El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'anunci del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural pel qual es dóna publicitat a la sololicitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida, i al seu document únic.

S’ha de recordar que en virtut de la normativa vigent, el 9 de maig de 2005 l'entitat Catalonia Qualitat, Associació Catalana d'Organitzacions de Productors de Fruita, va presentar la sol•licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida davant el DAR. La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries ha estudiat la documentació presentada i després de sol•licitar documentació complementària, l'expedient s'ha completat satisfactòriament. En compliment del que estableix l'article 5 del Reglament CE 510/2006, de 20 de març, s’inicia un procediment nacional d'oposició en què s'ha de garantir la publicació adequada de la sol•licitud i l'atorgament d'un termini raonable durant el qual qualsevol persona física o jurídica que ostenti un interès legítim i estigui establerta o resideixi en el seu territori pugui declarar la seva oposició a la sol•licitud. Ara, d’acord amb el que estableix l'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, és procedent donar publicitat a la sol•licitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida per un termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al DOGC i al BOE. La DOP protegeix el fruit de l'espècie Pyrus communis L., que procedeix de les varietats llimonera, blanquilla i conference, de les categories extra i primera, destinat a consum en fresc amb característiques diferents en funció de la varietat considerada. Tot el procés, des de la producció fins a l'etiquetatge, es realitza a la zona geogràfica delimitada amb l'objectiu de salvaguardar la qualitat del producte. La zona geogràfica que es protegeix comprèn el municipi de Lleida, principal nucli de producció, i cinc municipis de la comarca de les Garrigues, setze municipis de la comarca de la Noguera, setze del Pla d'Urgell, trenta-tres del Segrià i deu de l'Urgell.

11 de juny de 2007