El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la resolució AAR 1593/2007 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel•lària de la zona regable dels termes municipals del Soleràs i l’Albagés amb una superfície de 389 ha i on hi ha actualment 194 parcel•les que pertanyen a 94 propietaris. Aquesta concentració parcel•lària es va acordar per Decret de 7 de setembre de 2004 al quedar, aquesta àrea, inclosa en la zona regable del Canal Segarra-Garrigues i a petició de la majoria dels propietaris afectats. Així les Bases Definitives de la concentració, que recullen la determinació, valoració i assignació de propietat de les parcel•les actuals es van aprovar per resolució de 14 de febrer de 2007, a les que no s’hi ha interposat cap recurs, per la qual cosa ara es declaren fermes. Ara comença la fase de disseny de les noves finques que es sotmetrà a enquesta una vegada estigui enllestida, constituint el document que es denomina Projecte de concentració. Posteriorment aquesta document provisional passarà a constituir l’Acord de concentració amb caràcter definitiu.

Pla d’Obres i Millores Territorials a la zona regable de Vilanova de l’Aguda

D’altra banda, el DOGC publica, també avui, la resolució AAR/1594/2007 per la qual s’aprova el Pla d’Obres i Millores Territorials de la zona regable de Vilanova de l’Aguda, que comprèn part del terme municipal de Vilanova de l’Aguda amb una superfície total de 376 ha i on, actualment, hi ha 260 parcel•les , que pertanyen a 38 propietaris. Es tracta d’una inversió en el territori d’1.073.404 €. La concentració parcel•lària es va acordar, per Decret de 24 de juliol de 2001, al quedar aquesta àrea inclosa en una zona regable i a petició de la majoria dels propietaris afectats. El Pla d’Obres i Millores Territorials comprèn les obres de millora de la xarxa de camins per donar accés a les noves finques que resultin de la concentració, la xarxa de desguassos principals i altres obres d’interès general. Aquestes obres i millores les realitzarà el DAR, amb càrrec als seus pressuposts i són totalment gratuïtes per als propietaris afectats. Cal assenyalar que quan es publica l’aprovació del Pla d’Obres i Millores Territorials comença la fase de reordenació de la propietat, que amb l’Acord de concentració parcel•lària comportarà la distribució definitiva als propietaris de les finques de reemplaçament, les quals substitueixen a les antigues parcel•les que actualment conreen. A l’esmentat Acord de concentració, actualment en enquesta, el nombre de finques es redueixen a 91.

30 de maig de 2007