L'Agència Catalana de l'Aigua, una vegada analitzades les opcions en estudi i escoltades les parts implicades, ha decidit la ubicació definitiva de la depuradora en l'emplaçament situat a la façana litoral amb un doble objectiu:

o resoldre, el més aviat possible, el problema de sanejament d'una part important del front litoral del Maresme

o no perdre el finançament de Fons de Cohesió concedits per a una de les instalolacions importants i encara pendent, en volum i en població servida, del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes.

La instalolació sanejarà les aigües de Calella, Malgrat, Palafolls, Pineda i Santa Susanna, donant servei a una població equivalent de 150.000 habitants

L’alternativa adoptada, que s’implantarà en uns terrenys ubicats a cavall del límit dels termes municipals de Pineda i Santa Susanna -majoritàriament de titularitat pública i qualificats d’equipaments i sistemes, aposta per un model d’instal•lació compactada, semisoterrada i integrada en el medi que l’envolta (una referència similar propera la tenim en l’EDAR del Besòs, sota la plaça del Fòrum, l'única gran depuradora ubicada en primera línia de mar). Es dissenya amb els sistemes més avançats de tractament i desodorització, i amb un projecte tècnic i arquitectònic que s’integrarà respectuosament amb l’entorn que l’envolta per evitar l’impacte paisatgístic i ambiental. La proposta escollida és respectuosa amb el sòl no urbanitzable agrícola protegit de la zona, que passa a una afectació de només 0,3 ha en front de les 1,74 ha de la ubicació anterior (Pla de Santa Susanna a Pineda).

Aquesta decisió s’ha pres després de tenir en compte els antecedents i les preexistències dels sistemes de sanejament del Maresme Nord, així com els requeriments (hidràulics, tècnics, urbanístics, econòmics, ambientals i socials) i les circumstàncies i observacions que s’han plantejat en aquest llarg procés i, especialment, en els darrers mesos, tant des la pròpia Agència com per part de tots els responsables polítics dels ajuntaments de Pineda i Santa Susanna i, també dels responsables territorials i representants socials que amb els seus legítims arguments han defensat i/o rebutjat alguna de les diferents alternatives plantejades, que ara s’analitzen.

La ubicació decidida i proposada, a criteri de l’ACA, és la que millor pot respondre a tots aquests requeriments i condicionants que envolten aquesta decisió, per bé que pot tenir alguna legítima crítica i, en qualsevol de les tres alternatives estudiades, comportarà un esforç inversor superior al d’una instal•lació de tipus convencional, com la que es volia fer a la pedrera de “Mont Palau” (Pineda i Tordera), si be el cost d’explotació serà més econòmic, atès que no hi haurà bombaments afegits ni canonades que travessen el territori amb les consegüents servituds i ocupacions permanents. En aquest sentit, s’ha valorat la necessitat d’un projecte d’ubicació únic rigorós i sensible amb el medi i l’entorn, pel fet que es tracta d’una instal•lació en primera línia de mar i en zona turística de primera magnitud.

El Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Manuel Hernández, ha destacat la urgència de tirar endavant la instal•lació tant “per sentit de la responsabilitat i del deure que tenim les administracions autonòmiques i locals en matèria de sanejament com per garantir el manteniment d’un finançament de fons de cohesió per a una obra tant important que ja ha estat concedit i que no ens podem permetre el luxe de perdre”. Cal recordar que la Unió Europea ha concedit una aportació de 14,4 milions d’euros a l’ACA per desenvolupar aquest projecte sempre que s’executi dins del període 2007.

Manuel Hernández ha remarcat l’esforç que s’ha fet per part dels alcaldes i dels grups municipals dels ajuntaments de Pineda i Santa Susanna, així com de les entitats socials i col•lectius agraris, i de la pròpia ACA –tant en aquest darrer procés com per part dels anteriors responsables-, per cercar l’acord i el consens a l’entorn de la ubicació d’aquesta necessària instal•lació. Gestions i esforços que, si bé a hores d’ara no han assolit un consens unànime, sí que han permès a l’ACA copsar i recollir -en bona part-, les objeccions, observacions i sensibilitats plantejades en relació a les propostes analitzades i, alhora, poder concretar la proposta escollida, desprès  de fer una anàlisi acurada de la seva idoneïtat des de tots els punts de vista: tècnic, urbanístic, ambiental i social.

