La gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics es consolida a Catalunya

query_builder   22 desembre 2006 13:55

event_note Nota de premsa

La gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics es consolida a Catalunya

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, ha signat el conveni marc amb les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió, que regula la gestió d'aquests residus a Catalunya, després d'un llarg període de negociació

A partir de la signatura d'aquest conveni, i de la formalització de les respectives autoritzacions, els productors d'aparells elèctrics i electrònics es faran càrrec de la recollida i gestió dels residus generats per la posada en el mercat dels seus productes, tal com estableix la normativa

S'obre la via per tal que les entitats locals de Catalunya s'adhereixin a aquest conveni marc, i puguin percebre les compensacions econòmiques derivades d'assumir la recollida selectiva dels residus d'aparells elèctrics i electrònics

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Els RAEE engloben una àmplia gamma de residus que provenen de molts aparells que fem servir a les nostres llars: neveres, ordinadors, televisors, telèfons mòbils, petits electrodomèstics, làmpades fluorescents, etc.; així com en l’àmbit industrial i de serveis: aparells d’electromedicina, caixers automàtics, màquines industrials, etc.

La normativa europea continguda a les directives 2002/95/CE i 2002/96/CE, sobre els RAEE i sobre la restricció d’utilitzar certes substàncies perilloses en la fabricació d’aparells elèctrics i electrònics, va ser transposada per l’Estat espanyol mitjançant el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. Aquesta normativa marca els objectius per tal d’assolir una gestió més sostenible dels aparells elèctrics i electrònics quan esdevenen residus.

Els productors i fabricants han de garantir el reciclatge dels productes que posen en el mercat

L’aplicació dels principis de responsabilitat del productor i de qui contamina paga, aplicats en altres gestions de residus, també són d’aplicació en el cas dels RAEE.

Per fer-ho possible, entre altres, la normativa preveu que els productors puguin adherir-se a un sistema integrat de gestió (SIG), que garanteixi el compliment de les obligacions de la normativa, o bé estableixin sistemes individuals. La primera via és la que s’ha escollit en el conveni marc que se signa amb aquests sistemes integrats.

Vuit sistemes integrats de gestió (SIG) assumeixen a Catalunya el compliment dels objectius normatius

El conveni marc que s’ha signat avui és assumit per les entitats gestores dels SIG següents:

– FUNDACIÓ ECOTIC (www.ecotic.es)

– FUNDACIÓ ECOLEC (www.ecolec.es)

– AMBILAMP (www.ambilamp.com)

– FUNDACIÓ ECOLUM (www.ecolum.es)

– FUNDACIÓ ECOASIMELEC (www.asimelec.es)

– FUNDACIÓ ECOFIMÀTICA (www.ecofimatica.es)

– FUNDACIÓ TRAGAMÒBIL (www.tragamobil.com)

– FUNDACIÓ ECO-RAEE’S

Aquestes entitats cobreixen les 10 categories d’aparells que preveu el RD 208/2005, de manera que asseguren la correcta gestió de tots els residus que se’n generin.

Un conveni marc que permet una actuació coordinada dels SIG a Catalunya

El conveni regula les condicions que han de complir de manera coordinada els SIG, i que bàsicament comprenen:

– Promoure la prevenció en la generació dels RAEE i reduir l’impacte ambiental dels RAEE generats, en compliment de la normativa.

– Assegurar el compliment dels objectius de la normativa, com, per exemple, el de recollir selectivament 4 kg de RAEE per habitant i any, o el de valoritzar un percentatge mínim (variable per a cada categoria) dels RAEE que es recullin.

– Assegurar la continuïtat del servei que ja es donava a les deixalleries de Catalunya, sufragat per l’ARC i els ens locals, i ampliar-ho a les recollides i a la distribució.

– Assegurar la coordinació entre els diferents SIG autoritzats mitjançant la creació d’una oficina logística.

– Establir les condicions marc de desenvolupament conjunt dels SIG tant en la gestió ambientalment correcta d’aquests residus com en la promoció de campanyes de sensibilització de la població.

– Es regulen les relacions econòmiques entre els SIG, l’ARC i els ens locals, respecte de la compensació retroactiva dels costos suportats per les administracions des del 13 d’agost de 2005 (data d’entrada en vigor de la responsabilitat del productor), així com dels costos suportats a partir de la data de signatura del conveni, en concepte de recollida selectiva i gestió dels RAEE.

Les entitats locals de Catalunya disposen d’un marc regulador per al desenvolupament de la recollida selectiva dels RAEE

Les entitats locals de Catalunya es poden adherir voluntàriament al conveni marc, assumint el model proposat, o bé establir acords particulars amb algun dels SIG. El contingut mínim d’aquests acords particulars queda regulat al conveni marc.

L’Agència de Residus de Catalunya col•laborarà amb les entitats locals en la promoció i participació pel que fa a les mesures que tendeixen a ampliar i millorar la recollida selectiva i recuperació dels RAEE, i garantirà que aquestes participin en el seguiment i control del grau de compliment dels objectius i les obligacions normatives en el marc del conveni.

Catalunya ha estat pionera en la recollida de RAEE molt abans del desplegament de la normativa actual

Mitjançant la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir una gestió de residus amb un alt nivell de protecció del medi ambient que millorés, a més, la qualitat de vida, va declarar servei públic el tractament dels frigorífics i altres aparells que contenen CFC i el dels fluorescents i les llums de vapor de mercuri, entre d’altres. Com a conseqüència d’aquesta decisió, l’any 1995 es va inaugurar la planta de tractament de frigorífics amb CFC del Pont de Vilomara i Rocafort, i tres anys més tard, la de piles i fluorescents, també en aquest municipi.

Així mateix, l’any 2003 es va signar un conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa Electrorecycling, SA, per a la recollida i el tractament de residus d’electrònica de consum i d’informàtica en la seva gran majoria, procedents de la pràctica totalitat de deixalleries de Catalunya. Prèviament, durant l’any 2003, s’havia contractat l’empresa Indumetal Recycling per gestionar aquests RAEE de línia marró (televisors...) i línia gris (ordinadors...), que ja es recollien a les deixalleries catalanes.

Des de la seva entrada en servei, aquestes plantes han gestionat les quantitats següents:

Planta Total de tones gestionades Període

Frigorífics i altres electrodomèstics amb CFC 35.100 tones, que representen unes 640.000 unitats Des de 1995

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 3.384 tones, que representen unes 20.000 unitats Des de 1998

Electrònica de consum i informàtica 15.149 tones 2003 - juny de 2006

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined