L'Agència de Residus de Catalunya --del Departament de Medi Ambient i Habitatge-- es fa càrrec de la inversió, de 80 milions d'euros

El Consorci adjudica la nova instalolació, que construirà i explotarà el grup d'empreses Sufi SA, Veolia Propreté, BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH, Proinosa Promoción e Ingeniería de Obras SA, Tau Ingeniería y Construcciones Especiales SA i Suris SA

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha adjudicat avui la construcció i explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme al grup d’empreses Sufi SA, Veolia Propreté, BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH, Proinosa Promoción e Ingeniería de Obras SA, Tau Ingeniería y Construcciones Especiales SA i Suris SA. La reunió ha estat presidida per Joan Antoni Baron —president del Consorci i alcalde de Mataró—, i ha comptat amb l’assistència dels alcaldes i alcaldesses de la comarca, reunits expressament per conèixer les ofertes presentades al concurs públic. 

A la sessió també hi ha assistit la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Genoveva Català, ja que l’Administració autonòmica assumeix el cost dels 80.707.638  euros de la nova instal·lació. 

Una de les funcions essencials del centre és que permetrà el màxim tractament dels residus, de manera que es reduiran els que hauran de ser incinerats. Gestionarà residus exclusivament municipals i disposarà d’instal·lacions de tractament de la resta (els residus que no són objecte de recollida selectiva) amb una capacitat de 190.000 tones/any. 

L’inici de la construcció de la infraestructura es preveu per a aquest any 2007 i l’entrada en funcionament, per al final de 2010. Estarà ubicada al costat de la planta de valorització energètica i tindrà una capacitat de tractament de 190.000 t/any. Aquesta instal·lació també acollirà una planta de transferència de recollida selectiva de les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers, vidre i matèria orgànica, amb una capacitat de 50.000 t/any, així com una planta de tractament de voluminosos, amb un capacitat de 6.000 t/any. 

Aquest pressupost també servirà per finançar les millores a la planta de valorització energètica de Mataró, per adaptar-la a les característiques del residu no aprofitable procedent de les plantes de fracció resta de Granollers i Mataró, un cop aquestes entrin en funcionament l'any 2010. 

Nou model de gestió 

El nou model de gestió dels residus municipals que impulsa el Departament de Medi Ambient i Habitatge a Catalunya té com a elements clau la prevenció, la recollida selectiva i el tractament de totes les fraccions. Això permet recuperar el màxim de material i reduir la quantitat de residus destinats a tractament final.

Tant la nova instal·lació com la incineradora formen part de la planificació, per al període 2005-2012, d’una sèrie de centres de tractament que abasta tot Catalunya: el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió dels residus municipals de Catalunya. 

Antecedents

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans va aprovar el Pla de gestió integral de residus municipals al Maresme. Aquest document tracta l’estat actual del Pla, els objectius de recuperació de residus, les estratègies, l’esquema d’infraestructures necessàries i les previsions econòmiques, entre d’altres aspectes. El treball desenvolupat pel Consorci ha estat clau per a la concreció i actualització de les previsions d’evolució de les deixalles, l’ajustament de les infraestructures necessàries i el seu dimensionament. 

El programa conté una planificació fins al 2012 de la generació de residus i recollides selectives per a cada un dels municipis. D’altra banda, es planifiquen les infraestructures necessàries per tractar els residus previstos tenint en compte les directrius del nou model de gestió de residus municipals, que preveu els tractaments de totes les fraccions, inclosa la fracció resta, abans de la seva disposició definitiva. 

Per complir el nou model de gestió que preveu el Programa de gestió integral de residus municipals de la comarca, el Ple del Consorci del Maresme va aprovar les bases del concurs per contractar el nou centre de tractament.