La inversió industrial a Catalunya ha crescut un 6,7%, la més elevada des darrers sis anys, segons apunta l’informe anual sobre la indústria a Catalunya, presentat avui pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet i pel secretari d’Indústria i Empresa, Antoni Soy.


Segons el conseller Huguet, “l’evolució de la inversió industrial és l’indicador que millor expressa la solidesa de la recuperació industrial, ja que contribueix a l’avenç del PIB, és decisiva en la millora dels nivells de productivitat i competitivitat i reflecteix la confiança dels empresaris en el futur”.


Aquest informe descriu l’evolució anual de la indústria catalana a partir de les variables principals com la inversió industrial, el PIB industrial, l’Índex de Producció Industrial, l’Indicador de Clima industrial, el comerç exterior, l’ocupació en el sector i els preus industrials.


Un altre dels indicadors amb una evolució molt favorable ha estat el comerç exterior: les exportacions van créixer al 2006 un 12%, la taxa més alta des del 2000. Per sectors, el millor comportament l’han registrat les exportacions de contingut tecnològic alt, que han registrat un augment del 25,3%.


El conseller, Huguet, ha assenyalat que “el sector exterior juntament amb la inversió evidencien un creixement sa del sector industrial a Catalunya”, i ha afegit que “les empreses industrials estan fent el seus deures en el canvi de paradigma i estan diversificant els mercats d’exportació. Tot plegat és una estratègia desitjable per assolir un posicionament internacional que no depengui de la conjuntura econòmica europea”.


Per sectors industrials, al 2006 han destacat pel seu bon comportament les activitats lligades a la construcció, així com l’electrònica de consum i la fabricació de motocicletes.


De  la lectura de l’informe anual sobre la indústria a Catalunya 2006, el conseller Huguet ha destacat que “estem en un moment de bona conjuntura industrial” i que “estem davant un canvi de model econòmic a Catalunya”. Segons Huguet, “el rellançament de la industria demostra que aquest país ha resistit a la temptació de ser només un país de serveis”.


El titular d’Indústria ha apuntat que “comencen a invertir més a fora que a rebre inversió però això no vol dir que no assistim a una nova onada d’inversions estrangeres, no en forma de plantes productives sinó en R+D”.


Segons el conseller Huguet, “estem sanejant els aspectes més arcaics de l’economia catalana i ens hem d’alegrar per les dades”. “La política del govern va en el sentit de donar suport a la modernització de l’economia catalana” ha conclòs.


Informe anual de la indústria a Catalunya: validesa i utilitat


L’objectiu de l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya, elaborat per l’Observatori de Prospectiva Industrial de la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, és donar a conèixer de manera àgil i sistemàtica l’evolució anual i els principals esdeveniments de la indústria catalana.


 Els indicadors analitzats han estat:


. la inversió industrial


. el PIB industrial


. l’Índex de Producció Industrial


. Indicador de Clima industrial


. Comerç Exterior


. Ocupació industrial


. Preus industrials


.  Inversió industrial: Augment del 6,7% al 2006


Una de les notes més destacades del 2006 ha estat l’evolució de la inversió industrial, ja que ha augmentat al ritme més elevat dels sis anys anteriors, amb una taxa de variació del 6,7%. Aquesta és la quarta i definitiva estimació, que representa una millora respecte les tres anteriors, (que van ser del 4,4%,5,4% i 5,9% respectivament) i que posa de manifest que els empresaris van revisar a l’alça les previsions d’inversió a mesura que transcorria l’any.


L’augment d’aquest indicador és important per la seva incidència directa sobre altres paràmetres: d’una banda, la inversió augmenta o modernitza l’estoc de capital productiu i és decisiva en la millora dels nivells de productivitat i competitivitat. D’una altra, la inversió industrial és el principal factor  responsable de les fluctuacions que experimenten a curt termini els nivells de producció del PIB. Així mateix, la inversió està molt vinculada a les expectatives empresarials, de manera que només augmenta si els empresaris tenen confiança en el futur proper.


