El Govern convoca 453 places de tècnics de serveis penitenciaris

query_builder   8 maig 2007 16:00

event_note Nota de premsa

El Govern convoca 453 places de tècnics de serveis penitenciaris

El Govern ha aprovat l'oferta pública parcial per a l'any 2007 de 453 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat del serveis penitenciaris. La convocatòria s'emmarca en el desplegament del Pla d'equipaments penitenciaris 2004-2010, que preveu la creació de nous centres penitenciaris, entre els quals es troba Brians 2.

Aquestes convocatòries tenen com a objectius suprimir l’actual grau d’interinitat del personal que presta els seus serveis als centres penitenciaris, aportar l’estabilitat necessària per al bon desenvolupament de les funcions encomanades i  incrementar el nombre de tècnics. Entre aquestes 453 places, s’inclouran 41 places addicionals a les previstes en l’oferta pública.

 Els requisits principals per poder  participar en aquestes convocatòries són: gaudir de la nacionalitat espanyola  o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors;  haber complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa; tenir la titulació corresponent; posseir la capacitat física i psíquica necessària; no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat del servei per un expedient disciplinari.

 

undefined
undefined
undefined
undefined