El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’exercici de professions titulades i de col•legis professionals, d’acord amb la competència exclusiva que té atribuïda en aquesta matèria.

En comparació amb el text vigent, que només contempla el règim dels col•legis professionals, el Projecte aprovat amplia la regulació a les professions titulades, és a dir, aquelles que requereixen la possessió d’un títol universitari per al seu exercici. D’aquesta manera, el Projecte estableix uns principis bàsics relatius a la professió –condicions d’accés, incompatibilitats, drets i deures dels professionals-, que garanteixen el respecte dels interessos generals i dels corresponents als destinataris de l’activitat professional.

Pel que fa al règim de creació dels col•legis professionals, el text incorpora diverses novetats. En primer lloc, la nova proposta normativa planteja combinar la intervenció del Parlament i del Govern per intentar evitar una possible desnaturalització i diversificació del model col•legial. En segon lloc, aposta, en relació amb els col•legis de nova creació, pel model de col•legi català únic. En darrer lloc, estableix el principi que l’organització col•legial de Catalunya és autònoma respecte de les altres organitzacions d’àmbit estatal, sense perjudici de les relacions que es puguin establir per via de cooperació.

Quant al règim jurídic dels col•legis professionals, aquest s’aborda des d’una perspectiva especialment rigorosa. Davant l’excessiva proliferació d’organitzacions col•legials que s’ha produït en els darrers anys sense l’exigència d’uns requisits mínims i homogenis, el Projecte estableix que només poden quedar integrades en una organització col•legial les professions que requereixen d’un títol oficial habilitant de caràcter universitari i que, alhora, desenvolupen una funció d’especial rellevància social i econòmica.

Cal tenir present que la decisió de crear un col•legi professional ha de ser motivada per un interès social que justifiqui la integració d’un col•lectiu en una organització, en la mesura que aquesta decisió s’ha de considerar com una excepció a la llibertat d’associació. Per aquesta raó, també s’ha considerat oportú establir el principi d’adscripció obligatòria en els col•legis de nova creació, ja que l’opció per l’organització col•legial quedaria desvirtuada en bona part si, a la pràctica, funcionessin més com a associacions que com a veritables col•legis professionals.

Tanmateix, no es pot oblidar la base associativa que es troba en el substrat dels col•legis, la qual cosa fa que la seva condició de corporacions de dret públic s’hagi de conciliar amb la realitat associativa. Això justifica l’establiment d’un règim jurídic flexible en el qual han de cohabitar les funcions públiques dels col•legis amb l’exercici d’altres funcions privades. En definitiva, l’organització col•legial ha de ser la solució legal d’integrar les professions en un sistema administratiu basat en la participació dels professionals i encarregat de la gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió. Per aquest motiu, la Llei insisteix a donar especial rellevància a la funció social que han de complir els col•legis.

D’altra banda, la Llei incorpora una novetat al regular les associacions professionals per a aquelles professions titulades que no es poden constituir en col•legi professional. Les funcions que es reconeixen a aquestes entitats de creació voluntària són, entre altres, la de vetllar pel bon exercici de la professió i la de col•laborar activament amb l’Administració en representació i defensa dels interessos dels professionals.

A més, la Llei, que és deferent amb l’autonomia organitzativa dels col•legis, es limita a establir criteris bàsics sobre la graduació de les infraccions i els tipus de sancions i no és imprescindible que aquestes coincideixin amb les previstes a les infraccions de caire professional.

Finalment, en el context de regulació bàsica comuna, el text estableix també un règim sancionador general per raó de les infraccions vinculades a l’exercici professional, independentment que es tracti de professions col•legiades o no col•legiades.

Una vegada aprovat pel Govern, s’inicien els tràmits parlamentaris per a la seva aprovació definitiva.