El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir l’Ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d’oví i cabrum, i es convoquen els corresponents a l’any 2007.

 

Aquest ajut s’ha implementat per tal de millorar la productivitat de les explotacions d’oví i cabrum i de controlar i eradicar determinades malalties, que requereixen la realització de diferents actuacions sanitàries i de maneig que, sovint, es veuen dificultades per la manca d’estructures necessàries.

 

El finançament d’aquesta línia d’ajut anirà a càrrec dels pressupostos del departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a l’any 2007, amb una dotació pressupostària de  162.153,03 euros.

 

Els beneficiaris d’aquest ajut poden ser les persones físiques i jurídiques, titulars d’una explotació de bestiar oví i cabrum, que compleixin els requisits següents:

Estar en possessió del Llibre d’explotació ramadera actualitzat.

Estar al corrent del compliment de la campanya de sanejament corresponent a l’any 2007.

Realitzar la instal·lació d’elements objecte de subvenció.

 

L’ajut consistirà en una subvenció de, com a màxim, el 50% del total de la inversió i no podrà superar la quantitat de 901,52 euros per cada sol·licitud. En el cas de l’adquisició de lectors bols ruminals, la quantia màxima de la subvenció podrà arribar al 100% del cost del lector, amb un màxim de 400 euros per aparell.

 

 

29 de maig de 2007