El Govern acorda la signatura d'un conveni entre el Ministeri de Desenvolupament Social, Família i Solidaritat del Govern del Marroc i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per promoure la integració social, cultural, econòmica i laboral dels menors residents a Tànger, com alternativa a l'emigració, així com el retorn garantit de menors marroquins que van emigrar i resideixen a Catalunya en centres de la Generalitat.
El Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria per a la Immigració i de la Secretaria d'Infància i Adolescència, coordina el Programa de cooperació al desenvolupament Catalunya - Magrib, que és la nova denominació del Programa Barcelona - Tànger, amb l'objectiu de millorar la gestió de fluxos migratoris entre Marroc i Catalunya, i prevenir l'emigració il·legal mitjançant la promoció de la integració social i econòmica de menors marroquins residents a Tànger, que han realitzat o pretenen realitzar un procés migratori sense les seves famílies.

El Programa Catalunya - Magrib és finançat, en part, per la Comissió Europea mitjançant el Programa AENEAS que té com a objectiu millorar els fluxos migratoris a tercers països. A més, el Programa Catalunya - Magrib està subjecte a la despesa pluriannual del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Inici del desplegament del Programa Catalunya - Magrib

Amb la signatura del contracte amb la UE, el 27 de desembre de 2006, es va iniciar el programa Catalunya - Magrib. A partir d'aquest reconeixement Europeu, que va suposar la signatura del contracte entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'oficina AENEAS de la CE, es va establir el cofinançament per un període de 3 anys de les actuacions contemplades en el programa.

Amb la preparació de l'acord formal entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Regne del Marroc es fixaran els compromisos de col·laboració institucional i de preparació d'acords complementaris amb les institucions municipals i regionals de Tànger per la cessió parcial d'espais i immobles, com ara per a la creació de l'Institut de Formació Professional.

Actuacions en funcionament actualment

La durada total del programa és, inicialment, de tres anys (36 mesos). La primera fase del programa es va posar en funcionament el passat mes de setembre de 2005. Fins ara, doncs, s'ha fet el desplegament al territori, s'ha creat la infraestructura i a partir d'aquest any s'inicia la segona fase amb el procés formatiu dels menors que voluntàriament s'inscriguin al programa, ja sigui amb retorn voluntari o menors que volen iniciar el procés en origen.

 El 95% dels menors estrangers sense referents familiars atesos per la DGAiA provenen del Magrib, sobretot de la ciutat de Tànger. Per anys, el 2000 van ser atesos un total de 556 menors; el 2001, 759; el 2002, 1.139; el 2003, 722; el 2004, 528; el 2005, 669; i el 2006, 602.

Dintre del Programa Catalunya - Magrib, fins ara s'hi han estat duent a terme diverses actuacions per a l'elaboració de protocols, l'habilitació d'espais i la difusió del programa.

En concret, s'hi ha realitzat actuacions de prevenció al carrer i de sensibilització, com ara: els treballs de creació d'una xarxa de sensibilització amb les entitats locals de Tànger (Casal d'Infants del Raval); l'inici de l'Escola Esportiva a dos centres de secundària de Tànger (Gedi-Consop); i la catalogació dels recursos derivats de les d'empreses candidates a acollir menors en pràctiques laborals.

 A més s'hi han iniciat les obres de rehabilitació en els espais cedits per la Delegació de Joventut de Tànger per al centre de formació laboral.

També s'hi ha realitzat actuacions de difusió del programa adreçades als tècnics dels centres d'acollida i als menors estrangers no acompanyats (MENA) sota tutela de la Generalitat en els diversos recursos d'acollida on es troben. I s'han redactat els protocols d'intervenció per a la relació amb les entitats participants al Programa, per a la incorporació de menors que pretenen migrar i per al retorn amb garanties dels menors al seu país.

Desenvolupament del programa a partir d'ara

A partir d'aquest moment, dintre de la segona fase de desenvolupament del Programa Catalunya - Magrib i després de la signatura dels acords entre els governs de Marroc i Catalunya, es preveu la incorporació de menors al programa. De manera successiva, i durant aquest any, es realitzarà el desplegament del recurs formatiu en oficis; de l'activitat de formació de formadors; i de la cartera d'empreses al Marroc per a la inserció laboral mitjançant contractes de pràctiques i d'aprenentatge.

A finals d'aquest mateix any, el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'oficina d'AENEAS tenen previst realitzar una primera avaluació simultània per a ajustar i corregir les accions que es duran a terme.

En general, les accions previstes en el conveni per al 2007 preveuen apropar el menor al context social originari, potenciar el reagrupament familiar, facilitar cursos formatius i oferir la realització de pràctiques laborals a empreses catalanes establertes al Marroc.

D'una manera més específica, aquest conveni persegueix:

 • Promoure la integració social, cultural, econòmica i laboral de joves menors d'edat residents a Tànger, com a alternativa a l'emigració.
 • El retorn amb garanties de respecte als seus drets dels menors marroquins emigrats i residents a Catalunya, en centres propis i concertats de la DGAIA.
 • El desenvolupament d'accions durables en el temps i replicables al Marroc de treball en xarxa.

 • La formació de formadors en conveni amb institucions educatives marroquines i catalanes.
 • El desenvolupament de nous perfils professionals en l'àmbit del treball social.
 • El desenvolupament de mecanismes de detecció de menors en situació de risc, així com de millora de les condicions de vida de sectors marginalitzats de la població.

Finançament del programa

El Govern de la Generalitat va autoritzar a principis d'abril la signatura d'un contracte entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i la Comissió Europea per cofinançar la posada en funcionament de la segona fase del programa.

L'acord compromet l'executiu comunitari a destinar 1.012.313 euros a aquesta finalitat, una xifra que representa el 50,31% del cost global de 2.012.313 euros. L'ajut de la Comissió Europea s'emmarca en el programa europeu AENEAS d'ajuda financera i tècnica a tercers països en el camp de les migracions i de l'asil.

La resta està finançat per la Generalitat amb l'aportació de diners del fons estatal d'integració i acollida de les persones immigrades i del seu reforç educatiu. En aquest sentit, el passat 6 de març el Govern ja va destinar una partida de 900.000 euros al desenvolupament de la segona fase del programa.

Organismes responsables i entitats participants Per a la realització del Programa Catalunya - Magrib es compta amb la col·laboració dels següents organismes de la Generalitat de Catalunya i entitats d'acció social catalanes:

 • Departament d'Acció Social i Ciutadania
 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 • La Torna Cooperació i Desenvolupament Sostenibles
 • La Fundació Privada Al Qantara Pont mediterrani d'amistat, cultura, formació i cooperació a través de l'hosteleria
 • L'Associació Sòcio-cultural Ibn Batuta
 • Gedi Gestió i Disseny, SCCL
 • Casal dels Infants del Raval