Avui, dilluns, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat ha iniciat el reg amb l’aigua procedent de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat

La depuradora de Sant Feliu ha iniciat aquest matí el bombament d’aigua fins al Canal de la Dreta del Llobregat, un cop el Departament de Salut va finalitzar, la setmana passada, l’informe  favorable per al seu ús. En els propers dies es procedirà al bombament d’aigua des de Depurbaix.

Durant els darrers dies, s’ha anat tancant progressivament la captació directa del riu cap al Canal i, atesa la sol•licitud d’aigua depurada de la Comunitat de Regants, s’ha autoritzat el seu ús i la consegüent derivació pel Canal.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va posar a disposició dels regants del Canal de la Dreta del Llobregat aquesta aigua davant la incapacitat de poder garantir prou aigua de riu per fer l’explotació del Canal compatible amb la preservació de volums per a l’abastament als embassaments de la conca del Llobregat que arriben a la potabilitzadora de Sant Joan Despí.

Cal recordar que l’ACA garantirà que aquesta aigua tingui les característiques sanitàries adequades per al reg. Mentre duri aquesta mesura temporal, hi haurà un protocol de control i vigilància d’aquesta qualitat aplicat pel grup de treball de totes les parts implicades, que seguirà els paràmetres que estableix el protocol proposat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Mortaldat de peixos

L’adopció d’aquesta mesura pot tenir com a conseqüència que els peixos que viuen al canal dels regants (que no hi haurien de viure, perquè la normativa obliga a evitar que hi passin) no resisteixin el canvi brusc del tipus d’aigua amb més nutrients. Tot i això, s’ha estudiat la possibilitat de crear un dispositiu de translocació dels peixos, però es pot afirmar que es tracta d’una actuació inviable i pràcticament impossible, ja que la majoria del Canal de la Dreta està soterrat o bé és de terra amb una important base de sediment que fa que sigui en molts casos difícil treballar-hi a dins, amb un risc evident. L’ACA retirarà els peixos morts que puguin aparèixer durant l’inici del procés d’emplenament dels canals.

Al riu Llobregat, a l’alçada de la captació del Canal de la Dreta, viuen, en major abundància, la carpa (Ciprinus carpio) i la gambúsia (Gambusia affinis), ambdues espècies de procedència al•lòctona als nostres rius catalans que es poden catalogar d’espècies invasores, ja que podrien entrar en perfecta competència amb altres espècies, com per exemple el fartet (Aphanius iberus), o diverses plantes hidròfiles. A més, si es capturen exemplars de gambúsia, com la majoria de les espècies al•lòctones, no es poden retornar al medi fluvial, sinó que s’han de sacrificar.

Com a actuació preventiva per minimitzar l’impacte, s’evitarà l’entrada d’aigua depurada als aiguamolls del delta del Llobregat, i s’enviaran els sobrants dels canals al riu Llobregat. En el futur, aquests aiguamolls seran alimentats amb aigua regenerada, sense nutrients i amb oxigen.

Garantir l’abastament d’aigua a la població

Atesa la situació d’extrema sequera que pateix el territori de Catalunya, i, especialment, la conca del riu Llobregat, el passat 21 de juliol es va acordar en la reunió de la Comissió de Desembassament del Llobregat aquesta mesura, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’objectiu és preservar les reserves destinades a l’abastament d’aigua apta per al consum humà.

També cal recordar que el Decret 93/2005, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics, aprovat el passat 17 de maig, insta a prendre totes les mesures necessàries per evitar restriccions en el subministrament domèstic.