L'aplicació de les mesures de compatibilització de la conservació de la fauna i la gestió forestal en el Pla de Desenvolupament Rural a Catalunya 2001- 2006

query_builder   4 abril 2005 18:24

event_note Nota de premsa

L'aplicació de les mesures de compatibilització de la conservació de la fauna i la gestió forestal en el Pla de Desenvolupament Rural a Catalunya 2001- 2006

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha fet balanç de la línia de subvencions a la gestió forestal sostenible, en especial la mesura i5 referent a la conservació de la fauna, inclosa en el Pla de Desenvolupament Rural, PDR. Entre el 2001 i el 2004, Catalunya ha gestionat 1.432.258,32 € per a la conservació de l’hàbitat o la compatibilització de la gestió forestal amb la presència de sectors crítics de diverses espècies, entre elles l’ós bru, el gall fer, el trencalós o el mussol pirinenc. Per definició, l’aplicació del PDR i el seu disseny local correspon principalment a les comunitats autònomes. Aquests ajuts es financien per la Generalitat de Catalunya (25%), el Ministeri de Medi Ambient (25%) i la Unió Europea (50%). El seu període d’aplicació és del 2001 fins al 2006.

Les comarques que han rebut més inversions són la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i la Cerdanya, especialment la primera (Taula 1). A la Vall d’Aran, durant els quatre últim anys s’han atorgat 567.635,77 €, que representen quasi el 40% de la quantitat atorgada a tot Catalunya per la mateixa línia de subvenció.

Taula 1. Subvenció (en Euros) total de la mesura i5 (fauna) del PDR atorgada a tot Catalunya i a la Vall d’Aran específicament, durant els anys 2001-2004. S’indica eI percentatge de la quantitat abonada a la Vall d’Aran respecte la resta de Catalunya.

 2001 2002 2003 2004 Total

Catalunya 244.579,95 352.999,31 417.339,53 417.339,53 1.432.258,32

Vall d’Aran 114.427,18 112.766,90 170.220,85 170.220,85 567.635,77

% 46,79 31,95 40,79 40,79 39,63

Les espècies per a les quals s’ha protegit més hectàrees de bosc són l’ós bru, el trencalòs i el gall fer. La partida més important es refereix a l’ós bru, donat que els seus sectors crítics poden arribar a les 300 ha. Com a sector crític s’entén aquella zona mínima que necessita l’espècie per completar una part important del seu cicle biològic i que, per tant, resulta determinant per al manteniment demogràfic de la població. En el cas de l’ós bru es refereix, per exemple, a qualsevol zona on visqui de forma habitualment aquesta espècie. Per contra, en el cas del gall fer, pot tenir relació amb una zona de cant o d’hivernada. En aquests sectors no es poden realitzar aprofitaments forestals, ni cap tipus de treballs forestals o culturals incompatibles amb l’ajut, inclosa l’obertura de pistes forestals, durant la vigència del PDR (fins a 2006).

Taula 2. Superfície subvencionada (en Ha) i xifra d’euros atorgada anualment per a l’ós bru a tot Catalunya, subjecta a la mesura i5 (fauna) del PDR.

 Ha Total Catalunya Vall d’Aran Pallars Sobirà Superfície sector

crític (Ha)

2001 2.433 74.740,60 65.545,30 9.195,30

2002 2.700 82.757,70 73.562,40 9.195,30

2003 2.700 82.757,70 73.562,40 9.195,30

2004 2.700 82.757,70 73.562,40 9.195,30

Total  323.013,70 286.232,50 36.781,20 80-300

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined