L'ICD convoca la quarta edició del premi al millor cartell commemoratiu del 8 de març, que enguany versa sobre dones i treballs

El termini de presentació finalitza el proper 5 de febrer i el premi consisteix en 3.000 euros

query_builder   18 gener 2007 15:05

event_note Nota de premsa

L'ICD convoca la quarta edició del premi al millor cartell commemoratiu del 8 de març, que enguany versa sobre dones i treballs

El termini de presentació finalitza el proper 5 de febrer i el premi consisteix en 3.000 euros

L'Institut Català de les Dones, adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, convoca la quarta edició del premi al millor cartell commemoratiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per tal de motivar i incentivar la visibilització de la participació de les dones en tots els àmbits de la societat, com un pas més en el procés cap a la valoració social dels sabers femenins.

La participació és oberta a totes les persones físiques amb residència a Catalunya, tant a professionals com a aficionades, que hauran de presentar de manera individual o col·lectiva els seus dissenys, com a màxim dos, originals i inèdits, juntament amb la sol·licitud.

La imatge del cartell haurà de versar sobre el tema: Dones i treballs.

En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

• El disseny.

• L'originalitat.

• L'impacte mediàtic.

• La incorporació d'aspectes innovadors.

El disseny guanyador rebrà un premi de 3.000 euros i serà la imatge de l'Institut Català de les Dones per a la commemoració del 8 de març d'aquest 2007. A més del premi en metàl·lic, es donarà un diploma acreditatiu. El jurat es reserva la possibilitat d'atorgar dues mencions especials, sense dotació econòmica.

Per presentar-se al concurs cal entregar:

• L'original del cartell. Els cartells presentats no duran signatura i únicament s'acceptarà la inscripció del pseudònim al dors del cartell. El format dels cartells serà de 24 cm d'ample x 37 cm d'alt, i s'ha de presentar en un suport rígid DIN A3 (29,7 cm d'ample x 42 cm d'alt). En el cartell només cal incloure la frase "8 de març, Dia Internacional de les Dones".

• Un sobre tancat adreçat al jurat d'aquesta convocatòria on consti, ben visible, el pseudònim escollit i, a l'interior, el nom de la persona autora del cartell.

• Sol·licitud de participació

• Fotocòpia del DNI de la persona que presenta el cartell

• Anotació del pseudònim de la persona que fa el cartell.

• Adreça completa i telèfon de contacte.

• Declaració responsable de la persona sol·licitant conforme no està inclosa en cap de les prohibicions per ostentar la condició de beneficiària del premi, que es recullen als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de no estar inclós/a en cap prohibició per ostentar la condició de persona beneficiària del premi.

• Acreditació de la residència a Catalunya, mitjançant el document d'inscripció en el padró municipal.

• Declaració responsable de la persona sol·licitant conforme es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social segons la Llei general de subvencions. Podeu consultar les bases de la convocatòria al DOGC núm. 4801 de 17 de gener de 2007.

18 de gener de 2007

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined