Signat el primer conveni amb un consell comarcal per protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa

query_builder   26 octubre 2005 20:33

event_note Nota de premsa

Signat el primer conveni amb un consell comarcal per protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa

Osona disposarà de 30.000 euros per elaborar plans municipals d’adequació de la illuminació exteriorL’aplicació a Catalunya del Decret 82/2005 implicarà grans millores ambientals, econòmiques i socials

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el president del Consell Comarcal d’Osona, Jaume Mas, han signat aquest vespre un conveni que permetrà redactar els plans municipals d’adequació dels enllumenats dels municipis osonencs. Es tracta  del primer conveni d’aquestes característiques que se signa a Catalunya per adaptar les il•luminacions exteriors a la legislació vigent d’ordenació ambiental de l’enllumenat i protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa. Aquest conveni forma part d’una línia d’ajuts per desenvolupar l’ordenació ambiental de l’enllumenament a Catalunya. A més d’Osona, altres 9 comarques catalanes treballen per prevenir la contaminació lluminosa i signaran abans de finals d’any també un conveni de col•laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge

 

Conveni per redactar els plans municipals d’Osona

En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ajudarà el Consell Comarcal d’Osona amb 30.000 euros per redactar els plans municipals d’adequació dels enllumenats dels 51 municipis de la comarca.

Per llei, cada ajuntament ha de formular un pla municipal d’adequació de la il•luminació exterior existent al seu municipi. Aquest planejament ha de concretar el programa que portarà a terme per adaptar la il•luminació pública i també les accions que s’endegaran per promoure l’adequació de la il•luminació exterior de titularitat privada. El Pla ha de contenir l’anàlisi de l’enllumenament exterior per zones de protecció envers la contaminació lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari d’execució de l’adaptació (el termini és el setembre de 2009).

Arran de la signatura d’aquest conveni, es crearà una comissió de seguiment sobre la redacció dels plans d’adequació formada per dos representants del Consell Comarcal d’Osona i dos del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La comarca d’Osona és un territori especialment interessant per fer-hi promoció de projectes específics per adequar la il•luminació exterior existent a les prescripcions  que marca la legislació. Dins dels 51 municipis hi ha espais naturals protegits com a zones PEIN i també zones amb forta implantació d’activitats ramaderes. Els plans que s’elaborin a partir d’aquest conveni, a més d’aplicar-se als municipis osonencs mateixos, serviran com a model per assessorar d’altres municipis de Catalunya amb característiques semblants.

Regulació de la il•luminació artificial

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar el mes de maig el Decret 82/2005, que proposava una sèrie de mesures per disminuir l’impacte ambiental causat per la il•luminació artificial i millorar-ne l’eficiència energètica. Aquest Decret és el reglament que desenvoluparà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Aquesta Llei regula l’ordenació ambiental de la il•luminació per a la protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna i de la flora. També vol promoure l’estalvi de recursos naturals i d’energia. El decret s’aplicarà a totes les instal•lacions d’il•luminació exterior i interior de titularitat pública i privada.

Zonificació

El Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya abans del juny de 2007. El Decret ordena el territori en zones de protecció envers la contaminació lluminosa i en crea quatre zones. Les zones de màxima protecció (espais d’interès natural, àrees de protecció especial i àrees de la Xarxa Natura 2000) representen més d’un 25% del territori de Catalunya. El sòl no urbanitzable representa un 65% del territori. El sòl urbà o urbanitzable amb activitats nocturnes representa el 10% restant.

Característiques de les instal•lacions

La il•luminació d’un indret s’ha de dissenyar, pel que fa a aparells i instal•lacions, de manera que previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament de l’energia. Les làmpades que s’han d’utilitzar han de ser de major eficiència energètica i preferentment de vapor de sodi a tot el territori. La il•luminació s’ha de dirigir exclusivament cap a l’objecte o l’espai que cal il•luminar. S’han d’evitar els llums dirigits al cel, als espais naturals i a les persones. Una bona il•luminació permet realitzar les activitats humanes amb la mínima quantitat de llum artificial.

La il•luminació es regularà en vies de trànsit i vianants, rètols lluminosos, aparadors, finestres, façanes d’edificis i monuments, il•luminació ornamental, activitats industrials, comercials i de serveis, i il•luminació de seguretat.

La il•luminació exterior

S’estableix l’horari de nit a partir de les 22 hores fins a la sortida del sol. L’horari de vespre és des que es pon el sol fins a les 22 hores. En l’horari de nit, només es pot il•luminar per raons de seguretat, trànsit de persones i vehicles i funcionament d’una activitat. El Decret també regula l’ús de la il•luminació ornamental, i els ajuntaments poden establir en els seus municipis horaris de nit més amplis.

Els projectes d’il•luminació exterior que requereixin la llicència d’obres o d’altres llicències municipals hauran de complir el Decret. La potestat d’inspecció i de control correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als ajuntaments.

Els beneficis del Decret

A) Econòmics: la inversió associada a l’adequació de les actuals instal•lacions d’il•luminació exterior de Catalunya es valora en uns 40 milions d’euros. Aquesta inversió queda compensada per l’estalvi energètic anual que produeix l’adequació mateixa, de tal manera que el cost de la inversió es pot amortitzar en menys de 4 anys. Amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que els ajuntaments estalviaran en la seva factura energètica 11 milions d’euros l’any.

B) Ambientals: amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que es produirà un estalvi directe en el consum d’electricitat de 160 gigawatts-hora. A més, s’evitarà la combustió equivalent a 14.000 tones de petroli. També, si es considera que tota l’energia estalviada té el seu origen en la combustió de recursos fòssils, podria dir-se que s’evitaria l’emissió a l’atmosfera de 50.000 tones de diòxid de carboni, 1.000 tones de monòxid de carboni i 2.400 tones de diòxids de nitrogen. Així doncs, es preserven els recursos naturals i l’energia. També, el nou Decret protegeix els espais naturals i la fauna activa a la nit, i també el dret de les persones a preservar els recursos naturals i l’energia.

C) Socials: l’aplicació d’aquesta norma comportarà una millora significativa de la qualitat del cel i del medi ambient de nit, protegirà l’equilibri de les persones, protegirà l’equilibri de la biodiversitat dels ecosistemes i incidirà en el desenvolupament sostenible de Catalunya. El Decret modernitza i millora l’eficiència i la seguretat de les instal•lacions d’il•luminació exterior, i intenta conciliar la il•luminació artificial amb la claror natural de la nit. El nou Decret millorarà l’eficiència energètica, la qual cosa constitueix una part fonamental de les polítiques i mesures disposades en el Protocol de Kyoto.

Calendari

Els ajuntaments i els particulars han d’adequar la il•luminació exterior existent a la norma abans del setembre de 2009. El Departament de Medi Ambient i Habitatge assessora els ajuntaments i els particulars en l’aplicació del Decret. Aquest mateix any ja ha obert una línia d’ajuts econòmics per redactar plans pilot d’àmbit comarcal. Concretament, s’acolliran a aquests ajuts, mitjançant la signatura de convenis, les comarques d’Osona, el Garraf, l’Urgell, l’Alt Empordà, la Cerdanya, el Berguedà, el Priorat, l’Alt Penedès, el Pallars Jussà i la Noguera. L’any 2006 s’atorgaran nous ajuts per continuar executant l’adequació de la il•luminació pública.

undefined
undefined
undefined
undefined