L’Institut Català de les Dones (ICD), adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, i la Fundació Adecco han signat avui un conveni de col·laboració que permetrà la realització de programes de formació ocupacional a dones en situació d’especial dificultat per a la seva incorporació en el mercat de treball.

En concret, aquests programes de formació s’adreçaran, entre d’altres, als següents col·lectius de dones:

• amb discapacitat

• que hagin viscut una situació de violència masclista

• amb responsabilitats familiars

• més grans de 45 anys

L’ICD realitzarà un primer nivell de la formació, en concret, la que va adreçada a les persones formadores d’aquests cursos. Aquestes sempre seran persones amb experiència en la formació de dones que es troben en aquests supòsits. Per la seva part, la Fundació Adecco durà a terme el següent nivell de formació, o sigui, el que va adreçat a les dones que ho requeireixin i implementarà els mecanismes per a fer efectiva la seva inserció laboral.

Aquesta iniciativa es realitza en el marc del Pla d’Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2008, que recull les polítiques de dones del Govern de la Generalitat, i que inclou entre els seus objectius el de garantir les condicions d’igualtat d’oportunitats i de qualitat en:

- l’orientació i en la formació professional ocupacional

- en l’accés i la permanència de les dones al mercat de treball

La Fundació Adecco, en el marc del seu programa de responsabilitat social, desenvolupa programes de reorientació i integració amb l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral a col·lectius amb dificultats.

18 de juny de 2007