L’increment de la inversió industrial a Catalunya és encara més remarcable si es té en consideració que s’ha produït en un context de tipus d’interès a l’alça.


En funció de la dimensió de les empreses, les petites i mitjanes—de menys de 50 treballadors— han estat més dinàmiques ja que van experimentar un augment de la seva inversió del 13,8%. Contràriament, les grans empreses —de més de 250 treballadors— han disminuït la seva inversió, amb un decreixement del 2,3% al 2006 respecte l’any anterior.


Pel que fa a la destinació de la inversió, l’ampliació de la capacitat productiva va ser un cop més, la més important, amb un 38,4% del total. A les millores en el rendiment de l’equip productiu s’hi va destinar un 25% de la inversió, a la reposició d’equipament, un 20% i a d’altres finalitats com per exemple les millores comercials o administratives, un 15%.


-PIB industrial: Creixement del 2,9% al 2006


El Producte Interior Brut (PIB) industrial ha crescut un 2,9% al 2006 respecte l’any anterior, la taxa més alta des del 2000, xifra que posa de manifest que, després d’uns anys de debilitat, la indústria catalana ha entrat en una fase clarament expansiva.


El creixement del PIB es va intensificar a mesura que transcorria l’any. Així, analitzat per trimestres, la taxa d’augment del primer trimestre del 2006 va ser del 2,7%, la del segon del 2,1%, la del tercer del 3,1% i el creixement del PIB industrial al quart trimestre va ser del 3,6%.


. Índex de Producció industrial: registrat un augment del 3,3% al 2006


La recuperació industrial també queda evidenciada en la producció: l’any passat l’Índex de Producció industrial va augmentar un 3,3%, la taxa més alta dels darrers sis anys. Tots els sectors van augmentar la producció amb relació al 2005, si bé el de béns de capital ha estat el que ha liderat la reactiva del conjunt, amb un augment del 10,1%, després d’haver caigut quatre exercicis consecutius.


El sector dels béns de consum va experimentar un augment del 2,1% després de tres anys d’evolució negativa. De la seva banda, la producció dels béns intermedis va incrementar-se un 1,2% i l’energia un 4,4%.


. Indicador de Clima industrial: al 2006, la confiança dels empresaris es va situar 3 punts per sobre de la de l’any anterior


L’Indicador del Clima industrial —indicador sintètic que mesura la confiança empresarial a partir de la quantificació d’apreciacions valoratives— també confirma la recuperació industrial del 2006. L’Indicador del Clima industrial va tancar l’any en el millor moment des de feia sis anys.


L’evolució positiva d’aquest indicador sintètic ha estat determinada per la positiva valoració de les comandes, tant interiors com estrangeres, les quan també han assolit els valors més alts dels sis anys anteriors.


. Comerç exterior: creixement del 12% de les exportacions al 2006


Un altre dels indicadors que ha experimentat una forta empenta ha estat el sector exterior, que han estat en el fonament de la recuperació de l’activitat de la indústria catalana. L’any passat, les exportacions van créixer un 12%, la taxa més alta dels sis anys anteriors. Juntament amb l’increment de la inversió industrial, ha contribuït a formar un patró més sa de creixement per a les empreses catalanes.


Aquest augment és degut principalment al bon comportament de les vendes dirigides fora de la UE25, tot i la fortalesa del tipus de canvi de l’euro. Les àrees on més es van incrementar les exportacions catalanes són Amèrica Central i del Sud (van créixer un 39,1% en relació al 2005), i Amèrica del Nord (van pujar un 20,5% respecte 2005).


Aquesta evolució posa de manifest que les empreses industrial catalanes estan fent un esforç per diversificar els mercats d’exportació, una estratègia desitjable per assolir un posicionament internacional menys depenent de la conjuntura econòmica europea.


Si l’evolució del sector exterior ha estat una nota destacada al 2006, el més rellevant d’aquest àmbit és el notable creixement de les exportacions de contingut tecnològic alt.


