El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, la institució que vetllarà pel compliment de l'Estatut

query_builder   15 maig 2007 09:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, la institució que vetllarà pel compliment de l'Estatut

o La nova institució substituirà el Consell Consultiu i, a diferència d'aquest organisme, emetrà dictàmens vinculants quan estigui en qüestió el compliment del títol de Drets i Deures de l'Estatut d'autonomia

o Tindrà més competències: podrà emetre dictàmens en relació a decrets llei i decrets legislatius

o El Govern reforça la independència del Consell i endureix les incompatibilitats dels consellers

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei del Consell de Garanties Estatutàries, una llei bàsica de desplegament del nou Estatut. El nou organisme, que substituirà l’actual Consell Consultiu, serà l’encarregat de vetllar perquè les lleis impulsades pel Parlament i pel Govern s’adeqüin al nou Estatut i a la Constitució. També emetrà dictàmens sobre lleis estatals quan govern o Parlament creguin que envaeixen competències i es plantegin presentar-hi recurs.

La gran novetat és que, a diferència del Consultiu, el Consell de Garanties Estatutàries emetrà dictàmens vinculants quan estigui en qüestió el compliment del capítol de Drets i Deures de l’Estatut d’Autonomia. Per tant, la nova institució ja no és només un òrgan d’assessorament, com el Consultiu, sinó que pot evitar que un precepte s’incorpori a l’ordenament jurídic si el declara anticonstitucional o antiestatutari.

El Consell serà un organisme independent dels òrgans executius, legislatius i judicials. Per tal de garantir-ne la independència, tindrà autonomia orgànica, funcional i pressupostària. Pel que fa al funcionament, el Consell desenvoluparà les seves funcions mitjançant l’emissió de dictàmens de caràcter tècnico-jurídic, emesos sempre a sol•licitud formal de part legitimada. Depenent dels supòsits, podran sol•licitar dictamen dos grups parlamentaris; una desena part dels diputats; el Govern; el Síndic de Greuges; municipis i vegueries i altres ens legitimats d’acord amb la Llei del TC.

Funcions

Tal com preveu l’avantprojecte, les funcions del Consell de Garanties Estatutàries seran:

1. Vetllar per l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat (projectes i proposicions de llei; decrets llei i projectes de decret legislatiu..etc). Els dictàmens emesos en relació als projectes i proposicions de llei del Parlament de Catalunya que desenvolupin o afectin drets estatutaris seran vinculants.

2. Dictaminar abans de la interposició dels recursos d’inconstitucionalitat per part del Parlament o del Govern, abans del plantejament dels conflictes de competència pel Govern i abans de la interposició davant del Tribunal Constitucional dels recursos en defensa de l’autonomia local.

En concret, el Consell de Garanties Estatutàries dictaminarà:

a. Sobre l’adequació a la Constitució dels projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya abans de la seva aprovació pel Parlament.

b. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels projectes i proposicions de llei abans de la seva aprovació pel Parlament.

c. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament .

d. Sobre l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern en els supòsits en els que la llei de delegació estableixi que el Parlament ha d’efectuar el control addicional de la legislació delegada i abans que siguin publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

e. Sobre l’adequació a l’autonomia local garantida a l’Estatut dels projectes i proposicions de llei, així com dels projectes de decret legislatiu aprovats pel govern.

f. Prèviament a la interposició davant del Tribunal Constitucional de recurs d’inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern.

g. Prèviament el plantejament d’un conflicte de competència pel Govern.

h. Prèviament a la interposició davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida en els supòsits previstos a la Llei Orgànica del TC.

 

Els dictàmens del Consell seran vinculants quan s’emetin en relació als projectes i proposicions de llei del Parlament de Catalunya que desenvolupin o afectin drets reconeguts en els capítols de Drets i Deures de l’Estatut.

Composició

El Consell de Garanties Estatutàries estarà integrat per nou membres, com la majoria d’òrgans equivalents d’altres països, augmentant així en 2 els consellers que tenia el Consultiu. Els 9 membres seran nomenats pel President de la Generalitat; sis a proposta del Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i tres a proposta del Govern. Un dels tres membres proposats pel Govern ho serà a partir d’una terna presentada pel Consell de Governs Locals.

Els membres del Consell hauran de ser juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d’experiència professional. Se’ls nomenarà per un període de nou anys sense possibilitat de reelecció, i el Consell es renovarà per terços cada 3 anys. Els 9 membres del Consell elegiran d'entre ells, i per majoria absoluta, el President/a del Consell, que serà nomenat per un període de tres anys.

Règim d’incompatibilitats

 

L’avantprojecte endureix el règim d’incompatibilitats que tenien els membres del Consell Consultiu. Així, s’estableix que la condició de membre del Consell de Garanties és incompatible amb qualsevol mandat representatiu; amb càrrecs polítics o administratius; amb l’exercici d’un càrrec al servei d’un partit polític, d’un sindicat o d’una associació empresarial; amb l’exercici de les carreres judicial i fiscal i amb qualsevol activitat professional o mercantil. Les úniques excepcions són determinats casos de docència universitària i recerca

 A banda, l’Avantprojecte estableix que la suspensió d’un conseller ha de ser decidida per majoria absoluta dels membres del Consell.

undefined
undefined
undefined
undefined