El Departament de Medi Ambient i Habitatge i els seus organismes públics gestionaran més de 1.100 M€

query_builder   2 desembre 2005 13:44

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge i els seus organismes públics gestionaran més de 1.100 M€

Durant el 2006 s’iniciarà la construcció de 9.700 habitatges amb protecció oficial i es rehabilitaran 70.000 habitatgesLa meitat del pressupost total del Departament serà destinat a garantir la qualitat i l’abastament de l’aigua a la poblacióEl pressupost del DMAH augmenta un 22,5% en relació al 2005. Són 1.101 milions d’euros, amb un pes del 4,2% sobre el conjunt de Departaments de la Generalitat de CatalunyaEl 70% del pressupost està destinat a inversions en noves infraestructures i manteniment de les actuals L’Agència de Residus de Catalunya invertirà més de 5M€ a l’Ecoparc 4Els ajuts a la gestió forestal seran de 28,7 milions d’euros, un 9% més que l’any passatEs crearan dos nous Parcs Naturals; el del Montgrí, Medes i BaixTer i el de PradesEl Servei Meteorològic de Catalunya apostarà el 2006 pel quart radar meteorològic de Tivissa

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha presentat avui en roda de premsa el pressupost del Departament i Habitatge per a l’any 2006, inclòs en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Consell Executiu. Els eixos d’actuació bàsics d’aquest Projecte de llei es basen en el reforçament de les polítiques socials, la millora de les condicions de competitivitat, i l’assoliment d’un país territorialment equilibrat i ambientalment sostenible.

Principals objectius del pressupost del 2006

Pel que fa a les polítiques socials, la Generalitat destinarà 395 milions d’euros a l’habitatge i a d’altres actuacions urbanes. Això inclou inversions directes, l’inici de la construcció de 9.700 habitatges amb protecció oficial (6.300 de venda i 3.400 de lloguer), la rehabilitació de 70.000 habitatges, 6.000 ajuts a llogaters i 40 milions d’euros per al Pla de Barris. L’objectiu principal és donar resposta a les necessitats d’allotjament digne, fomentant la creació d’habitatge nou a preu assequible i la rehabilitació del parc d’habitatges degradats.

Pel que fa al vessant ambiental, es destinaran 604 milions d’euros a la política de cicle de l’aigua, que inclou el sanejament i la disponibilitat i abastament d’aigua, i 317 milions d’euros a la política d’actuacions ambientals, com ara la protecció i conservació del medi natural, i la creació i gestió d’infraestructures i gestió de tractaments de residus.

Les grans xifres del pressupost

Medi Ambient i Habitatge incrementa la seva dotació un 22,5%, amb 372 milions d’euros, i és un dels departaments que més creix.

La distribució és la següent:

Secretaria General......................................................... 168.309.058,64

 DG Polítiques Ambientals i Sostenibilitat........................     5.216.187,03

DG Qualitat Ambiental...................................................   14.200.000,00

DG Medi Natural...........................................................   76.419.715,69

Secretaria d’Habitatge..................................................... 108.009.288,48

Total Departament....................................................... 372.154.249,84

Transferències internes..................................................... 168.643.077,27

Total Departament sense transferències internes...... 203.511.172,52

Agència Catalana de l’Aigua.............................................. 621.376.323,00

Agència de Residus de Catalunya...................................... 119.731.120,14

Centre per a lal’Empresa i el Medi Ambient SA.................     2.945.460,82

Centre de la Propietat Forestal..........................................     6.788.790,05

Forestal Catalana..............................................................    19.053.036,00

Aigües Ter-Llobregat........................................................    71.590.323,06

Servei Meteorilògic de Catalunya......................................       7.667.484,00

ADIGSA..........................................................................     48.588.331,19

Total Organismes públics adscrits......................................   897.740.868,26

Total Departament i organismes públics adscrits........ 1.101.252.040,83

(sense transferències internes)

Totes les unitats del Departament incrementen les seves dotacions en relació a l’any 2005, destacant la Direcció General del Medi Natural (60%) que, enguany, incorpora les remuneracions del cos d’agents rurals i preveu l’inici del desplegament del Pla General de Política Forestal.

La Secretaria d’Habitatge (38%) amb l’objectiu de donar continuïtat a les actuacions derivades del Pla per al dret a l’habitatge i potenciar les activitats de rehabilitació del parc d’habitatge social executades per ADIGSA.

Pel que fa a les empreses adscrites al DMAH, la xifra pressupostada per l’any 2006 és de 898 M€. El conjunt d’empreses incrementen les seves dotacions, en especial l’Agència de Residus de Catalunya (13%) i el Centre de la Propietat Forestal, que passa de 4 milions d’euros a 6,7 milions d’euros, que es destinaran a ajuts i subvencions per realitzar una gestió sostenible dels boscos.