Les exportacions de contingut tecnològic alt van experimentar l’any passat un creixement del 25,3% amb relació al 2005. Aquesta taxa de creixement implica un augment del seu ”pes” en el conjunt de les exportacions: al 2006 les exportacions de productes de nivell tecnològic alt van suposar el 14% del total, front el 13,3% que van representar al 2005.


Dins aquest grup, destaca l’increment de les exportacions de l’electrònica en general (33,1%) i de l’electrònica de consum (44%), fet que s’explica pel dinamisme de la demanda de productes com els televisors de pantalla plana, els gravadors DVD i el reproductors MP3 i MP4.


També destaca l’augment de les exportacions de productes farmacèutics, proper al 30%, mentre que les importacions van pujar al voltant del 2%. Com a conseqüència de l’evolució relativa d’ambdós fluxos, la taxa de cobertura  de la balança comercial del sector va experimentar una apreciable millora, a diferència d’anys anteriors en què assolien un saldo negatiu per un valor absolut relativament important.


Analitzant el pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat, al 2006, el 43,% de les exportacions espanyoles d’aquest grup de productes eren catalanes, front el 38,8% que van representar al 2005. Aquestes dades posen de manifest una especialització relativa de Catalunya en les activitats de contingut tecnològic alt, en relació amb l’Estat.


. Ocupació industrial: va pujar un 0,6% al 2006


Tot i la recuperació de l’activitat que registren la pràctica totalitat dels indicadors, al 2006 s’ha registrat una desacceleració del creixement de l’ocupació a la indústria.


Malgrat que s’ha comptabilitat un lleuger increment de l’ocupació, —del 0,6% segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) — aquest augment ha estat inferior al 3,8% del 2005, però millor que en els exercicis 2002, 2003 i 2004, anys en que es van registrar taxes negatives d’ocupació (del –0,6%, -2,5% i –4,1% respectivament).


. Preus industrials: creixement de 5,1% al 2006


L’increment d’activitat al 2006 ha provocat que els preus industrials hagin experimentat un increment mitjà del 5,1%, també el més alt des de l’any 2000. No obstant això, cal tenir en compte el fort encariment del preu del petroli al llarg de l’exercici.


Segons la destinació econòmica dels béns , l’evolució dels preus industrials ha tingut un comportament diferenciat: el sector energètic ha experimentat l’augment més fort —del 14,1%—,que s’explica per l’evolució del preu del cru. Els béns intermedis —tèxtil, paper, cartró, primeres matèries plàstiques, producció i primera transformació de metalls— ha estat el segon sector més inflacionista amb una taxa de variació del 6%. Pel que fa als béns de consum —alimentació, mobles, calçat i confecció i edició— el creixement ha estat d’un 2,7% mentre que els béns de capital —maquinària, material elèctric, construcció metàl·lica— van ser els menys inflacionistes, amb un 2%.


Materials de construcció, electrònica de consum i fabricació de motocicletes, sectors amb millor comportament a Catalunya al 2006


Per sectors, cal destacar el bon comportament de les activitats lligades a la construcció (el sector de materials de construcció i part dels sectors de productes metàl·lics, de vidre, de fusta, de plàstics, entre altres) ja que van aprofitar el llarg cicle expansiu dels seus clients.


De la seva banda, l’electrònica de consum, s’ha caracteritzat per un augment espectacular de la producció (30,7%) que va aturar al 2006 la línia descendent dels tres darrers anys i ha assolir el creixement més elevat des del 1998. La clau de la millora ha estat, el notable dinamisme de les exportacions.


La fabricació de motocicletes, ha assolit un volum rècord, amb un creixement del 29%. L’explicació es troba en els canvis legislatius que van entrar en vigor el 2004 segons els quals s’habilita el posseïdor del permís de cotxe amb una antiguitat mínima de tres anys a conduir una motocicleta de fins a 125 c.c. i que han dinamitzat el mercat intern des de llavors. Les exportacions també hi van ajudar, amb un increment del 18,6% en unitats i un volum rècord.