S’han invertit 19 milions d’euros en la renovació de més del 70 per cent del parc informàtic del Departament i de l’Administració de justícia.En total s’han installat 10.795 ordinadors, 4.088 impressores i 173 servidors d’última generació.

El Departament de Justícia ha assolit els objectius que s’havia marcat  amb la implantació del Projecte IUSCAT: ha renovat el parc informàtic i ha cobert les necessitats detectades mitjançant ordinadors, servidors i impressores d’última generació; ha dotat els jutges, magistrats i fiscals d’ordinadors portàtils; ha potenciat l’ús del correu electrònic com a eina bàsica de comunicació; ha promogut l’accés generalitzat a la intranet del Departament –i també a la de l’Administració de justícia a Catalunya– i l’accés a Internet;  ha aplicat noves mesures de seguretat per tal de reforçar el sistema d’accés a la xarxa i ha assegurat l’estabilitat i l’homogeneïtat de la infraestructura informàtica del Departament.

Renovació del parc informàtic

Per àrees, 797 ordinadors s’han destinat als serveis centrals i territorials del Departament de Justícia; 1.656, als serveis penitenciaris, de rehabilitació i de justícia juvenil i, finalment, en el bloc més voluminós, 8.342 ordinadors s’han destinat als serveis de l’Administració de justícia.

També s’han incorporat 173 servidors per gestionar la informació i 4.088 impressores i, a més, s’han reutilitzat 2.173 ordinadors mentre que s’han retirat 6.167 ordinadors ja obsolets.

S’ha dotat els jutges, magistrats i fiscals de 1.000 ordinadors portàtils per facilitar la seva tasca i disposar de l’accés a la xarxa general de dades, siguin on siguin.

També s’ha dut a terme un procés d’universalització de forma que tot el personal de l’Administració de justícia disposa de correu electrònic i la possibilitat d’accés a Internet o a la Intranet.

La implantació del Projecte IUSCAT també ha anat acompanyada de millores i de la consolidació de les tasques de suport i ha comportat la revisió dels grafismes i la posada en marxa d’eines de gestió d’inventari i iniciatives de promoció de la mobilitat.

El Projecte IUSCAT ha comportat un gran esforç econòmic, amb gairebé 19 milions d’euros, finançats pel Departament mitjançant un contracte d’arrendament amb CaixaRenting.

El projecte IUSCAT forma part del Pla de modernització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

El Departament segueix renovant els sistemes d’informació amb l’objectiu de facilitar la tasca interna del Departament i dels diferents òrgans que gestiona, cap a un nou model de procediments de tramitació de documentació que permetrà simplificar i agilitar els processos.

Quant a la xarxa de comunicacions, que connecta uns 150 edificis de tot Catalunya, s’ha renovat i ampliat el 35 % de les línies de comunicació, incrementant la seva capacitat de transmissió de dades en un 75 %.

S’ha incrementat el sistema de videoconferència en un 20%. En aquests moments, el Departament de Justícia té implantats 81 equips, distribuïts bàsicament entre els òrgans judicials, a banda dels centres penitenciaris, i també, per primera vegada, als centres de justícia juvenil.

També s’ha dut a terme el procés de digitalització de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, que s’encarrega d’associacions, fundacions i altres matèries com el dret civil català, i ha comportat que la majoria dels tràmits de la Direcció General passin a ser, en aquests moments, en format digital. Això ha comportat un millor control de l’estat dels expedients i la reducció dels processos interns de tramitació a  la meitat de temps pràcticament.

S’ha posat en marxa un nou sistema d’enregistrament de judicis orals, que permetrà veure el judici via Internet a les persones acreditades per l’òrgan judicial corresponent. En aquests moments el Departament està duent a terme un pla pilot en 15 sales de vistes de Catalunya.

S’ha creat una aplicació informàtica que permet gestionar les cites mèdiques a les clíniques forenses des dels òrgans judicials, amb gran estalvi de temps i millora de la gestió.

El Departament de Justícia continua la informatització dels registres civils mitjançant el programa Inforeg del Ministeri de Justícia. Quan el procés s’hagi completat, permetrà la gestió electrònica dels llibres del Registre i d’altres gestions.

Pel que fa a la justícia gratuïta o torn d’ofici, està a punt la posta en marxa de la tramitació electrònica de la documentació d’advocats i procuradors per tal de gestionar els expedients. Això comportarà un canvi radical de millora en l’eficiència i eficàcia dels tràmits.

També es posarà en marxa un nou programa que gestionarà la contractació de pèrits i intèrprets i altres suports externs de l’àmbit judicial mitjançant la tramitació electrònica.

Nous projectes per al 2006

Durant aquest any 2006 el Departament implantarà a tot Catalunya una plataforma de comunicació (LEXNET), que permetrà presentar la documentació judicial via Internet, incorporant les notificacions judicials.

A finals de 2006, està prevista l’aplicació del nou sistema de gestió processal, que afectarà el sistema i repartiment d’assumptes dels òrgans judicials. Això permetrà presentar la documentació als òrgans judicials de forma electrònica i realitzar també el repartiment electrònic entre els diferents jutjats.