El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui l’ordre de subvencions per a l’adquisició de sòl per construir habitatges amb protecció oficial, amb una dotació màxima inicial de 4 milions d’euros.

 La convocatòria, que s’obre demà i finalitza el 31 de juliol, té per objecte donar suport en les adquisicions de sòl destinades a constituir patrimonis de sòl per destinar-los a la construcció d’habitatges amb protecció oficial o de reserves de sòl amb aquesta mateixa finalitat. Els destinataris d’aquests ajuts són les administracions públiques, els operadors públics (persones jurídiques de dret públic o privat el capital de les quals estigui participat majoritàriament per administracions públiques o persones jurídiques de dret públic) i les entitats sense ànim de lucre dedicades a la promoció d’habitatge.

 Per a la concessió de les subvencions, es fixa com a criteri el grau de necessitat d’habitatge protegit, que es determinarà d’acord amb els paràmetres i indicadors de què disposa la Secretaria d’Habitatge sobre les promocions d’habitatges protegits existents o previstes en el marc dels plans d’habitatge i la demanda d’habitatge protegit en els diferents àmbits territorials de Catalunya.

 L’any 2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar ajuts per a la compra de sòl per a la construcció de 1.536 habitatges protegits nous, els quals s’afegien als 1.331 de la convocatòria del 2005 i totalitzaven 2.867 habitatges potencials. L’import de les subvencions atorgades l’any passat va assolir un total de més de 3,6 milions d’euros, un 22% més que l’any 2005.

 Aquesta línia de subvencions és només una de les quatre que desenvolupa el Departament per impulsar la mobilització de sòl per afrontar la complicada situació que suposa disposar d’un volum d’oferta d’habitatge assequible. Les altres tres són:

  • Preparar sòl des de l’Institut Català del Sòl mitjançant el Pla de sòl 2005-2010
  • Dinamitzar i controlar els nous processos urbanístics –públics i privats- per tal que compleixin rigorosament i, a ser possible, generosament, els preceptes de la Llei d’Urbanisme de Catalunya de 2004, pel que fa a l’establiment de reserves de sòl per a habitatge protegit.
  • Signar convenis amb ajuntaments de Catalunya per posar en marxa projectes d’habitatge protegit.

 Totes aquestes línies d’actuació han permès que durant els anys 2005 i 2006 s’hagin pogut fer reserves de sòl per a la futura  construcció de 75.000 habitatges.