El Departament de Justícia atorga subvencions amb caràcter anual que es modulen segons el nombre d'habitants de cadascun dels municipis, tot i que, segons la Llei de demarcació i planta judicial, tant les instalolacions com els mitjans instrumentals dels jutjats de pau són a càrrec dels respectius ajuntaments.

Per a enguany, la Resolució JUS/800/2007, de 19 de març, disposa que els ajuntaments amb una població d’entre 3.000 i 6.999 habitants (Sant Esteve Sesrovires té, amb el cens referit a 1 de gener de 2006, un total de 6.590 habitants), percebin una subvenció de 3.550 euros, sempre que les corporacions hagin justificat adequadament la destinació dels fons rebuts l’any 2006.

Igualment preveu que els municipis que acullen al seu terme municipal un centre penitenciari rebin una subvenció addicional, que en el cas de Sant Esteve és de 3.650 euros. La suma total per a aquesta localitat ascendeix, doncs, a 7.200 euros, que es faran efectius properament, un cop rebuda la justificació corresponent.

D’altra banda, el Departament de Justícia, dins dels programes de modernització de la justícia de pau, dota cadascuna de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau en funcionament d’un vehicle de suport per a la pràctica de les diligències pròpies d’aquests òrgans, exclusiu per al personal destinat. La dotació es justifica per la itinerància del personal, que s’ha de desplaçar a tots els jutjats de pau que formen part de l’agrupació d’acord amb el Pla de treball establert al moment de creació d’aquest òrgan judicial. No està previst, per tant, per a altres municipis amb jutjats de pau que no formin part de cap agrupació de secretaries de jutjats de pau.

Tanmateix, el Departament, a partir de la inauguració del nou Centre Penitenciari Brians 2 i d’acord amb les demandes fetes des del Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires, ha ofert al personal destinat a aquest jutjat la possibilitat de desplaçar-se mitjançant servei de taxi en l’exercici de les seves funcions.

Finalment, ateses les circumstàncies d’entrada en funcionament del Centre Penitenciari Brians 2 i a fi de millorar la prestació del servei dels funcionaris destinats, s’ha inclòs el Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires dins de la programació d’ampliació de plantilla. Així, un cop s’aprovi el pressupost de la Generalitat per a enguany, es dotarà aquest òrgan judicial d’una nova plaça del cos de tramitació processal.

La plantilla final quedarà formada per un total de cinc funcionaris al servei de l’Administració de Justícia, una plaça del cos de gestió processal (amb funcions de secretaria), una plaça del cos de gestió processal, dues places del cos de tramitació processal i 1 plaça d’auxili judicial.