Les mesures del Pla d'Acció per a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 se centraran en les anomenades emissions difuses

El govern de Catalunya té un gran espai competencial per treballar en sectors com la mobilitat, els residus, l'agricultura, el sector residencial, el comercial, la construcció o la indústria no inclosa a la Directiva europea de comerç de drets d'emissió

Ja s'han endegat accions per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle com el Pla de l'Energia, el Decret d'Ecoeficiència, l'avaluació ambiental de plans i programes, les directrius de mobilitat, i la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha presentat avui a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic l’anàlisi per sectors de la situació de Catalunya respecte a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, amb les dades de l’any 2005, i les primeres estimacions per al compliment del Protocol de Kyoto. Aquestes dades són una instantània de la situació de partida per a l’elaboració del Pla d’Acció per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, document que ha d’elaborar la Comissió, i una eina clau per a la redacció de l’Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic, que impulsa i desenvolupa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. A principis de juliol, els professionals, investigadors i especialistes que participaran en les sessions preparatòries de la I Convenció Catalana del Canvi Climàtic analitzaran i realitzaran aportacions al primer esborrany d’objectius del Pla. La Convenció se celebrarà la propera tardor.

 

La Situació actual 

Les darreres dades disponibles de l’any 2005 mostren que les emissions dels sectors inclosos dins la Directiva de comerç d’emissions (Combustió, generació elèctrica, ceràmica, calç, ciment, paper, refineria de petroli i vidre), instal·lacions que declaren les seves emissions, les verifiquen anualment, i participen del mercat de compra i venda de drets d’emissió, han estat de 20.061.830 tones de CO2 equivalents (34% de les emissions).   

Les emissions anomenades difuses, és a dir, les que es generen a la resta de fonts, (plantes de combustió de potència inferior a 20MW, extracció i distribució de combustibles, ús de dissolvents, transport, residus, agricultura i altres fonts) han estat de 39.583.407 tones de CO2 equivalents (66% de les emissions). 

Per tant, el 2005, l’estimació de les emissions totals fetes a Catalunya és de 59.645.237 tones de CO2 equivalents. 

Per sectors, segons l’agrupació feta pel Centre de Fonts d’Informació Administrativa de la Unió Europea,  la distribució és la següent:

(Consultar document adjunt)

La perspectiva 

L’augment de les emissions dels anomenats sectors difusos és molt difícil de controlar, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Tot i això, el govern de Catalunya té un gran espai competencial per treballar en les mesures de lluita contra el canvi climàtic en sectors com ara la mobilitat, els residus, l’agricultura, el sector residencial, el comercial, la construcció o la indústria no inclosa a la Directiva europea de comerç de drets d’emissió. Per aquest motiu, el Pla d’Acció per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 haurà de centrar les seves mesures en els sectors difusos. Tanmateix, també haurà d’incloure accions destinades a millorar el mix energètic per tal de reduir la dependència dels combustibles fòssils; així com aquelles destinades a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic i, finalment, aquelles orientades a millorar la reducció d’emissions de les indústries incloses a la Directiva del comerç d’emissions.

 Escenari d’acompliment del Protocol de Kyoto 

Prenent com a referència el pla aprovat per la UE, segons el qual cal reduir el creixement de les emissions dels sectors difusos a un màxim d’un 37% d’increment de les emissions sobre l’any base, l’emissió total anual dels sectors difusos a Catalunya durant els anys del Protocol de Kyoto (2008-2012) no hauria de ser superior a 36,96 Mt de CO2 equivalents. 

Com que les darreres dades disponibles, de l’any 2005, mostren que les emissions dels sectors difusos a Catalunya van ser de 39,58Mt de CO2 equivalents, l’escreix d’emissió d’aquests sectors a l’any 2005 per assolir l’objectiu de no superar el 37% d’increment en relació a l’any base és de 2,62 Mt.

 El creixement de les emissions dels sectors difusos no és lineal. Tanmateix, si es calcula la seva taxa de creixement des del 1990 (26,98 Mt), fins el 2005, a Catalunya s’observa que ha estat del 3,12% de les emissions de l’any base anual. Cal destacar que en els últims anys s’han incorporat mesures que faran disminuir aquest creixement, com ara el Pla de l’Energia, el Decret d’Ecoeficiència, l’avaluació ambiental de plans i programes o les directrius de mobilitat, entre d’altres. Simultàniament, però, Catalunya se situa en un context de previsió de creixement econòmic i demogràfic. Per tant, amb l’aplicació de les mesures previstes s’alentirà el ritme de creixement de les emissions, per bé que seguirà sent massa elevat i per això es treballa amb la hipòtesi d’un creixement de les emissions dels sectors difusos del 2% mitjà anual. Aquesta reducció del ritme de creixement no serà suficient per assolir els compromisos de reducció d’emissions. Es planteja, per tant, un escenari inicial de reducció addicional de 5,33 Mt de CO2 equivalents/any de mitjana durant el període 2008-2012 per al compliment del Protocol de Kyoto. Segons el Pla de xoc que està elaborant el govern espanyol, la reducció d’emissions en el sector difús en el conjunt de l’Estat ha de ser de 37,36Mt de CO2 equivalents/any.