El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha obert la convocatòria de 2006 d’ajuts per a finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats d’iniciativa pública. Aquestes subvencions tenen com a objectiu ajudar els municipis a actualitzar els seus planejaments urbanístics i a adaptar-los a l’actual normativa urbanística. El DPTOP ha destinat a aquesta convocatòria, la tercera, un total de 3 MEUR.

Ajuts al planejament municipal

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques està aplicant un programa de suport al planejament urbanístic municipal amb la finalitat de millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint un desenvolupament sostenible. La convocatòria d’ajuts que s’obre avui s’emmarca en aquesta línia d’actuació, que també té com a objectiu clarificar i fer més consistent l’ordenament jurídic urbanístic català.

El Govern té la voluntat que tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. En aquest sentit, la Generalitat ha considerat necessari facilitar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin. L’any passat, el DPTOP va atorgar ajuts a 99 municipis i un consell comarcal per un import total de 3 MEUR per a l’elaboració de figures de planejament urbanístic. El 2004, i per la mateixa quantitat, es van concedir ajuts a 110 municipis.

Destinataris i actuacions

Es poden acollir a aquests ajuts tots els ajuntaments de Catalunya que decideixin promoure la redacció d’un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), sempre que no disposin de figura de planejament general o que només disposin de delimitació de sòl urbà o bé quan disposin de planejament general aprovat d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. També poden optar a les subvencions aquells ajuntaments que decideixen promoure un programa d’actuació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat d’iniciativa pública.

Criteris de valoració

A l’hora d’atorgar les subvencions, s’apliquen els criteris següents: Grandària del terme municipal: es dóna prioritat als termes municipals més extensos, per la seva importància territorial i funcional.

Nombre d’habitants: la convocatòria prioritza els municipis petits i mitjans.

Nombre de nuclis urbans que conformen el terme: es valora la complexitat que significa planificar la inserció i connexió d’un major nombre de nuclis.

Antiguitat del pla vigent: es puntua amb més grau els municipis on sigui més antiga la normativa urbanística vigent. D’altra banda, es valora específicament la necessitat d’elaborar un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), com a peça bàsica de l’ordenament urbanístic.

També es ponderen la ubicació estratègica del municipi, el nivell de compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi polítiques d’habitatge, l’atenció a les necessitats de sòl industrial i la incidència positiva en l’equilibri territorial.

Les subvencions es poden concedir pels imports màxims sol·licitats o per un import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs municipis.