Després de prop de tres hores de reunió, l'administració i els productors han establert un programa d'actuacions, a curt i mig i llarg termini, que han d'evitar les elevades taxes de mortalitat, que es venen produint els darrers anys a les badies dels Alfacs i el Fangar. A més, s'ha decidit impulsar un comissió tècnica interdepartamental dels diferents actors implicats per consensuar els factor que influeixen en els ecosistemes de les badies.

Des de l’any 2000, s’ha vingut produint una mortalitat important de mol•luscos bivalves a les badies dels Alfacs i Fangar, especialment, el període comprès entre el 15 de maig i el 15 juny. Una mortalitat que, aquest any, segons els tècnics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR), ha esta molt superior a l’habitual i prové de l’abocament incontrolat de productes fitosanitaris no autoritzats als conreus del Delta.

Davant d’aquesta situació, la Delegació del Govern, en col•laboració amb el DAAR i el departament de Medi Ambient i Habitatge (MAiH), i els productors de mol•luscos del Delta han proposat diferents actuacions per prevenir la mortalitat de bivalves a les badies.

Així, d’un banda, s’han consensuat unes actuacions a curt termini que consistiran en:

•    incrementar la sensibilització i formació en l’ús dels productes fitosanitaris

•    col•laborar Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i DAAR per, en aquesta fase d’interpretació dels anàlisis, avançar en la discriminació dels tòxics que, potencialment, poden constituir la causa d’aquestes mortalitats.

•    incrementar els controls per part dels cossos d’Agents Rurals i inspectors de l’àrea de Sanitat Vegetal del DAAR i el Seprona de la Guàrdia Civil per vigilar els productes usats en els tractaments dels conreus al Delta, així com la comercialització de productes fitosanitaris il•legals.

D’altra banda, s’ha decidit impulsar una comissió tècnica interdepartamental dels diferents actors implicats de l’administració i productors, per tal de consensuar els factors que influeixen en els ecosistemes de les badies: ACA, DAAR, MAiH, IRTA, Seprona, productors i Parc Natural del Delta.

També s’ha fet un seguiment de les actuacions a mig i llarg termini dins el marc dels projectes previstos al Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE).

Tres d’aquestes són a través de l’empresa pública estatal Acuamed:

•    diversos bypass entre la xarxa de reg i de desguàs per augmentar l’aportació d’aigua dolça, entre 5 i 7 m3/s a cadascuna de les badies, durant els mesos d’estiu. Una actuació que permetrà aportar major quantitat d’aigua neta, bàsicament al mes d’agost, per tal de minimitzar els processos d’anòxia (falta d’oxigen) i l’increment de les temperatures, la qual cosa ve causant elevades taxes de mortalitat en les èpoques més caloroses i de menys renovació interna d’aigua de les badies. El projecte es licitarà aquest estiu, per tal que estigui en ple funcionament per a la propera campanya.

•    la creació de 2 gran filtres verds per on passarà gran part de l’aigua residual que s’aboca a les badies, amb l’objectiu de reduir la quantitat de càrrega contaminant que prové dels productes en què es tracten els conreus. Un filtre abarcarà 150 ha de l’hemidelta dret i l’altre 60 ha de l’esquerre.

•    La implementació de la xarxa d’indicadors del Delta, la qual contribuirà a una detecció i diagnosi més acurada de la contaminació produïda a les aigües abocades a les badies. Un projecte que ja està redactat, actualment sotmès a una revisió i que es preveu licitar durant el 2008.

Una altra actuació dins de la Comissió de sostenibilitat del PIPDE, que es treballa per part de les Comunitats de Regants, és la sectorització de la xarxa de desguàs del Delta. Una eina que permetrà gestionar de forma independent els diferents desaigües dels camps deltaics.

A més a més, la Comissió tècnica del PIPDE avaluarà la conveniència de finalitzar la circumval•lació de les aigües residuals de la badia del Fangar, per tal que durant el període del 15 de maig al 15 de juny el conjunt dels abocaments puguin derivar-se a mar obert.