El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR) ha confirmat la detecció d'un focus de foc bacterià (Erwinia amylovora) en fruiters de llavor a Bordils, a la comarca del Gironès. El número de parceloles afectades és de 6, totes elles de perera, amb una superfície total de 6,2 hectàrees.

D'acord amb el protocol establert per a la prevenció i lluita contra aquesta plaga, el DAR ha procedit de manera immediata a l'arrencament i destrucció per incineració de tots els arbres de les parceloles afectades, i ha establert un quilòmetre de seguretat al voltant dels focus, objecte d'un seguiment intensiu. A més, s'està investigant l'origen del brot, en cololaboració amb la Universitat de Girona.

A Catalunya es van detectar focus a Lleida els anys 1998 i 1999, alguns d’ells importants, els quals varen ser eradicats. Els anys posteriors, es va fer una intensa prospecció. Fruit d’aquestes prospeccions, el 2003 es van detectar focus a la comarca de la Cerdanya. Des d’aleshores, no se n’havia detectat cap més.

Enguany, la prospecció intensiva de fruiters per detectar plagues de quarantena (bàsicament, el foc bacterià i el virus de la Sharka) es va iniciar a primers de maig. Per fer aquesta tasca, a més del personal del DAR, s’ha contractat un total de 29 tècnics. El DAR compta des del primer moment amb la col•laboració mitjançant convenis anuals amb la Universitat de Girona, concretament l’Institut de Tecnologia Agroalimentària–CIDSAV, que efectua estudis de risc de la malaltia i dóna suport al Laboratori de Sanitat Vegetal del DAR en les diagnosis.

El foc bacterià (Erwinia amylovora) afecta diversos vegetals de la família de les rosàcies entre els quals es troben la perera (Pyrus), la pomera (Malus), el codonyer (Cydonia) i els nesprers (Eryobotrya i Mespilus), així com plantes ornamentals i silvestres: Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus (arç blanc, atzeroler), Cotoneaster (cornera i moltes espècies i varietats cultivades), Photinia davidiana, Pyracantha (piracant), Sorbus (moixeres, server) i les varietats ornamentals de Pyrus i Malus. La sensibilitat a la malaltia és molt diversa segons espècies i varietats. Els danys causats poden ser greus, ja que, especialment en perera, pot produir la mort de la planta afectada en un període molt curt de temps. Això ve agreujat per la gran facilitat de propagació de la malaltia i perquè no hi ha tractaments químics curatius. De fet la difusió d'aquesta malaltia podria causar greus perjudicis econòmics, tant pels danys directes a les plantacions com per les repercussions comercials que comportaria el seu establiment.

Mesures obligatòries en cas d’introducció del foc bacterià en una zona

Per tal d’evitar-ne la introducció i la propagació, la Generalitat va publicar el febrer de 2007 el Decret 42/2007 (DOGC 4827 del 22-2-07) del DAR, pel qual s’estableixen mesures per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià i la seva propagació a partir de possibles focus inicials. Quan el DAR confirma la presència d’un focus de foc bacterià en una zona determinada, el Decret 42/2007 preveu les mesures següents i regula les indemnitzacions a percebre pels agricultors:

 • En plantacions, arrencament i destrucció immediata de totes les plantes hostes en un radi mínim de 10 m de la planta afectada.

• En vivers, arrencament i destrucció de totes les plantes hostes de les parcel•les afectades. A la resta de parcel•les del viver, immobilització del material vegetal sensible, fins que el Servei de Sanitat Vegetal (SSV) del DAR en decideixi la destinació.

• Establiment d'una zona de seguretat d’un radi d’1 km, en la qual s’efectuarà un seguiment intensiu amb arrencament immediat de les plantes hostes amb símptomes, sense necessitat d’anàlisi bacteriològica. Prohibició del transport de material vegetal fora d'aquesta zona sense autorització expressa de l’SSV. Obligació d’efectuar els tractaments preventius que determini l’SSV, així com la desinfecció de les eines de poda (amb amonis quaternaris, lleixiu, etanol, ortofenilfenat, etc.) després de realitzar l'operació a cada planta.

 • En un radi de 3 km, immobilització de les arnes d'abelles, i només es podran traslladar fora d'aquest radi en el període comprès entre el mes d'octubre de l'any de detecció del focus i l'inici de la floració següent (colònies hivernants) excepte en els casos que l’SSV ho autoritzi expressament. Es podrà ordenar la destrucció de les arnes que es trobin properes als focus. Mesures preventives per evitar-ne la propagació Per tal d’evitar-ne la introducció i la propagació, la Generalitat en el mateix Decret 42/2007 estableix les mesures per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià i la seva propagació a partir de possibles focus inicials a partir de les mesures següents:

• Vigilància contínua de les plantacions Aquesta vigilància és imprescindible per a la localització precoç dels focus. Els titulars d’explotacions agrícoles, de vivers o professionals de la jardineria que coneguin l’existència de plantes amb símptomes sospitosos de ser causats per foc bacterià hauran de comunicar-ho de forma urgent al Servei de Sanitat Vegetal del DAR. En cas de no avisar i ser detectats els focus, no tindran dret a les indemnitzacions corresponents i a més se’ls podrà exigir el rescabalament dels possibles danys causats a tercers, d’acord amb la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal.

 • Exigència del passaport fitosanitari CE Les partides de vegetals susceptibles al foc bacterià que no vagin acompanyades del Passaport fitosanitari CE amb el distintiu ZP (zona protegida) podran ser destruïdes sense dret a indemnització. Els proveïdors de material vegetal, així com les persones físiques o jurídiques que realitzen plantacions amb plantes susceptibles, han de conservar durant 3 anys els corresponents registres o documents que les hagin emparat.

• Destrucció de plantacions abandonades És obligatori l’arrencament de les plantacions fruiteres abandonades de les espècies sensibles a tot el territori català.

• Limitació de la plantació de plantes ornamentals susceptibles Està prohibida la plantació de plantes susceptibles al foc bacterià (les quals s’indiquen al capítol Què és el foc bacterià? d’aquesta fitxa) a les voreres, mitjanes i altres zones enjardinades de carreteres, autovies i autopistes de tot Catalunya.

Simptomatologia

La simptomatologia varia segons les espècies i la sensibilitat varietal, i es pot confondre amb la d’altres agents infecciosos i l’atac d’insectes. Per tenir la certesa que la planta té la malaltia, calen tècniques especialitzades d’anàlisis de laboratori. Normalment, les primeres infeccions es produeixen a la primavera, a l'època de la floració. A partir de la colonització de les flors, la malaltia progressa de manera descendent i va afectant fulles i brots; les flors i les fulles agafen un aspecte cremat, que dóna nom a la malaltia. Els brots tendres es marceixen i, en ocasions, es corben en forma de gaiata de pastor. La infecció passa a les branques secundàries, les principals i finalment als troncs, produint finalment l'assecament de l'arbre o de l’arbust. En branques o troncs es poden manifestar xancres. Les fulles afectades, les flors i els fruits resten fixats a la planta.

08 de juny de 2007