Benestar i Familia rep amb interès el balanç del Síndic pel que fa els MEINA i reconeix la seva valuosa tasca que, amb el seu seguiment i control de la feina que duu a terme la DGAIA) esperona tots els professionals de la DGAIA per continuar endavant per millorar, Durant el 2005, el Departament ha atès diverses qüestions plantejades pel Síndic referides a menors atesos per la DGAIA: es va respondre a 63 expedients, dels quals 3 referits a temes relacionats amb els menors estrangers no acompanyats; així mateix el Síndic ha realitzat diverses visites a les installacions dels centres i serveis destinats als MEINA, i ha mantingut reunions amb responsables de la DGAIA per aquest i altres temes a raó d’un cop al mes, aproximadament.Durant el 2005 han arribat a Catalunya prop de 500 nous menors estrangers sense referents familiars. L’increment global en el 2005 respecte a l’any 2004 ha estat del 33%.Actualment la DGAIA, en el seu servei d’urgències per a menors estrangers no acompanyats, compta amb 240 places fins a 260; a més, disposa de 98 places en serveis socioeducatius diürns ampliables,fins a 108.
El departament de Benestar i Familia rep amb interès el balanç i informe del Síndic de Greuges pel que fa els menors estrangers no acompanyats (MEINA) i reconeix la valuosa tasca tan del propi Síndic com del seu equip de professionals que, amb el seu seguiment i control de la feina que duu a terme la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) sobre els MEINA, esperona i anima tots els professionals de la DGAIA per continuar endavant per millorar, dia a dia, l’atenció als menors desemparats. El Síndic, de fet, es fa ressò del plantejament repetit per part de DGAIA en el sentit que la resposta adequada al fenomen de la immigració no pot venir només d’una administració, institució o agents implicats, afirmació que anima profundament a DGAIA, atès que aquesta va ser una de les línies d’actuació plantejades pel departament de Benestar i Família el passat mes de juny al Consell Executiu de Govern.

Al llarg del passat 2005 el Departament de Benestar i Familia ha atès diverses qüestions plantejades pel Síndic de Greuges referides a menors atesos per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA); concretament es va respondre a 63 expedients, dels quals 2 feien referència a temes relacionats amb els menors estrangers no acompanyats i un tercer es referia a un recurs del departament on hi ha, entre d’altres, un recurs per a menors immigrants no acompanyats (MEINA); així mateix el Síndic de Greuges ha realitzat diverses visites a les instal·lacions dels centres i serveis destinats als menors estrangers no acompanyats, i ha mantingut reunions amb responsables de la DGAIA per aquest i altres temes a raó d’un cop al mes, aproximadament.

Durant l’any 2005 han arribat a Catalunya prop de 500 nous menors estrangers sense referents familiars. L’increment global en el 2005 en nombre d’arribades de menors a Catalunya respecte a l’any 2004 ha estat del 33%, però respecte a l’octubre del 2004, l’increment ha estat del 54%.

Actualment la DGAIA, en el seu servei d’urgències destinat específicament a menors estrangers no acompanyats, compta amb 240 places residencials i d’inserció sociolaboral (ampliables, si cal, fins a 260). A més, disposa de 98 places en serveis socioeducatius diürns (ampliables, si cal, fins a 108). Totes aquestes places estan destinades als menors estrangers sense referents familiars que arriben a Catalunya.

Durant aquesta legislatura s’han creat tres recursos nous: dos centres de primera acollida i d’inserció laboral amb un total de 54 places noves i un centre socioeducatiu diürn amb 24 places. D’altra banda, els recursos creats van en la línia de substituir els centres i serveis diürns per centres que atenen els menors durant les 24 hores del dia. A més a més ja s’està treballant amb el Govern marroquí amb el Projecte Barcelona-Tànger.

Durant aquest any 2005 s’han creat 3 nous recursos específicament destinats a atendre els menors estrangers no acompanyats; 2 centres de primera acollida d’atenció 24hores (55 places) i 1 centre diürn orientat a la formació prelaboral (24 places).

Pel que fa al 2006, es previst la posada en marxa de 2 equips tècnics (6 professionals), vinculats als centres de primera acollida, dedicats en exclusiva al diagnòstic i valoració de les situacions dels menors nouvinguts al nostre territori. El pressupost que es destina al servei de primera acollida a menors immigrants no acompanyats per aquest 2006 ascendeix a 12,8 milions d’euros, que representa un increment del 14% respecte l’exercici anterior.

Benestar i Familia, i més concretament la DGAIA, consideren que estan en el bon camí però que cal continuar treballant per tal que tots i cadascun dels menors tutelats assoleixin una bona integració en la societat.