El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha presidit avui la primera reunió del Consell Rector a la nova seu de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). La nova seu culmina el camí que l'IGC va iniciar a finals de 2005 amb l'aprovació de la Llei que li donava una entitat pròpia. L'Institut Geòlogic és una eina imprescindible per a promoure les diverses polítiques i actuacions, tant públiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sòl.

Nova seu IGC

La nova seu de l’IGC està ubicada a l’antiga seu de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), al carrer Balmes, 209-211, de Barcelona. Disposa d’uns 1.900 m2 de superfície útil distribuïts en dues plantes, destinats a oficines i equipaments necessaris pel desenvolupament de les tasques que porta a terme aquest Institut. Fins ara, precisament, l’IGC compartia seu amb l’Institut Cartogràfic, situada actualment al carrer Lleida.

El passat 2005 l’IGC va desvincular-se del ICC, mitjançant la Llei 19/2005 de 27 de desembre de l’Institut Geològic de Catalunya, obtenint, així, personalitat jurídica pròpia. Aquesta Llei fa referència a l’estudi, assessorament, investigació, prevenció i informació sobre el sòl i el subsòl de Catalunya.

Aquesta iniciativa, que avui culmina amb l’obertura d’una seu pròpia, recull una antiga reivindicació de la societat i els científics catalans i adequa un servei públic a les demandes i requeriments que les noves necessitats urbanístiques, socials i mediambientals generen.

Consell Rector

Així, avui s’ha celebrat la tercera reunió del Consell Rector i la primera a la nova seu de l’IGC. A la reunió s’han tractat, entre d’altres temes d’interès, l’avantprojecte de pressupost per a l’any 2007 i la proposta de contracte programa 2007-2010 mitjançant el qual es regulen les activitats que ha de desenvolupar l’Institut dins el marc de funcions que la llei de creació li encomana, així com els serveis públics i productes que ha de proveir.

El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern, de direcció i control de l’IGC. Aquest Consell està integrat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques com a president i el director de l’IGC. Entre els seus vocals hi ha representants tant d’aquest Departament com d’altres del Govern de la Generalitat i de l’Administració general de l’Estat. També hi estan representats l’ICC, el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), representants dels ens locals de Catalunya, així com de l’àmbit universitari de Catalunya experts en disciplines geològiques o matèries afins, entre d’altres.

Funcions de l’IGC

L’IGC és una entitat amb personalitat jurídica pròpia adscrita al DPTOP. El president de l’IGC, el conseller Joaquim Nadal, va nomenar a començaments de l’any 2006 director de l’Institut a Antoni Roca. Pel que fa a les funcions de l’Institut, se centren a l’estudi, assessorament, investigació, prevenció i informació sobre el sòl i el subsòl de Catalunya. L’objectiu és promoure les diverses polítiques i actuacions tant públiques com privades que tenen en el sòl el seu eix operatiu.

Les activitats de l’IGC abasten totes les branques de la geologia i les disciplines que hi estan relacionades (hidrogeologia, ciències del sòl, geofísica, geotècnica i l’enginyeria geològica, entre altres). Per realitzar aquestes activitats, l’Institut desenvoluparà funcions en matèria d’elaboració d’estudis, mapes geològics i geotemàtics, sistemes d’informació sobre el sòl i el subsòl, riscos geològics, difusió de la informació obtinguda i establiment de col·laboracions amb entitats públiques i privades.