La iniciativa -en vigència a partir de demà- pretén incrementar les prestacions de les xarxes locals de subministrament en alta

La resolució anirà adreçada a les entitats locals que prestin de manera directa o per delegació el servei d'abastament d'aigua en l'àmbit dels quals presentin problemes de qualitat o garantia del recurs

Demà entra en vigor la resolució MAH/1506/2007 de 17 de maig en la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades a les entitats locals per al desenvolupament d’inversions destinades a l’abastament d’aigua. Aquesta iniciativa persegueix una millora general de les prestacions de les xarxes locals de subministrament en alta, i afavorir així una millor gestió dels recursos i un increment de l’estalvi. 

Podran optar a les subvencions els ens locals de Catalunya que prestin de manera directa o per delegació el servei d’abastament d’aigua en l’àmbit dels quals es presentin problemes de qualitat o garantia del recurs. En aquest sentit, els sol·licitants hauran d’adreçar –entre altres peticions- a l’Agència Catalana de l’Aigua un acord de sol·licitud de l’òrgan competent explicant les circumstàncies que motiven la petició, presentar un pla econòmic i una memòria on figurin els antecedents i la situació actual de l’abastament.

La convocatòria d’aquesta línia de subvencions servirà per sufragar les despeses derivades de les noves inversions dutes a terme durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2008 per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua incentivarà la redacció de plans directors municipals del servei d’aigua destinats a les entitats locals que ho sol·licitin.
Per ampliar la informació i per conèixer tots els requisits podeu visitar el següent link:
 http://mediambient.gencat.net/aca/ca//tramitacions/ajuts/subvencions_milora_xarxa.jsp