El DOGC publica avui la quarta convocatòria d'ajuts per cofinançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, programes d'actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. El DPTOP atorgarà un total de 3 MEUR en ajuts per aquest concepte. En les tres convocatòries realitzades la passada legislatura es van atorgar subvencions per a l'actualització de plans urbanístics per valor de 9 MEUR a dos consells comarcals i 311 municipis d'arreu de Catalunya.

Aquests ajuts s’emmarquen en la voluntat del DPTOP de que tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. Igualment, es podran subvencionar aquelles modificacions del planejament urbanístic general que es redactin amb la finalitat d'adaptar-se als plans directors urbanístics del sistema costaner. En aquest sentit, s’ha considerat necessari proporcionar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin.

Els ajuntaments que vulguin concórrer a aquesta convocatòria tindran a partir de demà dos mesos per presentar les seves sol·licituds. Es preveu que els ajuts s’adjudiquin després de l’estiu.

Criteris de valoració

A l’hora d’atorgar aquests ajuts per a la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, es tindran en compte els criteris següents:

Grandària del terme municipal: es prioritza els termes municipals més extensos, per la seva importància territorial i funcional.

Nombre d’habitants: prioritza els municipis petits i mitjans.

Nombre de nuclis urbans que conformen el terme: es valora la complexitat que significa planificar la inserció i connexió d’un major nombre de nuclis.

Antiguitat del pla vigent: es puntua amb un grau més alt els municipis en què la normativa urbanística vigent sigui més antiga.

També, es valora específicament la necessitat d’elaborar un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), com a peça bàsica de l’ordenament urbanístic.

També es pondera la ubicació estratègica del municipi, el nivell de compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi polítiques d’habitatge, l’atenció a les necessitats de sòl industrial i la incidència positiva en l’equilibri territorial.

Les subvencions es poden concedir pels imports màxims sol·licitats o per un import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs municipis.