Totes les comarques catalanes tindran una comissió consultiva d’accés motoritzatEl Departament de Medi Ambient i Habitatge actualitza els procediments d’avaluació ambiental

El nou Projecte de llei de mesures en matèria de medi ambient introdueix com a novetat la possibilitat que el Govern pugui aprovar normatives que garanteixin la connectivitat ecològica i paisatgística entre espais naturals. L’objectiu d’aquesta mesura és prevenir la fragmentació dels sistemes naturals i assegurar la permeabilitat ecològica del conjunt del territori de Catalunya. A més d’aquesta, també s’han modificat disposicions relacionades amb la Llei d’accés motoritzat al medi natural i les mesures sobre el procediment d’impacte ambiental.

Un cop aprovada la nova Llei, es crearan a cada comarca de Catalunya comissions consultives d’accés motoritzat al medi per informar sobre les limitacions i prohibicions de la Llei d’accés motoritzat. Aquestes comissions estaran formades per representants de la Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, propietaris forestals, organitzacions professionals agràries i sectorials, i d’altres entitats i agents socials. Les modificacions de la Llei d’accés motoritzat preveuen també la possibilitat d’atorgar autoritzacions excepcionals a favor de persones amb mobilitat reduïda.

També el nou Projecte de llei incorpora a la legislació catalana les figures de protecció de la natura recollides en la normativa comunitària relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, i a la conservació dels ocells silvestres. D’aquesta manera, s’estableix un procediment per designar-les i proposar-les, i també per incloure-les en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN). En aquest sentit, s’estableix que la declaració com a zona especial de conservació (ZEC) i zona especial de protecció per a les aus (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el PEIN. El nou text assegura, a més, l’adequada publicitat de les zones ja declarades d’especial protecció per a les aus i els espais proposats pel Govern a la Comissió Europea per a la seva selecció com a llocs d’importància comunitària. També es faran les previsions per integrar en el Pla d’espais d’interès natural les zones d’especial protecció per a les aus ja designades pel Govern.

Finalment, la Llei inclou unes mesures relatives al procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes que es feien necessàries i urgents perquè les actuals havien quedat molt desfasades arran de la modificació de les directives comunitàries i de la normativa bàsica estatal. Amb les noves mesures es determina el termini en què s’ha d’adoptar la decisió sobre si un projecte s’ha de sotmetre o no a avaluació d’impacte ambiental i es fixen els terminis en què s’ha d’emetre la declaració d’impacte ambiental. D’aquesta manera, s’aconsegueix agilitar els procediments.