L'ACA aprova els nous criteris administratius per al reg dels camps de golf

L'ACA també promou, juntament amb el Consell Comarcal d'Osona, un estudi sobre la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies

query_builder   8 abril 2005 11:25

event_note Nota de premsa

L'ACA aprova els nous criteris administratius per al reg dels camps de golf

L'ACA també promou, juntament amb el Consell Comarcal d'Osona, un estudi sobre la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies

Ahir es va presentar al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, els criteris per a la tramitació, resolució i informe de procediments administratius de concessió d’aigües per al reg a camps de golf i instal•lacions anàlogues. Aquests criteris responen als principis de racionalitat i sostenibilitat en l’ús dels recursos hídrics i orienten la conducta de l’Administració en el sentit que, llevat de casos excepcionals, les concessions per al reg d’aquest tipus d’instal•lacions hauran de ser d’aigua depurada.

Aquestes normes estableixen, a grans trets, que el reg de camps de golf i instal•lacions anàlogues s’ha de dur a terme mitjançant aigua regenerada procedent d’una estació de tractament d’aigües. Així mateix, s’assenyala que la integritat dels terrenys que han de ser regats ha de comptar amb una qualificació urbanística adequada i ha de ser compatible amb la instal•lació i explotació d’un camp de golf.

Quan des del punt de vista tècnic, ambiental o econòmic sigui inviable l’atorgament d’una concessió de reutilització per a reg de camp de golf, sempre que l’ús del recurs alternatiu no suposi una afecció negativa per al medi ni limiti en el futur l’aplicació del mateix recurs a altres usos preferents, es podran atorgar, per al temps indispensable, concessions de recursos convencionals per al reg de camps de golf o instal•lacions anàlogues.

Finalment, cal destacar que quan la qualitat de l’aigua regenerada procedent d’una EDAR pública sigui inadequada per al reg de camp de golf per problemes de funcionament de la planta o per excés de conductivitat en l’efluent, es pot autoritzar per al temps indispensable la barreja de l’aigua regenerada amb aigües superficials o subterrànies per tal d’assolir la qualitat adequada de l’aigua per a reg en els termes que estableix la concessió de reutilització. En aquest cas, l’ús d’aigües superficials o subterrànies tampoc no pot suposar una afecció negativa per al medi, ni limitar-ne en el futur l’aplicació a d’altres usos preferents.

Estudi sobre la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies a Osona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Associació Tecnosanitària del Porcí i el Consell Comarcal d’Osona, signaran un conveni per realitzar un estudi per avaluar la contaminació per nitrats de les aigües subterrànies a la comarca d’Osona, que inclogui les possibilitats reals de sanejament i que permeti definir la gestió de l’adob a les terres de conreu de la comarca, per tal d’aconseguir la màxima eficiència agrària i el mínim impacte ambiental.

Aquest estudi s’encarregarà al Grup de Mineralogia de la Universitat de Barcelona, que realitzarà les analítiques isotòpiques, i a la Unitat de Geodinàmica externa i Hidrogeologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que durà a terme la resta de l’estudi, segons s’ha explicat avui al Consell d’Administració de l’ACA.

El finançament de l’estudi es farà, en part, amb els ajuts europeus del fons LIFE - Medi Ambient 2005, que ja ha estat sol•licitat, i que permetrà completar l’estudi amb la realització de l’assaig de bioremediació. La resta es finançarà mitjançant les tres entitats esmentades.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined