El Sr. Bisbe de Lleida ha comunicat formalment a la reunió del Plenari del Consorci que ha tingut lloc en el dia d’avui amb l’assistència de tots els seus membres, i presidida per la Hble. Sra. Caterina Mieras, Consellera de Cultura, el decret que la Congregació de Bisbes li va remetre el proppassat dia 20 de setembre d’enguany. El Plenari, havent analitzat el contingut del Decret, els informes realitzats pels juristes de cadascuna de les institucions que el conformen i els emesos per especialistres externs, informa del següent: 1 – El Sr. Bisbe de Lleida sol•licitarà del Departament de Cultura de la Generalitat la preceptiva autorització que estableix l’art. 45.1 de la Llei del Patrimoni Cultural Català per tal de donar compliment a allò que disposa el Decret. 2 .- El Plenari del Consorci demana al Departament de Cultura de la Generalitat que porti a terme les actuacions necessàries, mitjançant els procediments legalment previstos. 3 – No obstant això, el Sr. Bisbe ha anunciat al Consorci que els seus assessors legals estan analitzant la possibilitat de continuar la via jurisdiccional Canònica.

Lleida, 6 d’octubre de 2005