El Diari Oficial de la Generalitat publica avui l'anunci pel qual el DPTOP sotmet a informació pública una nova proposta de traçat en el tram de l'Eix Diagonal entre Sant Salvador de Guardiola i l'Eix Transversal, al terme de Manresa. Aquesta opció s'ha dissenyat per tal d'allunyar la carretera d'algunes edificacions i minimitzar-ne l'afectació a la zona de Salelles, a partir de les millores proposades pel territori. Es preveu completar el procediment d'informació pública, la tramitació mediambiental i la resta de la tramitació administrativa durant aquest any, per tal de licitar les obres del conjunt de l'Eix Diagonal a continuació.

L’Eix Diagonal

El Departament de Poítica Territorial i Obres Públiques té projectada, dins del Programa de grans eixos viaris, la construcció de l’Eix Diagonal, entre Manresa i Vilanova i la Geltrú, que es recolza en gran part en les carreteres C-37 i C-15. Aquest eix tindrà una longitud de 68 quilòmetres, dels quals 35,6 seran de nova construcció. Les obres suposaran una inversió estimada de 387 MEUR.

El DPTOP va sotmetre els estudis de l’Eix Diagonal a informació pública, en els que s’incloïa un tram de nova construcció entre Sant Salvador de Guardiola i l’Eix Transversal, a Manresa. Arran de les inquietuds expressades sobre el traçat a la zona del nucli de Salelles, el DPTOP ha mantingut converses amb els ajuntaments d’ambdós municipis i l’Associació de Veïns de Salelles per tal de trobar una solució satisfactòria que minimitzi les afectacions de la nova carretera assenyalades pel territori.

Fruit d’aquest procés, el DPTOP ha redactat uns nous estudi informatiu i d’impacte ambiental, específics per aquest tram. Avui, el DOGC publica l’anunci pel qual se sotmet a informació pública aquests estudis, que inclouen una nova alternativa de traçat.

Nova proposta de traçat a Salelles

La nova proposta descriu una àmplia corba que se separa cap a l’oest del nucli de Salelles –430 metres en el punt màxim de la corba respecte de la proposta anterior– i s’apropa a la zona muntanyosa. D’aquesta manera, es minimitza l’afectació de la carretera respecte del nucli de Salelles i s’evita un efecte barrera entre el nucli i les diferents edificacions disperses de l’entorn.

Aquestes millores impliquen un augment de la longitud del traçat en uns 600 metres i un increment del traçat en túnel o viaducte. Així, es construirà un tercer túnel i s’allargarà el viaducte previst a la zona de Rajadell. La inversió prevista per a la nova alternativa és de 53 MEUR.

Es preveu completar el procediment d’informació pública, la tramitació mediambiental i la resta de la tramitació administrativa durant aquest any, per tal de licitar les obres del conjunt de l’Eix Diagonal a continuació.

Amb la nova proposta, la carretera tindrà una longitud total de 5’5 quilòmetres i estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres. El tram s’inicia a l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola i finalitza a l’Eix Transversal, a Manresa.

 Es preveu la construcció de tres túnels. Un primer túnel, d’uns 260 metres de longitud, se situa a la zona de Salelles. Al límit entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Manresa, s’ubica un fals túnel de 190 metres. El tercer és un fals túnel de 170 metres ja proper a l’enllaç final amb l’Eix Tranversal.

D’altra banda, cal destacar la construcció d’un gran viaducte, d’uns 850 metres de longitud, que té com a objetiu evitar l’afectació a la riera de Rajadell i la plana propera, al terme municipal de Manresa. Es preveu un altre viaducte d’uns 100 metres de llargària sobre el torrent de la Por, al terme de Sant Salvador de Guardiola.

 Pel que fa a enllaços, esi preveu la formació d’un semienllaç inicial a Sant Salvador de Guardiola, una altre semienllaç a Salelles i un enllaç final amb l’Eix Transversal, a Manresa.