El Govern dóna llum verda al projecte de llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya

El nou articulat actualitza el règim jurídic sobre associacions i fundacions per tal d'adaptar-lo a les necessitats i els objectius actuals

query_builder   25 abril 2006 18:00

event_note Nota de premsa

El Govern dóna llum verda al projecte de llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya

El nou articulat actualitza el règim jurídic sobre associacions i fundacions per tal d'adaptar-lo a les necessitats i els objectius actuals

El Govern ha acordat avui donar llum verda al projecte de Llei que aprova el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, el qual refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana en matèria d’associacions i de fundacions i, alhora, actualitza determinats aspectes per tal d’establir l’estatut bàsic de la personalitat jurídica en Dret civil català, a través d’una tècnica oberta i flexible que facilitarà la permanent actualització.

Entre els objectius d’aquest projecte de llei destaquen la unificació, en un mateix codi, d’unes disposicions comunes a les matèries de fundacions i d’associacions, l’harmonització sistemàtica i terminològica  de la regulació dels diferents tipus de persones jurídiques i l’arrodoniment de les lleis d’associacions i de fundacions, completant-ne les llacunes i modificant-ne alguns preceptes.

De forma genèrica, la llei estableix unes disposicions generals de les persones jurídiques on es defineix l’àmbit  i les normes bàsiques d’aplicació. En particular destaca el principi d’autonomia organitzativa; la introducció d’una norma general sobre conflictes d’interessos, la regulació dels aspectes substantius de la impugnació dels acords, així com la regulació de les operacions de fusió, escissió i transformació i del procediment de liquidació.

Més democràcia interna a les associacions

Pel que fa a les associacions, el nou articulat incorpora com a novetat la possibilitat que l’assemblea pugui acordar la convocatòria d’una nova reunió, exigir responsabilitats als membres de l’òrgan de govern i, si s’escau, separar-los dels seus càrrecs, encara que aquests temes no figurin a l’ordre del dia.

Respecte al règim d’adopció d’acords destaca l’exigència de quòrums o, com a alternativa, una majoria reforçada per modificar els estatuts i aprovar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació, sens perjudici del què hagin previst els estatuts.

La nova llei també permet que les associacions admetin com a membres a persones que desenvolupin una activitat retribuïda per la mateixa associació, sempre que el número no superi al de la meitat dels membres que integren l’òrgan de govern.

El nou llibre estableix el deure de donar transparència als comptes anuals i ho imposa a les associacions declarades d’utilitat pública, a les que reben periòdicament ajuts econòmics de les administracions i a les que recorren a la captació de fons públics per finançar-se.

Reforçament del caràcter no lucratiu de les fundacions

D’altra banda, i pel que respecta a les fundacions, la llei garanteix a les entitats amb caràcter permanent la possibilitat de destinar recursos a finalitats d’interès general. En aquest sentit, estableix una quantia mínima per a la dotació inicial i la possibilitat de crear fundacions temporals, amb un patrimoni inferior, que podran convertir-se en fundacions de durada indefinida si augmenten la dotació econòmica en un període inferior a cinc anys.

Entre les novetats en matèria de fundacions destaca com la novetat la imposició legal de separar les funcions de govern i de gestió ordinària i es flexibilitzen les condicions de participació de les fundacions en societats.

Aquesta normativa també serà aplicable a les associacions juvenils d’alumnes i pares d’alumnes, de consumidors i usuaris, d’interès cultural i de veïns i veïnes, sens perjudici de les particularitats de la normativa específica de cada una d’elles.

El projecte de llei aprovat avui suposarà un reforçament de la democràcia interna de les associacions i del caràcter no lucratiu, tant de les associacions com de les fundacions.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined