El PIB català va créixer un 4% el primer trimestre del 2007, segons ha fet públic avui en una conferència al Foro de la Nueva Economia el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells. Aquesta dada consolida el període d’acceleració constant que viu l’economia catalana, que des del 2001 ha crescut cada any més que l’anterior. Aquest creixement se sustenta en el bon moment del sector industrial, que continua la recuperació iniciada el 2006. De gener a març, la indústria va créixer un 3,2% i, per primera vegada des del 2001, s’ha creat ocupació industrial. També s’observa una progressiva moderació de la construcció sense que se n’estigui ressentint el creixement global de l’economia. Així, aquest sector va créixer el primer trimestre un 4,5%, una dècima menys que el trimestre anterior i 0,9 punts menys que l’augment registrat per tot el 2006.

El creixement del 4%, que iguala la taxa registrada el darrer trimestre de l’any passat, suposa la prolongació de la llarga fase expansiva que travessa l’economia catalana. Les dades il·lustren, a més, com el patró de creixement de l’economia catalana és cada vegada més sa i equilibrat, ja que de forma progressiva la indústria està prenent el relleu a la construcció com a principal vector de creixement. Durant aquest primer trimestre, la contribució al creixement de la indústria (0,64 punts) ha superat la de la construcció (0,43 punts).

La indústria confirma la seva recuperació i creix el primer trimestre un 3,2%. Aquesta taxa és superior al 2,9% registrat per al conjunt de l’any passat i contrasta clarament amb el creixement de signe negatiu del 2005 (-0,1%). Les dades mostren que el sector industrial no només està creixent en activitat, sinó també en ocupació. Durant els mesos de febrer i març del 2007, els afiliats del sector industrial van créixer un 0,2 % i un 0,5% respectivament. Es tracta de percentatges modestos, però especialment significatius si es té en compte que les afiliacions a aquest sector no registraven variacions positives des del juliol del 2001.

En paral·lel al bon comportament de la indústria, la construcció es modera sense que això afecti el conjunt de l’economia. Durant el primer trimestre del 2007 va créixer un 4,5%, una dècima menys que d’octubre a desembre. Si s’analitza la sèrie trimestral, s’observa clarament l’aterratge suau que està registrant aquest sector: actualment, la construcció creix 1,6 punts menys que el primer trimestre del 2006. Els serveis, per la seva banda, mantenen un creixement elevat amb una taxa del 3,6%, una dècima més que el trimestre anterior. Durant els tres primers mesos de l’any, l’afiliació en aquest sector ha crescut un 3,3%. El serveis continuen essent un dels motors de l’economia: representen un al voltant d’un 60% del PIB i n’expliquen més de dos punts al creixement.

Evolució del producte interior brut a Catalunya

Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari (% variació interanual)

 

 

2006

2007

 

Total any

I trim.

II trim.

III trim.

IV trim.

I trim. (a)

Agricultura

3,8

2,5

4,1

3,2

5,4

4,3

Indústria

2,9

2,7

2,1

3,1

3,6

3,2

Construcció

5,4

6,3

5,7

5,0

4,6

4,5

Serveis

3,8

4,2

3,8

3,7

3,5

3,6

PIB pm

3,9

4,1

3,8

3,8

4,0

4,0

 

(a) Avanç

Font: Idescat i Departament d’Economia i Finances