Un dels eixos centrals en les polítiques socials que impulsa el Departament de Benestar i Família és l’atenció a les persones discapacitades i les seves famílies, en el camí de garantir un itinerari personal de desenvolupament autònom i la igualtat d’oportunitats. Les línies bàsiques de treball s’estructuren en l’àmbit de l’atenció precoç, la igualtat d’oportunitats en la inserció laboral i l’atenció a l’autonomia personal.

Sense anar més lluny, amb els recursos i pressupost de l’any 2005 ha aconseguit reduir els prop de tres anys d’espera que fins el moment hi havia d’endarreriment en el pagament per part de l’Administració de l’ajut per a la creació de llocs de treball en centres especials de treball, amb una aportació extraordinària de 4.000.000 d´euros. Això ha estat possible per la voluntat política del Govern d’avançar en la integració laboral del col·lectiu de persones discapacitades un cop aquestes persones han finalitzat l’educació reglada.

Ha estat durant aquesta legislatura quan Benestar i Família ha garantit la universalitat del servei d’atenció precoç a la infància, incrementant fins al moment en 103.900 les hores d’atenció als infants que ho necessiten. De fet, s’acaben d’adjudicar sis nous centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (CDIAP) i s’han de posar en marxa cinc més en les pròximes setmanes.

Els centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (CDIAP) van destinar l’any 2003, 584.102 hores a atendre els infants i les seves famílies i a finals del 2005 s’arribarà a una atenció de 715.460 h; la partida als pressupostos per als CDIAP va passar de 9 milions d’euros el 2003, a 11 milions d’euros el 2004 i per enguany la despesa executada prevista és de 15 milions d’euros.

Així mateix, les persones beneficiàries de les polítiques d’ajuts han crescut d’una manera important, tot i que queda molt de camí per córrer. En programes de suport a la vida autònoma, s’haurà passat de 14.265 usuaris l’any 2003 a 28.000 l’any 2006. Els ajuts econòmics per a les persones dependents de l’any 2005, per mitjà del Programa Viure en Família han incidit directament en 7.500 persones discapacitades.

Només l’any 2005 s’ha incrementat unes 264 places concertades en residències per a persones amb discapacitats. Pel que fa al suport a l’autonomia de les persones amb discapacitat, hi ha hagut un increment de 814 persones destinatàries més pel que fa als ajuts periòdics o de serveis; així mateix en ajuts tècnics o puntuals, un increment d’unes 670 persones més; i pel que fa a increment de suport econòmic a la llar, 1.429 persones més se n’han beneficiat.

Hi ha hagut una dotació pressupostària i de personal extraordinària aquest 2005 i prevista per a l’any 2006 per eixugar les excessives llistes d’espera per a la valoració de les discapacitats als CAD. En aquest darrer trimestre, s’han contractat 6 nous equips formats per 24 professionals que permeten desdoblar els CAD de Barcelona, una mesura que es durà a terme arreu del país el 2006.

Segona meitat de la legislatura

Encarant ja el tercer any de mandat, l’horitzó perfila la consolidació d’actuacions que s’han de consensuar amb els interlocutors socials i que han de millorar l’atenció a les persones discapacitades, com ara:

Els objectius de la Programació territorial que preveu per a les persones amb disminució física i psíquica un creixement fins l´any 2007 de gairebé més de 540 places de centre d’atenció especialitzada , fins a 370 places residencials per a físics i 1.100 per a psíquics, gairebé 1.200 places en centres ocupacionals amb la col·laboració per a la inversió de les entitats del sector de fins al 50% i el manteniment de les places, i fer crèixer en l´ordre de 509.000 hores el servei d´atenció precoç, amb l´objectiu d´universalitzar aquest servei per els infants amb transtorns de desenvolupament i risc de patir-lo des de la seva concepció fins els 6 anys. La millora dels mòduls dels serveis concertats amb les entitats. La revisió del Codi d´Accessibilitat. L’aprovació de la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya, que amb el reconeixement dels drets de la persona, contemplarà la instauració del profesional de referència de la persona discapacitada per a cada etapa de la seva vida. El desplegament del Programa per a la promoció l´autonomia personal i l´atenció a les persones amb dependència, per tal de millorar la coordinació territorial dels serveis sanitaris i socials. Les 14 proves pilot que es posen en marxa tenen com a denominador comú l´atenció integrada, el suport a les famílies i la millora de la coordinació entre els sistemes.

Escenari actual

En vistes a fixar els preus dels serveis per l’any 2006, El departament de Benestar i família ha convocat una reunió el proper dia 29 de novembre, un cop aprovat el pressupost per l’any vinent, amb les entitats de referència del sector de discapacitats a Catalunya. Serà amb aquesta reunió quan es negociarà l’increment en els mòduls de llar residència i centre ocupacional per al 2006, un augment que es planeteja del 8%. L’increment pactat per enguany de l’1% per sobre de l’IPC es cobrarà el mes de gener.

Pel que fa a la reivindicació del reconeixement dels dèficits del salari mínim si no és per la via legal prevista de reconeixement extraordinari, Benestar i Família vol recordar que ha estat l’Estat, amb el suport de les confederacions estatals de discapacitats, qui s’ha negat a negociar aquesta qüestió amb les entitats catalanes.

En definitiva, el Departament de Benestar i Família està abordant amb les entitats de referència del sector dels discapacitats les millores en l’atenció d’aquest col·lectiu, unes reivindicacions que parteixen d’uns dèficits històrics que es remuntem des de fa més d’una dècada. El creixement pressupostari que s’ha registrat enguany més i el previst per al 2006 són la garantia per abordar la millora de l’atenció a les persones amb discapacitats.