Els destinataris del Decret són les organitzacions de productors i els ramaders, que aprofiten aquests productes per fer adob orgànic o bé aliment pels animals

 

El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableix la regulació del control ambiental en la retirada de fruites i hortalisses en compliment amb les directives europees. Aquesta normativa, aprovada a proposta dels departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de Medi Ambient i Habitatge, estableix les directrius i actuacions mediambientals que les organitzacions de productors han de dur a terme per tal que, en l’àmbit territorial de Catalunya i la destinació dels productes retirats sigui respectuosa amb el medi ambient i, en particular, amb la qualitat de les aigües i el paisatge.

 

Així, el Decret estableix tant les condicions necessàries per autoritzar les Organitzacions de Productors a destinar fruites i hortalisses fresques retirades del mercat per a la fabricació d’adob orgànic i processos de biodegradació en parcel·la agrícola, com les que han de complir els ramaders que vulguin distribuir la fruita per a alimentació ramadera mitjançant el seu espargiment en parcel·la agrícola.

 

Per als processos de biodegradació en sòls agrícoles i biodegradacions controlades en plantes de compostatge, les organitzacions de productors hauran de presentar, amb tres dies d’antelació, les sol·licituds d’autorització on declarin i justifiquin que no poden destinar els productes retirats a les altres destinacions establertes a l’article 30.1 del Reglament de la Comunitat Europea (CE) 2200/1996.

 

Una altra condició serà identificar les parcel·les on es durà a terme la biodegradació, així com aportar la documentació relativa a les parcel·les i a les plantes de compostatge que estableix el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre el procediment de gestió de residus. Així mateix, s’han de comprometre a seguir les directrius establertes en aquest Decret quant a les condicions i situació de les parcel·les, i als criteris tècnics per a l’aplicació agrària.

 

Pel que fa a l’alimentació ramadera, la sol·licitud d’autorització la poden presentar els titulars d’explotacions ramaderes, parcs zoològics, reserves de caça, etc., acompanyada del full de dades de l’explotació i el cens actualitzat, així com la memòria del procés de recepció, emmagatzematge i subministrament al bestiar. Si el producte es subministra per espargiment en parcel·la, s’indicarà la referència d’aquest i les fitxes de destinació. El Decret estableix les dosis màximes que es pot subministrar segons el tipus d’animal.

 

El Decret també estableix les funcions del Departament d’Agricultura i Acció Rural i de l’Agència de Residus de Catalunya, i el control i règim sancionador en cas d’incompliment d’aquestes directrius.

 

5 de juny de 2007