La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia ha rebut 3.931 demandes dels jutjats de Catalunya per executar mesures penals alternatives (MPA) al llarg de 2005, mentre que l’any 2004 va rebre 1.347 peticions.

Aquest augment espectacular en l’aplicació de les mesures penals alternatives es deu, en part, a les darreres modificacions del Codi penal que van entrar en vigor el mes d’octubre de 2004 i, en part, a l’agreujament del tractament penal de determinades conductes com la conducció sota els efectes de l’alcohol i les  relacionades amb la violència domèstica i de gènere, que ara poden ser sancionades amb una pena de presó o amb un treball en benefici a la comunitat (TBC).

De totes les mesures penals alternatives (MPA), la que més s’aplica és el treball en benefici de la comunitat, amb un creixement del 328%. L’any 2005 els jutjats de Catalunya van adreçar a la Secretaria de Serveis Penitenciaris 3.931  MPA perquè s’executessin. De totes aquestes MPA, 2.638  van ser treballs en benefici de la comunitat; 338 van ser  mesures de seguretat, i 955, obligacions per substitució o suspensió de pena privativa de llibertat.

Pel que fa als treballs en benefici de la comunitat, de les 2.638 peticions enviades pels jutjats, 1.241 ho van ser per delictes contra la seguretat del trànsit; 728, per delictes relacionats amb la violència de gènere, i la resta, per diverses causes. Tot això va suposar un total de 136.760 hores de treballs fetes a favor de la comunitat. En canvi, l’any 2004 els tribunals catalans van oficiar  615 TBC. 

Per atendre aquest augment de mesures, el Departament de Justícia incrementarà el nombre de professionals que s’hi dediquen (normalment psicòlegs i treballadors socials). Actualment hi ha una plantilla de 49 tècnics a tot Catalunya (36 a les comarques de Barcelona, 5 a les de Girona, 4 a Lleida i 4 a Tarragona) i, en breu, passaran a ser 62 professionals.

Tipologia de mesures penals alternatives (MPA)

Hi ha tres modalitats de mesures penals alternatives que s’apliquen en delictes menors sancionats amb penes inferiors als dos anys de presó, o en penes de fins a cinc anys en els casos de toxicomanies: les obligacions per substitucions o suspensions de la pena de presó, les mesures de seguretat i els treballs en benefici de la comunitat.

1- Les obligacions per substitució o suspensió de la pena privativa de llibertat consisteixen en la suspensió de la condemna a condició de complir una obligació imposada pel jutge que, en molts casos, consisteix a sotmetre’s a tractaments de deshabituació de drogues o de salut mental o cursos formatius diferents segons el delicte comès.

2- Les mesures de seguretat s’imposen a aquelles persones a les quals el jutge no ha trobat en la plenitud de les seves facultats en el moment de la comissió del delicte, i als quals se’ls imposa una mesura d’internament en un centre psiquiàtric, o en un centre de deshabituació, o un tractament ambulatori de salut mental, o un programa formatiu.

3- Els treballs en benefici de la comunitat TBC són penes imposades per un jutjat o tribunal a una persona autora d’una falta o d’un delicte lleu. Consisteixen en la realització d’un treball d’utilitat pública i d’interès social, sense remuneració, però protegit pel règim general de la seguretat social.

Aquests treballs poden ser de tota mena mentre siguin d’utilitat i d’interès socials: atenció a gent gran, neteja de boscos, suport a brigades municipals, treball en biblioteques públiques, arxius, centres escolars, universitats, hospitals, neteja de façanes, atenció en ludoteques, en protectores d’animals, etc.

Per executar aquestes mesures és necessari el suport dels recursos comunitaris, tant d’institucions i entitats públiques (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, conselleries, empreses públiques) com d’entitats privades sense ànim de lucre, amb les quals el Departament de Justícia ha subscrit convenis (Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Creu Roja, Càrites, Universitat Autònoma de Barcelona, etc.).