La directora general d'Agricultura, Ramaderia i Innovació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Montserra Gil de Bernabé, ha presidit avui la primera reunió del grup interdepartamantal del Govern que dóna inici a l'elaboració del Pla d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques.

Els objectius d’aquesta primera reunió han estat: constituir formalment el Grup Interdepartamental, conèixer els objectius generals del Pla d’Acció i les funcions del Grup Interdepartamental, establir el règim de funcionament i l’agenda de trobades, així com la composició i forma de treball del Grup de treball tècnic que s’encarregarà d’elaborar les propostes d’actuació i establir el mecanisme de participació dels agents socials interessats en l’establiment i execució d’aquest Pla d’Acció.

S’ha de recordar que el Govern va acordar recentment l’elaboració del Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques (Acord de govern de 24 d’abril de 2007) per al període 2007-2011. L’objectiu és definir, articular i preveure tot un seguit d’accions encaminades a aconseguir l’increment de les produccions i del consum dels productes agraris i alimentaris ecològics a Catalunya. Aquest acord preveu la creació d’un Grup Interdepartamental integrat per una persona, amb rang de Director General, en representació dels departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Educació, Economia i Finances, Innovació, Universitats i Empresa, Medi Ambient i Habitatge, Presidència i Salut, a proposta dels/de les consellers/es respectives.

Els objectius del Grup Interdepartamental seran els d’impulsar l’elaboració del Pla d’acció, fixar-ne les bases pressupostàries i crear un grup de treball tècnic encarregat d’elaborar, en el termini màxim d’un any des de la seva constitució, les propostes d’actuació.

El Grup Interdepartamental del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques està presidit per la director general del DAR, Montserrat Gil de Bernabé, i l’integren el director general d’Ensenyaments Professionals, Josep Francí, el director general de Promoció Econòmica, Marcel Prunera, la directora general de comerç, Dolors Batallé, la directora general de Qualitat Ambiental, Maria Comelles, el director general de coordinació interdepartamental, Josep Martí, el director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut, Xavier Llebaria. El subdirector general d’Agricultura del DAR, Ramon Lletjós hi exerceix de secretari.

21 de juny de 2007