Distribució del pressupost per programes

- Protecció i conservació del medi natural; 185 M€

- Infraestructura i gestió de tractament de residus: 120 M€

- Polítiques de sensibilització ambientals: 5 M€

- Prevenció i control ambiental: 10 M€

- Disponibilitat i abastament d’aigua: 175 M€

- Sanejament d’aigua: 434 M€

- Meteorologia: 7,6 M€

- Habitatge: 107 M€

- Direcció i serveis generals (inclou els sous del conjunt de la SG i del conjunt de direccions generals, llevat de la DGMN) : 63 M€

Resum dels principals programes

HABITATGE: 107 M€

La política d’habitatge constitueix un dels pilars de l’acció del govern per a aquests pròxims anys. En concret, el pressupost de la Generalitat per al 2006 preveu una despesa de 393,5 milions d’euros. El Departament de Medi Ambient i Habitatge hi destinarà 107 milions d’euros, complint amb el compromís del Pla pel Dret a l’Habitatge de destinar una mitjana de 100 milions d’euros a aquesta política.

En aquest sentit, les dades de la Secretaria d’Habitatge indiquen que ja estan en marxa arreu de Catalunya 27.000 dels 42.000 nous habitatges protegits compromesos pel Pacte del Tinell.

Però on es destinen més fons és a la rehabilitació d’habitatges, ja que el Pla de Rehabilitació ha tingut un gran èxit i, sobre la taula de la Direcció General d’Habitatge, ja hi ha expedients per a la diagnosi tècnica de prop de 70.000 habitatges, molts més dels 40.000 previstos pel Pacte del Tinell.

Es continuarà donant suport a  l’Administració local i a d’altres entitats sense ànim de lucre que operin en l’àmbit de l’habitatge, a través de l’establiment de convenis de col•laboració, en la línia que ja es va iniciar l’any 2004 i que l’any 2005 ha  continuat donant  bons resultats. La voluntat és aconseguir incrementar les reserves de sòl i posar els elements suficients per tal que els promotors considerin viable la construcció d’habitatge social.  Es preveu també la constitució de 80 oficines locals d’habitatge i 40 borses de lloguer dins de la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.

Per una altra banda, l’empresa ADIGSA, com a operador públic que contribueix a l’aplicació d’aquestes polítiques (a través dels decrets del Pla per al dret a l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya), disposarà d’un pressupost de 46 milions d’euros, que es destinarà a la promoció i rehabilitació d’habitatges socials.  L’aprovació durant el 2005 del Pla Director d’obres permetrà invertir cada any més de 30 milions d’euros a l’arranjament dels patrimonis públics heretats del règim franquista i produïts amb mala qualitat entre 1950 i 1975.

La resta del pressupost és majoritàriament la inversió de l’Institut Català del Sòl en habitatge, ja que el Govern produirà directament a través d’aquest organisme més de 12.000 habitatges socials, destinats majoritàriament al lloguer per a joves i gent gran, i a la remodelació de barris.  Igualment, l’INCASOL està cedint sòl per fer més de 4.600 habitatges a cooperatives i fundacions sense afany de lucre.

CICLE DE L’AIGUA: 604 M€

La importància d’aquesta política de despesa queda evidenciada en els imports consignats, ja que dels 1.101,3 milions d’euros del pressupost consolidat del DMAH, gairebé la meitat (603,9 milions) es destinarà a la gestió del cicle de l’aigua, i es corresponen amb els pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) (88%) i Aigües Ter-Llobregat (12%).

L’ACA passa d’un pressupost de 600,5 M€ l’any 2005 a 621 M€ l’any 2006. L’increment que experimenta ve donat, en part, per la transferència per valor de 20 M€ del DMAH en el marc d’un contracte programa.

El cicle de l’aigua compta amb dos grans programes pressupostaris:

Disponibilitat i abastament d’aigua: 170 M€

L’objectiu principal és assolir els nivells de garantia i de qualitat previstos en la planificació i millorar les deficiències descrites en el Pla d’Abastament de Catalunya. S’inclouen actuacions com millores en la utilització de les aigües subterrànies (recuperant la qualitat de les aigües contaminades per nitrats); el foment de la reutilització de les aigües depurades (realimentació d’aqüífers, recuperació de pous); i l’inici de les obres del Nou Pla Hidrològic (Obres alternatives al ramal nord del transvasament de Ebre. En concret l’any 2006 s’iniciaran les obres de reforçament de l’abastament de la Costa Brava Centre; les de tractament i millora ambiental de les conques del Llobregat; la dessaladora de l’àmbit metropolità; Obres alternatives a la connexió CAT Abrera, i la  Xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall (Tram Llosa-Calaf).

