La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, vol destacar, al Dia Internacional de les Dones, la necessitat de transformar les polítiques per a destruir un ordre simbòlic que les dones han anat construint amb les seves relacions i vincles, un ordre que constata la diferència sexual i s’interroga respecte la relació entre dones i homes.

En motiu del Dia Internacional de les Dones el Departament de Benestar i Familia vol recordar que, malauradament, les dones són encara protagonistes de nombroses situacions socials discriminatòries, i la violència masclista n’és una de les més evidents i contra la qual el Govern de la Generalitat està aplicant polítiques integrals i transversals per a la seva eradicació. “ Encara avui, malauradament, les dones som protagonistes en diferents realitats socials: els índexs de pobresa, l’atur, la discriminació per raó de sexe, el canvi en les necessitats de la cura i l’atenció familiar, la gestió dels temps de treball, l’increment de la violència vers les dones.”, diu la consellera Simó, “i aquest protagonisme ens proposa una cosa ben clara: dialogar amb una Catalunya que expressa els desajustos socials també en termes de discriminació de les dones”.

Benestar treballa en nous recursos des de diferents camps per una actuació integral amb les dones i els seus infants víctimes de violència masclista i que contempla l’atenció, la coordinació, la prevenció i la sensibilització. La primera línia estratègica del programa consisteix a definir i desenvolupar models d’atenció integral, mitjançant una xarxa de serveis de qualitat en tots els àmbits, a tots els territoris de Catalunya. Aquesta xarxa ha de ser capaç de donar respostes adients a les necessitats i processos de les dones que estan o han estat en situacions de violència, així com als seus fills i filles quan en són testimonis i/o víctimes.

El passat mes de setembre el departament de Benestar va posar en marxa a Salt (Girona) el primer Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) i enguany té previst inaugurar-ne tres més. Els CIE són serveis públics especialitzats d’atenció integral que ofereixen informació, atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència. A través d’un equip multidisciplinar, s’ofereix a les dones i les seves filles i fills una informació i un assessorament unificat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa; una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació a l’abús patit; la coordinació entre els diferents professionals de l’atenció a les dones i també amb els serveis externs, municipals i comarcals, atenent el procés de les dones per evitar la revictimització i unificar els criteris d’intervenció. Des que el passat mes de setembre va entrar en funcionament el primer CIE s’estan atenent 35 dones i 10 infants, vuit dels quals menors de 10 anys per ajudar-los en el procés de recuperació.

Així mateix, des del 2005, el Departament de Benestar ofereix els Punts de trobada des d’on es treballa per atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflicte familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o les visites amb la família biològica dels infants tutelats. Actualment el Departament compta amb 6 Punts de trobada (4 a Barcelona, 1 a Lleida i 1 al Prat de Llobregat) i enguany se’n crearan almenys 3 més (un a les comarques gironines, un a les comarques tarragonines i un al Garraf). Fins ara s’han atès 350 demandes als Punts de Trobada.

Per poder atendre les dones que han sofert maltractaments, el Departament disposa actualment de 6 cases d’acollida que van atendre durant el passat 2005 130 dones i 155 fills/filles, i té prevista la creació de dues noves cases (una al Tarragonès i l’altra al Gironès).

Així mateix compta amb 7 pisos pont que van acollir 15 dones i 17 fills/filles durant el 2005. Així mateix, el Departament de Benestar impulsa altres actuacions, com ara, entre d’altres, una ordre de subvencions nova del 2005 a entitats locals per al manteniment de sistemes de resposta urgent, fora d’horaris habituals per a dones que es troben en situació de violència i els seus fills i filles, de la qual n’han estat destinatàries unes 60 entitats locals, i una ordre de subvencions a entitats des del 2005 per programes de detecció, prevenció, atenció i recuperació en els supòsits de violència de gènere, tant en dones com en menors, en especial, la generació d’estructures de suport, ja sigui psicològic, social, d’assistència jurídica i d’inserció laboral o altres.

El Departament ha signat acords de col·laboració amb les universitats Autònoma de Barcelona i Ramon Llull per a la formació especialitzada de professionals en violència de gènere i de col·laboració i protocols d’actuació amb el món local per atendre les dones víctimes de violència de gènere, com el que es va signar el gener de 2005 amb l’Ajuntament de Granollers per garantir l’atenció coordinada dels serveis jurídics sanitaris i socials i l’administració per respondre a una problemàtica greu de violència de gènere. Els objectius específics del protocol són tenir un circuit d’actuació i assistència coordinada i integral davant un problema; establir mecanismes de coordinació entre els serveis implicats; assegurar la formació i informació als professionals del circuit i impulsar un marc d’actuacions que permetin millorar l’atenció a les víctimes.

Més enllà de les polítiques d’abordatge integral de les violències contra les dones, que prendran cos legal amb la futura llei catalana que impulsa i coordina l’Institut Català de les Dones, en el marc del 8 de març, Anna Simó reitera que des del Govern es treballa “contribuir a la progressiva disminució de la resistència, encara vigent, a acceptar la total incorporació de les dones en la gestió dels afers públics i de treballar per la consecució d’un nou contracte social on la vida quotidiana sigui un eix vertebrador de la política”.