Nou pla d'infraestructures de gestió de residus per al Vallès Oriental

query_builder   27 maig 2005 19:13

event_note Nota de premsa

Nou pla d'infraestructures de gestió de residus per al Vallès Oriental

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, Manel Hernández, s’han reunit aquesta tarda amb els membres del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i els alcaldes i les alcaldesses de la comarcaLa planificació d’infraestructures de gestió de residus al Vallès Oriental s’emmarca en el nou model de gestió de residus municipals de Catalunya

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha convocat avui una sessió amb els membres del Consell Plenari i els alcaldes i les alcaldesses de la comarca en què l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat una proposta d’infraestructures de gestió de residus municipals.

El Pla d’infraestructures del Vallès Oriental comporta el compromís, per part dels municipis de la comarca, de fomentar la recollida selectiva de la brossa, i, molt especialment, de desplegar i promoure la recollida de matèria orgànica.

Les infraestructures proposades responen als criteris del nou model de gestió de residus que impulsa la Generalitat amb la col•laboració dels ens locals, i respecten els objectius de recollida selectiva marcats pel Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC). D’altra banda, les instal•lacions estan dimensionades tenint en compte la previsió d’evolució dels residus municipals generats a la comarca fins a l’any 2012.

Ara s’obre un procés de treball amb els ajuntaments de la comarca per acabar de consensuar la ubicació i les característiques de les instal•lacions, que seran finançades per l’ARC en la seva totalitat.

Característiques de les instal•lacions del nou model

El nou model de gestió de la brossa domèstica a Catalunya prioritza la prevenció i la recollida selectiva, cosa que dóna lloc a diferents fraccions de residus: matèria orgànica (FORM), vidre, envasos lleugers, paper i rebuig o restant (la bossa d’escombraries que conté tot allò que el ciutadà no ha llençat selectivament). El nou model considera el tractament de totes aquestes fraccions, aspecte que determina la planificació de les instal•lacions de gestió de residus.

El model català també defensa els principis de proximitat i suficiència a fi d’evitar les instal•lacions de grans dimensions i reduir els desplaçaments dels residus, ja que la seva gestió es duu a terme dins el mateix àmbit territorial on es generen.

D’altra banda, el conjunt de les instal•lacions de gestió de residus (noves i ja existents) ha de garantir el compliment dels objectius de valorització marcats pel Programa de gestió de residus municipals a Catalunya (PROGREMIC) per a l’any 2012: 25% dels envasos, 55% de la matèria orgànica, i 75% del paper-cartró i del vidre.

Les infraestructures del Vallès Oriental (2006-2012)  

En el cas del Vallès Oriental, el nou Pla de gestió de residus municipals aprofita les sinèrgies ja existents amb la comarca veïna del Maresme, de manera que la planificació d’infraestructures de gestió de la brossa proposada avui pel conseller Milà aposta per un ús compartit d’aquestes infraestructures.

Fracció orgànica. Adequació de la planta de compostatge de Granollers:

o Ampliació de la capacitat de tractament fins a 45.000 t/any

o Introducció de processos de digestió anaeròbia per produir biogàs

o Millora del procés de compostatge i tractament de les olors.

Fracció restant. Construcció de dues noves plantes de tractament de la fracció restant:

o Mataró, amb una capacitat de tractament de 190.000 t/any previ a la planta de tractament tèrmic

o Ubicació per determinar, al Vallès Oriental (135.000 t/any).

Les dues instal•lacions faran un tractament mecanicobiològic de la fracció restant. Això permet: recuperar la matèria orgànica i valoritzar-la com a biogàs (metà), recuperar materials per reciclar-los (vidre, plàstics i metalls), i estabilitzar el residu no valoritzable (el rebuig).

Fracció de rebuig. Els residus no aprofitables procedents de les tres plantes anteriors s’enviaran a la planta de tractament tèrmic de Mataró (capacitat de 160.000 t/any) que assumirà, per tant, el rebuig generat a les dues comarques. Per al rebuig no combustible (pedra, vidre, etc.), es preveu un dipòsit controlat de bales retractilades al Vallès Oriental, la ubicació del qual està per determinar.

El nou model català de gestió de residus     

Un cop presentada la proposta de l’Agència de Residus de Catalunya al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, s’obre un període de contactes entre tots dos organismes per concretar la implantació del Pla d’infraestructures que ha de garantir la gestió correcta dels residus municipals en el període 2006-2012.

La col•laboració de la Generalitat amb els ens locals és un element clau del nou model de gestió dels residus municipals de Catalunya. D’altres característiques són:

Incrementar la prevenció i la recollida selectiva implantant la recollida de matèria orgànica. Això també comporta la revisió de la normativa sobre envasos.

Tractar el 100% de totes les fraccions: orgànica, vidre, paper-cartró, envasos i restant, de manera que, tal com marca la normativa europea, es redueix la quantitat i biodegradabilitat del residu que va a disposició final.

Definir un Pla d’infraestructures per a Catalunya per garantir el compliment dels dos punts anteriors d’acord amb els principis de proximitat i suficiència a fi de reduir els desplaçaments dels residus i les instal•lacions de grans dimensions.

Donar suport als ens locals, que són els competents per gestionar els residus municipals, mitjançant el finançament de les inversions i l’aportació de recursos tècnics, els ajuts per al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica, i el retorn del Cànon sobre disposició i incineració.

undefined
undefined
undefined
undefined