Setanta-cinc ajuntaments d’arreu de Catalunya han presentat les seves sol·licituds per optar als ajuts que preveu la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. El dia 1 de març el DOGC publicava la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, per la qual es convocava una segona convocatòria d’ajuts en el marc de l’esmentada llei i el decret que la desenvolupa. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 99 MEUR, cosa que permetrà un volum d’inversió total propera als 200 milions al conjunt dels barris beneficiaris, comptant-hi les aportacions dels ajuntaments.

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, respon a una de les prioritats del Govern de Catalunya: la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d’aquells que resideixen en els entorns urbans més fràgils i que aguditzen la fractura social. Aquesta llei, que fou impulsada pel govern, preveu la creació d’un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles en general. Les aportacions de la Generalitat van destinades a cofinançar aquests projectes.

La primera convocatòria de la Llei de Barris va efectuar-se el mes d’octubre de l’any passat i va ser adjudicada el mes de desembre següent. En aquella convocatòria 13 municipis catalans van resultar beneficiaris dels ajuts i han començat a aplicar ja els projectes de rehabilitació integral que s’hi preveien. La inversió conjunta de la Generalitat i els ajuntaments prevista per aquests projectes és de 200 MEUR.

Criteris de selecció

La Comissió de Gestió del fons de foment del programa de barris i àrees urbanes proposarà ara al conseller de Política Territorial i Obres Públiques la llista de projectes que poden ser finançats atenent als criteris que fixen la llei i el reglament, així com la quantitat concreta que en cada cas es proposa, per tal que aquest adopti la resolució definitiva.

En tot cas, la quantia de la subvenció atorgada per la Generalitat oscil·larà entre el 50 i el 55 per 100 del pressupost total aprovat per a cada intervenció.

Els criteris d’avaluació per determinar els barris beneficiaris tindran en compte la problemàtica urbanística i els dèficits d’equipaments i serveis de la zona. També es valoraran les característiques demogràfiques, les problemàtiques socials i econòmiques més patents, com ara la taxa d’atur, el nombre de persones beneficiàries de pensions assistencials o el percentatge de població en risc d’exclusió.

Els projectes que no siguin escollits en aquesta segona convocatòria d’ajuts podran tornar-hi a optar a les següents.

 

Inversió als barris

Els ajuts d’aquesta segona convocatòria suposaran una inversió de 99 MEUR per part de la Generalitat. Aquesta quantitat s’imputarà a l’anualitat en curs i a les quatre següents; això és, fins al 2009. La inversió restant anirà a càrrec dels ajuntaments beneficiaris. Durant el 2005 es preveu generar un volum d’inversió global proper a 200 MEUR, comptant-hi les aportacions dels respectius ajuntaments.

La política de barris de la Generalitat permetrà en total la inversió de 600 MEUR als barris de Catalunya que disposin dels millors projectes de rehabilitació integral.