La Generalitat redueix el dèficit un 29,7% i compleix per tercer any consecutiu el pla de sanejament

Liquidació del Pressupost 2006

query_builder   27 abril 2007 13:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat redueix el dèficit un 29,7% i compleix per tercer any consecutiu el pla de sanejament

Liquidació del Pressupost 2006

  • La Generalitat redueix el dèficit un 29,7% i compleix per tercer any consecutiu el pla de sanejament
  • El resultat no financer de la Generalitat va ser de -252 milions al 2006, davant els -332 milions del 2005
  • Per tercer any consecutiu es compleixen amb escreix els objectius de dèficit fixats pel Pla de Sanejament, situats en el 0,05% del PIB de l’Estat
  • L’increment net de l’endeutament disminueix un 46% respecte l’any anterior Durant els darrers tres anys s’ha absorbit un 30,7% del volum de la despesa desplaçada

El resultat no financer de la Generalitat l’any 2006 va ser de -252 milions d’euros, davant els -332 milions registrats l’exercici anterior. Sense incloure l’aportació a IFERCAT, el resultat no financer assoleix la xifra de -54 milions. Aquesta xifra se situa molt per sota dels -1.264 milions que va posar de manifest l’informe econòmicofinancer l’any 2003. Així, podem afirmar que entre 2003 i 2006 el resultat no financer de la Generalitat (utilitzant xifres homogènies) ha passat de -1.264 a -54 milions.

L’any passat també es van absorbir 240 milions de despesa desplaçada, capítol que ha disminuït un 30,65% durant els darrers tres anys. D’aquesta manera el dèficit en termes SEC 95 va ser de 492 milions d’euros el 2006. Així ho ha anunciat avui el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, en la presentació de la liquidació del Pressupost de la Generalitat 2006. Segons ha explicat el conseller, el Govern ha complert per tercer any consecutiu amb els objectius marcats pel Pla de Sanejament en reduir el dèficit en termes SEC 95 -la diferència entre ingressos i despeses- un 29,7%.

Aquest Pla, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera, fixava per al 2006 un dèficit màxim del 0,05% del PIB de l’Estat. Durant el 2006 també va baixar un 46% l’increment del deute net de l’exercici en relació a l’any anterior i es va reduir dràsticament l’ús de fórmules atípiques d’endeutament, més cares i menys transparents. A més, es manté el ritme de creixement de l’estalvi corrent molt per sobre del de l’endeutament, millorant la solvència de les finances públiques.

Es continua amb el sanejament dels comptes públics

Els comptes de la Generalitat l’any 2006 es van tancar amb un dèficit en termes SEC-95 de 492 milions d’euros. Si es descompten els 240 milions d’euros de despesa desplaçada absorbits durant el passat exercici, el resultat no financer del 2006 va ser de -252 milions d’euros, un 24% menys que l’any anterior. Sense incloure l’aportació a IFERCAT (per utilitzar dades homogènies) el resultat no financer seria de -54 milions d’euros. De fet, l’any 2003 l’informe economicofinancer va detectar un volum de despesa acumulada desplaçada de 2.903 milions d’euros i el 2006 aquest import ha disminuït fins als 2.013 milions d’euros. Aquestes xifres milloren els límits establerts pel Pla de Sanejament, que preveu arribar a l’equilibri pressupostari l’any 2008. De fet, en els darrers tres anys, el dèficit en termes SEC 95 ha passat de representar el 0,11% del PIB espanyol, a suposar-ne el 0,05%.

La bona evolució dels ingressos tributaris i l’eficient gestió dels recursos disponibles han fet possible que l’estalvi per operacions corrents s’hagi incrementat un 28,5% passant de 1.612 milions l’any 2005 a 2.071 el 2006. Una part d’aquest estalvi corrent ha servit per finançar les inversions de la Generalitat i de les entitats gestores de la seguretat social. Així, dels 2.610 milions d’euros d’inversió, el 76,4% es van finançar amb estalvi corrent, i el 23,6% restant amb ingressos de capital, sense haver de recórrer a l’endeutament.

La liquidació del 2006 continua en la línia de la gestió de l’endeutament basada en l’eficiència econòmica i la transparència, iniciada el 2004. Així, l’any passat la Generalitat va assolir un endeutament de 20.622 milions d’euros. Tot i que l’increment net del deute va ser de 589 milions d’euros, aquest es va reduir un 46% respecte l’any anterior. El volum total de deute ha passat de representar l’11,79% del PIB de Catalunya el 2005, al 11,29% el 2006.

En aquest sentit, també s’han reduït dràsticament les formes atípiques d’endeutament. Així per exemple, a final d’any s’ha prescindit totalment de l’ús del confirming, i  els pagaments per tercers han disminuït un 31,8%. La reducció en l’ús d’aquests tipus d’instruments financers ha estat del 10,1%, i en els darrers tres anys la disminució és del 30,5%. D’aquesta manera, la progressiva evolució cap a altres fórmules d’endeutament financer tradicional, com els crèdits i les emissions de deute, permeten una gestió més transparent i econòmica del passiu de l’Administració.

D’altra banda, cal subratllar la millora de la gestió del deute, que s’ha traduït en una reducció molt apreciable del diferencial entre el cost del deute de la Generalitat i el tipus d’interès de l’Euribor a 12 mesos. Aquest diferencial ha passat de 2’17 punts el 2003 a 0’77 punts el 2006

Finalment, el sanejament de les finances públiques ha permès millorar la solvència de l’entitat. Seguint la metodologia de les agències de ràting per avaluar la salut financera de les administracions posant en relació l’endeutament amb l’estalvi corrent, la Generalitat trigaria avui 7 anys a retornar el deute contret si mantingués un nivell constant d’estalvi per operacions corrents, tres vegades menys que l’any 2003, quan aquesta ràtio era de 21 anys.

undefined
undefined
undefined
undefined