L’ACA entén que la proposta escollida és, després de totes les vicissituds i consideracions, la millor possible i creu necessari impulsar-la i no ajornar més aquesta decisió.

Atesa la responsabilitat de totes les parts, en especial de les administracions responsables del sanejament de les aigües residuals urbanes, així com la necessitat de fer el millor projecte per a aquesta instal•lació necessària i llargament esperada pel territori, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’ACA, creu indispensable seguir fent esforços per sumar el màxim consens possible a la proposta plantejada, i ofereix la creació d’una Comissió de Seguiment d’aquest important projecte, amb representació institucional i social a concretar, de comú acord, amb els ajuntaments de Santa Susanna i Pineda i que, també, es podria fer extensiva als altres tres municipis de l’àmbit servit per la nova EDAR, Calella, Malgrat de Mar i Palafolls, i al Consell Comarcal del Maresme.

Localització a la façana litoral

L’emplaçament se situa entre els termes municipals de Pineda i Santa Susanna, ocupa els terrenys on s’ubica l’actual pretractament (sistemes), una petita part del camp de conreu situat a l’est (zona agrícola) i la franja de terreny en forma de llentia que queda entre la via de RENFE i el límit de la zona marítima terrestre davant del pretractament (equipaments i zona verda).

Els avantatges de l’alternativa adoptada

Cal destacar que el projecte d’aquesta nova infraestructura aplica les millors tecnologies disponibles: disposarà de les tecnologies més avançades en matèria de tractament biològic; el seu disseny –compactat i semisoterrat-, compta amb les tecnologies més avançades de desodorització i, alhora, permet la integració visual i paisatgística de la instal•lació en el seu entorn.

Com a millora fonamental cal destacar la incorporació de les dues línies (la d’aigua i la de tractament de fangs) en el mateix espai, la qual cosa permet ocupar un espai menor, amagar els digestors de la visual de la zona urbanitzada i garantir una desodorització a tot el procés.

Des del punt de vista tècnic, cal remarcar que la solució adoptada és la millor tenint en compte els aspectes  de la hidràulica del sistema i de la compacitat i funcionalitat de la instal•lació. És a dir, la ubicació de la depuradora ve condicionada per l’actual disposició del sistema de pretractament, el punt de concentració de l’abocament i el punt de desguàs de l’aigua tractada.

D’altra banda, és igualment important que el sistema de sanejament tingui una eficiència i una funcionalitat adients, motiu pel qual es considera important el concepte de la compacitat de la instal•lació, recollint en una única ubicació tots els elements funcionals del sistema, la qual cosa permet, alhora,  reduir-ne els costos d’explotació.

Ocupació mínima dels terrenys gràcies al disseny compactat i semisoterrat.

Des del punt de vista urbanístic, la solució adoptada reparteix l'ocupació entre els dos municipis i aprofita la feixa de terreny entre el ferrocarril i el límit de Costes amb major predisponibilitat per ubicar equipaments i més allunyada de les zones habitades.

En aquest sentit, més del 80% dels terrenys de l’espai previst per a la ubicació definitiva son de titularitat pública i estan destinats a sistemes i equipaments, cosa que facilita el procediment davant d’altres ubicacions que obliguen a la cessió de terrenys per part de tercers i, alhora, permet reduir al mínim  l’afectació del sòl no urbanitzable agrícola protegit de la zona, que passa a una afectació de 0,3 Ha en front de les 1,74 Ha de la ubicació anterior del Pla de Santa Susanna, a Pineda.

Cal senyalar que les instal•lacions de la depuradora a la ubicació proposada només ocuparan 1,62 Ha, sobre el total de sòl disponible (3,87 Ha) de l’emplaçament, és a dir, menys espai que alguna de les altres alternatives analitzades.

Característiques tècniques i de disseny

La instal•lació està dissenyada per donar servei a una població de 150.000 habitants de fet. En termes tècnics es parla de 100.000 habitants equivalents en temporada baixa i a 216.000 en temporada punta, amb una capacitat de creixement futur fins als 324.000 habitants equivalents, sent el factor de conversió d'habitant a habitant equivalent  1,5: 150x1,5=220.

El cabal diari a tractar serà de 25.000 m3/d en temporada baixa i fins a 54.000 m3/d en temporada alta.

Terminis i execució

L’Agència Catalana de l’Aigua espera poder iniciar les obres de la depuradora a principis del 2008, un cop superada la tramitació administrativa pertinent inclòs el corresponent estudi d’impacte ambiental.