El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les resolucions per les quals s'aprova les Bases definitives de la concentració parcelolària de la zona del nucli agregat d'Aramunt, dins el terme de la Conca de Dalt, així com els Acords de concentració parcelolària de la zona regable dels termes d'Oliola (zona nord), i de Vilanova de l'Aguda. Aquestes dos últimes zones estan incloses en la zona regable del Canal Segarra-Garrigues.

La concentració parcel•lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt, dins el terme municipal de la Conca de Dalt es va declarar d’utilitat pública i d’urgent execució mitjançant el Decret 163/2003, de 8 de juliol. Les Bases provisionals s'han sotmès a informació pública i s’ha recollit les observacions formulades pels interessats. Un cop vistos la proposta de la corresponent Comissió local de la concentració parcel•lària i l'informe de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals, s’ha aprovat les Bases definitives. Aquesta zona té una superfície de 289 ha on hi han actualment 298 parcel•les que pertanyen a 74 propietaris. Les Bases Definitives que ara s’aproven estaran exposades tant a l’Ajuntament de Conca de Dalt com als Serveis Territorials del DAR a Lleida. Així mateix, els propietaris rebran una còpia dels documents que recullen les finques actuals. Amb posterioritat, es començarà amb la fase de l’Acord de concentració que recollirà les noves finques. D’altra banda, la concentració parcel•lària de la zona regable del terme municipal d'Oliola (zona nord), que té una superfície de 307 Ha (27 propietaris), es va declarar d’utilitat pública i d’urgent execució per Decret 251/2001, de 12 de setembre (DOGC núm. 3481, de 27.9.2001), per Resolució ARP/240/2004, de 12 de febrer, es va aprovar les Bases definitives de la mateixa zona de concentració parcel•lària, que varen ser modificades per Resolució ARP/769/2005, de 16 de març, la fermesa de les quals va ser declarada per Resolució ARP/3662/2005, de 21 de desembre. Atès que s’ha complert el tràmit d’informació pública del Projecte de concentració parcel•lària de la zona regable del terme municipal d'Oliola (zona nord) amb la publicació del corresponent anunci al DOGC núm. 4757, de 9.11.2006, i s’ha recollit les observacions formulades pels interessats, i vista la proposta de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals, se n’ha Aprovat l'Acord de concentració parcel•lària. Finalment, la concentració parcel•lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l'Aguda, que té una superfície de 376 Ha (38 propietaris), es va declarar d’utilitat pública i d’urgent execució per Decret 203/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3443, d'1.8.2001); per Resolució ARP/277/2004, de 17 de febrer, es va aprovar les Bases definitives; i modificades per Resolució ARP/3315/2005, de 17 de novembre, per excloure les parcel•les del sector de Ribelles, i la seva fermesa va ser declarada per Resolució ARP/896/2006, de 30 de març. Com en el cas anterior, un cop complerts tots els tràmits posteriors i vista la proposta de l’esmentada Subdirecció General, se n’ha aprovat l'Acord de concentració parcel•lària. Pel que fa a les zones d’Oliola nord i Vilanova de l’Aguda l’Acord de concentració constitueix el document definitiu de les noves finques que resulten del procés de concentració parcel•lària de la zona. En el cas d’Oliola nord el nombre de finques s’ha reduït de 106 a 63. Això suposa un índex de reducció de 1,68 i tenint en compte el nombre de propietaris existents s’ha assolit un coeficient de concentració del 54,43%. La superfície mitjana de les finques ha augmentat de 2,89 a 4,73 ha. Pel que fa a Vilanova de l’Aguda el nombre de finques s’ha reduït de 260 a 80. Això suposa un índex de reducció de 3,25 i tenint en compte el nombre de propietaris existents s’ha assolit un coeficient de concentració del 81,08%. La superfície mitjana de les finques ha augmentat de 1,44 a 4,48 ha. En aquestes dos últimes zones de concentració s’ha aconseguit una substancial millora de la forma geomètrica de les finques, la qual cosa és important, especialment, amb vistes a la propera transformació de la zona en regadiu i la construcció de la xarxa de camins i desguassos que es projectarà. Els Acords de concentració que ara s’aproven estaran exposats tant als l’Ajuntaments d’Oliola i de Conca de Dalt, com també als Serveis Territorials del DAR a Lleida. Així mateix, els propietaris rebran en el seu domicili una còpia dels documents que recullen les noves finques. L’objectiu és fer el canvi a les noves finques a la tardor del present any. Tot el procediment de concentració, tant els treballs tècnics, com la xarxa de camins, la xarxa de desguassos i fins i tot les noves escriptures de les finques resultants és gratuït per als propietaris afectats de totes les zones de concentració. 16 de maig de 2007