El DPTOP lliura plans d'ordenació urbanística municipal a 58 ajuntaments

query_builder   5 maig 2007 12:00

event_note Nota de premsa

El DPTOP lliura plans d'ordenació urbanística municipal a 58 ajuntaments

El DPTOP ha lliurat plans d'ordenació urbanística municipal (POUM) a 58 ajuntaments que havien sol·licitat ajut tècnic per a la seva redacció en la convocatòria que es va obrir el gener de 2005, amb un cost de redacció d'1,2 MEUR. Una vegada acomplert l'objectiu de la primera convocatòria, el DPTOP es planteja obrir-ne una altra. D'aquesta manera, es vol donar compliment a l'objectiu de la Llei d'urbanisme de garantir que tots els municipis catalans disposin de planejament a finals d'aquesta legislatura.El gener de 2005 es va obrir la convocatòria d’ajut tècnic per a la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, específicament adreçada a tots els municipis de Catalunya que encara no comptaven amb cap figura de planejament urbanístic general ni cap delimitació de sòl urbà amb normes urbanístiques.

Els ajuts tècnics han consistit en la redacció, a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) dels municipis que s’hi van acollir, amb un cost d’1’2 MEUR.

La voluntat del DPTOP és que els plans siguin instruments operatius de fàcil interpretació i aplicació i ajustats al nivell de complexitat urbanística del municipi. La finalitat d’aquesta convocatòria ha estat possibilitar que tots els municipis compleixin l’obligació establerta per la disposició addicional tercera de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i, en conseqüència, formular i tramitar el pla d’ordenació urbanística municipal en exercici de les competències que tenen atribuïdes.

Procés de tramitació

Una vegada el DPTOP ha lliurat el POUM a l’ajuntament corresponent, és el municipi l’encarregat de fer-ne la tramitació. Així, després de passar per una fase de participació ciutadana en què es recullen els suggeriments dels veïns del municipi, el Ple municipal farà l’aprovació inicial.

Una vegada rebudes les al·legacions durant el període d’informació pública, el mateix Pla farà l’aprovació provisional. Tot aquest procés de tramitació estarà controlat des del mateix ajuntament. Posteriorment, el document provisional es lliurarà a la Comissió d’Urbanisme que s’escaigui per a la seva aprovació definitiva.

Ajuts al planejament municipal

D’altra banda, properament el DOGC publicarà la quarta convocatòria d’ajuts per cofinançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. El DPTOP atorgarà un total de 3 MEUR en ajuts per aquest concepte, 1 MEUR a aplicar aquest mateix any i els altres 2 MEUR l’any següent.

Aquests ajuts s’emmarquen en la voluntat del DPTOP a orientada a possibilitar que tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. Així, es considera necessari proporcionar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin.

 En les tres convocatòries realitzades la passada legislatura ja es van atorgar subvencions per a l’actualització de plans urbanístics per valor de 9 MEUR a dos consells comarcals i 311 municipis d’arreu de Catalunya.

(El document adjunt inclou el llistat de municipis)

undefined
undefined
undefined
undefined