El Departament de Medi Ambient i Habitatge estudia, a través de la Direcció General del Medi Natural, l’ampliació de la franja de protecció de l’entorn de la costa del Delta de l’Ebre i incorporar-la a la xarxa Natura 2000. Tot i això, Medi Ambient i Habitatge prendrà la decisió després del període d’informació pública. El Departament reitera la voluntat d’aprovar l’ampliació de la xarxa Natura 2000 amb el màxim consens possible i ho farà estudiant amb detall totes les al•legacions que facin referència a la franja marina.

Cal recordar que el Departament de Medi Ambient i Habitatge té com a objectiu fonamental en tot el territori, i  especialment al Delta de l’Ebre, la protecció de tots aquells espais, habitats i espècies que tenen la consideració d’especial protecció, com és el cas del Parc Natural del Delta de l’Ebre.  Així mateix, cal assenyalar que la  xarxa Natura 2000 és una representació suficient i significativa de la població total d’hàbitats i espècies considerades d’interès comunitari.

L’interès de Medi Ambient i Habitatge és fer compatible la protecció amb els usos i les activitats que ja es desenvolupen en el territori o la seva adaptació, de manera respectuosa amb la conservació dels seus valors naturals, de manera que garanteixin l’evolució i la millora de l’activitat econòmica. És el cas de les reunions de treball que s’estan realitzant amb els sectors implicats per avaluar la integració dels arrossars en els espais que conformen la xarxa Natura 2000.