Per la convocatòria de 2007, el DAR ha rebut més de 800 sololicituds per revonar el parc de tractors i màquines automotrius

Dins el Programa d’activitats per a la seguretat viària a Catalunya previst 2007, i que elabora la Comissió Catalana de Seguretat Viària, es preveu com a línia estratègica per reduir l’accidentalitat, l’exposició al risc i la prevenció d’accidents de maquinària agrícola ajuts per a la renovació d’aquest tipus de vehicles.

Aquests ajuts els gestiona el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) que enguany ha rebut 816 sol•licituds per a renovar el parc nacional de maquinària agricola, així com 151 peticions d’ajut per adquirir en comú màquines i equips agrícoles, que incorporin noves tecnologies. Tant el DAR com el Servei Català de Trànsit (SCT) aposten per la renovació del parc agrari i l’adquisició de nova maquinària com a factor per reduir l’accidentalitat en aquest sector. Així mateix, s’aconsegueix una major eficàcia dels conreus i s’incideix en la rendibilitat i viabilitat de futur de les explotacions agrícoles catalanes.

En l’actualitat hi ha tres modalitats d’accés per aquest tipus d’ajuts:

- Ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporin noves tecnologies. Durant el 2007 s’ha presentat un total de 151 sol.licituds: 90 a Lleida, 21 a Barcelona, 21 a Girona i 19 a Tarragona.

- Ajuts per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola l’objectiu dels quals és el desballestament dels tractors i màquines automotrius de més de 15 anys d’antiguitat, amb l’adquisió de noves unitats. Per tal que les ajudes siguin més interessants i així renovar el parc s’han simplificat els tràmits, s’ha augmentat la quantia i s’ha rebaixat l’antiguitat mínima dels tractors que s’acullin a l’ajuda, podent-se desballestar màquines automotrius. A mitjans de maig es va tancar el període de sol.licitud amb un total de 816 expedients: 389 a Lleida, 185 a Barcelona, 137 a Girona i 105 a Tarragona.

- Ajuts per als plans de millora on se subvenciona la primera adquisició de maquinària de la qual no es disposi a l’explotació sol.licitant i que calgui per la seva viabilitat.

Un altre tipus d’ajut és per a la incorporació de joves agricultors on es subvenciona qualsevol tipus de màquina que s’adeqüi a les característiques de l’explotació, excepte l’adquisició de vehicles.

Entre el 2004 i el 2006 el Servei Català de Trànsit va comptabilitzar que 238 vehicles de maquinària agrícola i d’obres, tractors agrícoles amb i sense remolc es van veure involucrats en accidents de trànsit; amb un total de 49 víctimes: 10 morts i 39 ferits greus.

04 de juny de 2007