L'Agència Catalana del Consum va resoldre el 60% de les reclamacions del 2006 a través de la mediació o de l'arbitratge

Memòria 2006

query_builder   10 maig 2007 13:30

event_note Nota de premsa

L'Agència Catalana del Consum va resoldre el 60% de les reclamacions del 2006 a través de la mediació o de l'arbitratge

Memòria 2006

  • El tancament de la cadena de comerços de mobiliari Xavier Pujol, la suspensió de pagaments de Fórum Filatélico i Afinsa, la vaga a l’aeroport d’El Prat i la suspensió d’activitats d’Air Madrid van ser els grans conflictes de consum de l’any passat.
  • L’increment de l’activitat de l’Agència es visualitza també en l’activitat inspectora, el nombre de productes retirats del mercat, el nombre i import de les sancions, les consultes ateses i la programació formativa i educativa.
  • L’ACC va gestionar 7.338 reclamacions el 2006 i va realitzar 18.310 inspeccions.

L’any 2006 ha estat marcat per greus conflictes de consum que han afectat un gran nombre de consumidors i usuaris, com ara el tancament de la cadena de comerços de venda de mobles Xavier Pujol, el febrer; la publicitat enganyosa en oli que s’anunciava com ’oli d’oliva’ quan en realitat no ho era, a l’abril; la suspensió de pagaments de les empreses Fórum Filatélico i Afinsa, que comercialitzaven segells com a mecanisme d’inversió, el maig; el tancament de l’aeroport d’El Prat de Barcelona, el 28 de juliol, i la suspensió d’activitats de la companyia aèria Air Madrid, el desembre.

L’Agència Catalana del Consum ha actuat en tots aquests casos per tal de facilitar informació i mecanismes de resolució de les reclamacions. El seu efecte es fa evident en el balanç de bona part de les actuacions del 2006, sobre tot pel que fa a l’increment del volum de persones consumidores ateses tant per via telefònica, com telemàtica i presencial, com també en el nombre de reclamacions gestionades, tal com fa palès la Memòria 2006 de l’ACC.

Així, a través del 012 s’han atès 55.038 consultes (29.633 el 2005) i 10.078 directament des de l’Agència (9.407, l’any anterior). El nombre de reclamacions ha passat de 6.821 el 2005 a 7.338 l’any passat, el que representa un increment del 7,6%. També pugen les reclamacions resoltes directament per l’Agència a través de la mediació o de l’arbitratge. Els serveis que ofereix l’ACC no suposen cap cost pel consumidor.

El 2006, es va resoldre 3.186 reclamacions per mediació o per arbitratge, un 60% del total. Per aquesta via el 2005 se’n van resoldre 2.395. L’any passat, el nombre de laudes dictats va ser de 1.154, dels quals el 96% van ser emesos per unanimitat dels tres àrbitres.

En conseqüència, s’ha produït un creixement de l’activitat de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) en bona part motivada pel la promoció de l’adhesió de les empreses a l’arbitratge de consum a través d’una campanya específica de foment “Senyal de compromís, Senyal de Confiança” i la consolidació de l’ús de la videoconferència. Un total de 220 noves empreses i professionals, que representen 361 establiments, van adherir-se a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya l’any passat amb el que ja són 3.652 els establiments adherits a la JACC.

L’activitat inspectora també ha crescut significativament. A més de les 18 campanyes d’inspecció, el nombre d’actuacions inspectores ha estat de 18.310 davant les 16.858 del 2005. Bona part d’aquestes actuacions han determinat la destrucció de 176.238 productes del mercat i la retirada de 195.597 articles. Quant als expedients sancionadors, se n’han incoat 1.072; se n’han resolt amb sanció 954 (731 el 2005) i s’han imposat sancions per un import total de 2.674.751€ (2.255.760€ el 2005).

D’aquest mateix àmbit de control i disciplina de mercat cal destacar l’exhaustiva actuació sobre els serveis de telefonia, així com la campanya específica, pionera a l ‘Estat, sobre el compliment dels drets dels usuaris del transport aeri.

També és rellevant l’augment de l’activitat de control sistemàtic sobre productes alimentaris i industrial. En aquest camp, s’han analitzat 876 productes durant el 2006, amb un increment d’un 32% sobre l’any anterior.

Pel que fa a l’activitat formativa i educativa de l’Agència, destaca la implantació durant el curs escolar 2006-2007 dels tallers de consum per als escolars d’Educació Primària,  la consolidació del desplegament territorial de l’Escola del Consum a través de la seu itinerant i l’inici de la tasca de l’Escola com a centre d’estudis sobre els hàbits de consum dels joves catalans.

L’Agència Catalana del Consum en xifres

Comarcalització:

 Consells comarcals amb competències delegades: 19 i el Conselh Generau d’Aran que te les competències traspassades.

 Import total de finançament de competències delegades: 713.209,67€

Informació

  Consultes ateses a través del telèfon d’atenció al consumidor 012: 102.588

o 47.550 sobre adreces i competències d’organismes públics.

o 55.038 consultes específiques sobre temes de consum.

