L’Institut Català de les Dones inicia aquest mes de setembre una prova pilot per promoure la participació de les dones en el desenvolupament local. En aquesta primera fase participen 15 municipis d’arreu de Catalunya, que han manifestat la seva voluntat i compromís a avançar en els mecanismes de participació social i política de les dones i a introduir la perspectiva de gènere en les polítiques que estan implementat des del municipi.

 Els municipis implicats són: Amposta (Montsià), Badalona / Santa Coloma (Barcelonès), Balaguer (La Noguera), Castelldefels (Baix Llobregat), El Vendrell (Baix Penedès), Esplugues (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), Mataró (Maresme), Palafrugell (Baix Empordà), Sabadell (Vallès Occidental), Sant Celoni (Vallès Oriental), Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), Tàrrega (Urgell), i Vilaseca (Tarragonès).

 En total són 14 projectes ja que els dos municipis del Barcelonès participen en un projecte comú.

 Al llarg del mes de setembre es signaran els convenis amb els ajuntaments implicats en el projecte. El primer conveni es signarà, el 5 de setembre, amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

 L’objectiu global d’aquesta iniciativa és dissenyar una experiència participativa amb dones d’un barri o municipi per tal d’impulsar la integració de les dones en la vida local, promoure l’associacionisme i la seva incidència en les polítiques municipals, i aconseguir:

 Establir un procés metodològic de participació que permeti identificar i analitzar les necessitats i aportacions de les dones a un determinat barri o municipi en relació als següents temes: usos dels temps, ús de l’espai públic, utilització dels serveis i xarxes de relació.

  •  Empoderament i capacitació de les dones.
  •  Aconseguir la participació de les dones que no estan associades o que normalment no estan presents en processos participatius estables.
  •  Introduir la perspectiva de gènere en el procés de les polítiques locals i considerar a les dones com agents socials del municipi.
  •  Enfortir els consells de dones municipals en cas de que existeixin o impulsar la seva creació si es considera possible.
  •  Dissenyar i implementar mesures dirigides a superar algunes de les problemàtiques detectades en anteriors experiències participatives de les dones.

 L’objectiu últim d’aquesta experiència és elaborar unes conclusions en les quals es recullin unes línies d’acció estratègiques per impulsar la seva participació en cada municipi, i que es portaran a terme en una segona fase d’aquest projecte.

 Per a l’elaboració del projecte es parteix de l’anàlisi d’anteriors experiències locals de participació política i social de les dones, mostrant les diverses problemàtiques detectades i proposant diverses estratègies que intentin superar-les.

 La prova pilot té un pressupost de 30.000 euros per a cada municipi participant, i recull diverses actuacions, entre les quals destaquem:

 -          Creació d’un equip de treball municipal, format per la dinamitzadora municipal del projecte, responsables polítics/ques de les diferents regidories, tècnics/ques municipals, i representants del teixit associatiu de dones.

 -          Realització de la diagnosis de la realitat municipal: caracterització del teixit associatiu, tipus d’associacions de dones: identificació dels interessos pràctics de gènere, participació social de les dones no associades, situació de les dones migrants en el municipi, definició dels mecanismes previs de participació de les dones en les polítiques locals (Consell de Dones o òrgans participatius d’igualtat).

 -          Diferents reunions de treball entre els agents implicats.

 -          Constitució de grups de treball temàtics de manera que totes les dones s'integrin en algun d'ells, per avançar en els nous usos del temps, usos de l’espai públic, utilització dels serveis, xarxes de relació.

 -          Elaboració de conclusions de tot el procés participatiu.

 L’Institut Català de les Dones aporta als ajuntaments un pla dissenyat per a l’impuls de la participació de les dones a l’àmbit local, l’adaptació d’aquest projecte a les necessitats concretes del territori, una dinamitzadora municipal del projecte o bé els recursos econòmics per tal que l’ajuntament en pugui contractar el personal que ho durà a terme i l’assessorament de la coordinadora de l’Institut Català de les Dones en el procés d’implementació del projecte.