El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Secretaria d'Indústria i Empresa, té previst posar en marxa un pla d'actuacions per facilitar l'adaptació de les empreses catalanes, especialment les del sector químic, a la nova reglamentació europea.

Les empreses catalanes s’hauran d’adaptar al reglament europeu REACH sobre substàncies i preparats químics, que entra en vigor l’1 de juny. El reglament REACH pretén incrementar el nivell de protecció de la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient davant els riscos associats a la fabricació, importació, distribució i utilització de substàncies i preparats químics. Aquesta nova normativa europea és de compliment obligatori per a fabricants, importadors, usuaris intermedis i distribuïdors.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Secretaria d’Indústria i Empresa, té previst posar en marxa un pla d’actuacions per facilitar l’adaptació de les empreses catalanes, especialment les del sector químic, a la nova reglamentació europea.

Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH)

El reglament 1907/2006 de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH), que entra en vigor l’1 de juny, pretén incrementar el nivell de protecció de la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient davant els riscos associats a la fabricació, importació, distribució i utilització de substàncies i preparats químics.

La importància d’aquest reglament rau el seu àmbit d’aplicació, ja que inclou tot tipus de substàncies -més de 30.000- i de preparats químics, tant les de nova síntesi com les ja existents. Aquesta normativa afectarà a totes les empreses que fabriquin, importin, utilitzin o utilitzin substàncies i preparats químics.

Des d’un punt de vista quantitatiu, es preveu que aquesta nova normativa afectarà de manera directa a més de 1.500 empreses catalanes del sector químic amb un total de 60.000 treballadors directes i amb una facturació aproximada de 20.000 milions d’euros anuals.

No obstant això, aquesta normativa afectarà també a la resta de sectors industrials —aproximadament 3.000 empreses—, com ara el de l’automoció, l’electrònica, el tèxtil, l’envàs i embalatge, entre d’altres, en la mesura que siguin usuaris intermedis, distribuïdors o importadors de substàncies i preparats químics.

El protocol d’actuació que imposa aquest reglament estableix que fabricants, distribuïdors i importadors hauran de:

1.- Sol·licitar el registre i l’autorització de la substància (en funció de la seva perillositat i del seu futur ús).

2.- Realitzar un informe de seguretat química.

3.- Realitzar una fitxa de dades de seguretat.

4.- Informar o notificar les dades als diversos agents de la cadena de subministrament de les substàncies (tant anteriors com posteriors)

Per tal de complir aquestes obligacions, les empreses afectades hauran d’efectuar assaigs de laboratori per avaluar els riscos associats i determinar els paràmetres de seguretat de les substàncies. Si bé només els fabricants i els importadors estaran obligats a sol·licitar el registre o l’autorització i a realitzar un informe de seguretat química, totes les empreses hauran de garantir que la informació passa d’un agent a l’altre de la cadena de subministrament.

El reglament entra en vigor de forma esglaonada. El proper 1 de juny serà d’obligat compliment per a les substàncies considerades perilloses i amb una producció anual superior a 1.000 ton/any. El primer any d’aplicació, fins l’1 de juny de 2008, serà un període bàsicament de preparació en el que només s’haurà de proporcionar informació sobre les substàncies. L’any 2018 finalitzarà la seva implantació amb el registre de totes les substàncies químiques que superin una tona de producció anual.

Pla d’actuació per facilitar l’adaptació al reglament europeu REACH

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Secretaria d’Indústria i Empresa, té previst posar en marxa un pla d’actuacions per facilitar l’adaptació de les empreses catalanes a la nova reglamentació europea.

En el marc de l’acord de col·laboració, signat fa un any per la Generalitat amb la Federació Empresarial del Sector Químic de Catalunya (FEDEQUIM), el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), i l’Institut Químic de Sarrià (IQS), des del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa s’impulsaran un seguit de mesures per informar i difondre la nova normativa i acompanyar a les empreses catalanes en el seu procés d’adaptació. L’objectiu és el de que, més enllà del repte que aquest reglament representa, s’aprofitin les oportunitats que obre a partir de la modernització tecnològica i de la innovació en els seus productes i processos.

El pla d’actuacions que el Departament presentarà en els propers dies, inclou accions de difusió —amb jornades adreçades al sector— i molt especialment, la creació d’un servei d’informació i assessorament a les empreses catalanes: el servei InfoREACH.