 Consultes ateses directament a l’ACC: 10.078

o Correu electrònic: 3.091

 Visites ateses: 3.899

 Nombre d’accessos a la web www.consum.cat: 6.055.415

 Opuscles editats:

o Nombre: 16

o Exemplars distribuïts: 500.000

Centre Europeu del Consumidor

 Nombre de consultes ateses: 732

 Reclamacions transfronteres gestionades: 635 Formació

 Cursos i seminaris:

o Nombre: 13

o Total d’hores lectives: 381

o Total d’assistents: 420

 Sessions informatives per als consumidors: o Nombre: 42 o Total d’assistents: 1331

 Sessions informatives per a comerciants i empresaris: o Nombre: 24 o Total d’assistents: 548

Educació. Escola del Consum

 Seminaris, aules i xerrades sobre educació al consum: 20

 10 Tallers d’educació al Consum

 Nombre d’alumnes Curs 2005-2006: 7.704

 Seus de l’Escola del Consum Curs 2005-2006: 6 (Seu Central a Barcelona i seus itinerants a Tortosa, Tarragona, Lleida, Girona i Manresa) Resolució de conflictes: mediació i arbitratge

 Nombre total de reclamacions gestionades: 7.338

 Resoltes per mediació: 3.186

 Nombre de laudes: 1.154

 Nombre d’establiments totals adherits a la JACC: 3.652 o Noves adhesions: 361 Inspecció i control de mercat

 Nombre de denúncies rebudes: 4.061

 Nombre total d’actuacions inspectores: 18.310  Nombre de mostres analitzades en el marc del control sistemàtic de productes:

o Productes alimentaris: 435

o Productes industrials: 441

 Productes alertats: 1.587

 Immobilització, retirada del mercat o destrucció de mercaderia: o Destruïts: 176.238 o Retirats del mercat: 195.597 Expedients sancionadors

 Expedients sancionadors incoats: 1. 072

 Expedients sancionadors resolts amb sanció: 954

 Import total de les sancions imposades: 2.674.751€

 Recursos: 389 Foment del consum responsable

 Subvencions a associacions de consumidors:

o Nombre d’entitats beneficiàries: 14

o Import toral de les subvencions atorgades: 504.954,67€

o Import de les despeses corresponents a actuacions subvencionades: 1.404.942,19€

 Subvencions a oficines comarcals d’informació al consumidors:

o Consells comarcals beneficiaris: 28 o Import total de les subvencions atorgades: 304.995,40€

o Import de les despeses corresponents a actuacions subvencionades: 1.126.999,56€

Estudis i enquestes

 Nombre d’estudis: 5

 Nombre d’enquestes: 2

Nova etapa de l’Agència Catalana del Consum

Des del mes de desembre de 2006 l’Agència està adscrita a la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum del Departament d’Economia i Finances. El Govern de la Generalitat de Catalunya té l’objectiu de convertir l’ACC en la institució de referència per a la ciutadania del país tot garantint, des de la qualitat i la proximitat, els drets dels ciutadans com a consumidors de béns i usuaris de serveis.

El nou equip directiu de l’ACC vol actuar de forma consensuada amb tots els agents implicats en el món del consum, aprofitant al màxim les sinèrgies que ja existeixen amb les organitzacions de consumidors així com amb els empresaris i els sindicats, tots ells representats al Consell de Direcció de l’Agència.

Igualment, per millorar l’eficiència i la transparència dels mercats, és important disposar d’un òrgan potent de defensa dels consumidors així com d’instruments que garanteixin la lliure competència. La voluntat del Govern és implicar a tota la societat, tant als ciutadans com a les empreses, en les actuacions dirigides a garantir els drets dels consumidors, perquè una bona política de consum és una característica bàsica d’una societat avançada.

En concret, els objectius per al període 2007-2008 són:

- Desenvolupar les competències previstes a l’Estatut per tal de Garantir els drets i la seguretat de tota persona com a consumidor.

- Millorar el marc legislatiu i normatiu per garantir el respecte dels drets de les persones consumidores amb l’elaboració d’una nova Llei de Consum (Codi)

- Millorar la informació, la formació i l'educació de les persones consumidores i usuàries i els agents que operen al mercat aprofitant les facilitats que ofereixen les noves tecnologies i potenciant la implantació de l’Escola de Consum de Catalunya.

- Incrementar la resolució de conflictes a través de la mediació i arbitratge i apropar als ciutadans els mecanismes de resolució de conflictes, tot aconseguint un major nombre d’adhesions d'empreses a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

- Aconseguir un mercat disciplinat on els operadors actuïn complint les normatives que els són d’aplicació reforçant la capacitat d'inspecció de consum dotant-la dels recursos necessaris.

- Potenciar el model de consum responsable com a element de competitivitat i qualitat de vida per mitjà del Foment de les pràctiques de consum responsable i les polítiques de responsabilitat social empresarial.

undefined
undefined
undefined
undefined