L’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, que també participa en aquest programa, garanteix el servei públic de producció i subministrament d’aigua potable per a abastament a poblacions a través del sistema Ter-Llobregat, que té com a usuaris més de cent municipis de l’àrea de Barcelona amb una població aproximada de quatre milions i mig d’habitants.

Sanejament d’aigua: 434 M€

L’Agència Catalana de l’Aigua ha de vetllar amb el màxim d’eficiència per la construcció de sistemes de sanejament, el seu funcionament i la seva reposició, d’acord amb les prescripcions legals d’obligat compliment (Directiva 91/271/CEE de 21 de maig de tractament de les aigües residuals urbanes i Directiva Marc de l’Aigua, 2000/60/CE de 23 d’octubre).

A més, l’aprovació del PSARU 2005 significarà l’inici d’un volum considerable d’inversions encaminades a l’ampliació, reposició i millora d’aquells sistemes de sanejament que comencen a tenir una certa antiguitat.

La dotació pressupostària per a aquest programa és la màxima de tots els programes consignats al DMAH, compta amb 434 milions (amb un pes del 39,4 % sobre la totalitat del pressupost consolidat). El capítol 2, amb un import de 242,7 M€, va destinat bàsicament a l’explotació i manteniment de les depuradores i xarxes de control.

INFRAESTRUCTURES I GESTIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS: 120 M€

Una de les actuacions més destacades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per aquest 2006 són les inversions en infraestructures d’acord amb el Pla d’Acció i que preveu destinar 5.278.000 d’€ a l’Ecoparc 4. A més, es destinaran 29 M€ a projectes adreçats a reduir la quantitat de residus que generem, millorar  el seu aprofitament, desplegar la recollida de matèria orgànica a tot el territori.

També es destinaran  més de 5 M€ a compensar els ajuntaments que disposen d’instal•lacions de residus i prop de 2 M€ a la descontaminació de sòls.

El principal objectiu de l’ARC és realitzar una política ambiental preventiva, impulsant els sistemes de recollida selectiva i els tractaments no finalistes. El seu eix fonamental és la potenciació dels aspectes de prevenció i valorització com a elements essencials que permetin avançar cap al desenvolupament sostenible, fent compatible el creixement econòmic amb la preservació del patrimoni natural català.

El pressupost de 2006 és significativament superior al de 2005 i s’incrementa en un 13%. D’aquest, el 80% es destina al finançament i manteniment d’infraestructures de gestió en forma de transferències als agents econòmics i corporacions locals.

L’Agència de Residus de Catalunya està en fase de revisió dels programes de gestió de residus municipals, industrials i de la construcció i té establert un pla d’inversions a executar a l’horitzó de 2012 amb més de 1.200 milions d’euros programats.

Pel que fa als residus municipals en concret, caldrà articular les solucions i vies alternatives per gestionar l’esgotament de capacitat de dos dels abocadors més grans de Catalunya (Vall d’en Bas –Garraf- i Coll Cardús –Vacarisses, Vallès Occidental) amb una capacitat superior a 1,5 milions de tones de residus.

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL: 185 M€

Les unitats encarregades d’executar aquest programa són, fonamentalment:

Direcció General de Medi Natural

Durant el 2006 es crearan dos nous Parcs Naturals a Catalunya. D’una banda, el Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, amb una extensió de prop de 7.500 hectàrees; i d’altra banda, el de Prades, amb unes 25.000 hectàrees. El pressupost per a la gestió dels espais actualment ja protegits (tant Parcs Naturals, com espais del PEIN i XN2000) s’incrementa respecte l’any passat en un 32% i serà gestionat, en bona part, mitjançant consorcis ja existents o de nova creació. Altres actuacions importants passen per implementar el Pla General de Política Forestal com a pla estratègic de gestió i ordenació integral dels boscos (gestió, protecció, prevenció d’incendis, restauració hidrològica, entre d’altres). S’incrementen les dotacions destinades a la protecció i conservació dels boscos (tant privats com públics), en concret, la convocatòria 2005-2006 d’ajuts a la gestió forestal evoluciona de 26,4 M€ de l’edició 2003-2004 a 28,7 milions d’euros, incrementant-se en un 9%.

POLÍTIQUES I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTALS: 5 M€

La unitat encarregada de l’execució d’aquesta programa és la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. La finalitat del programa és impulsar polítiques de sostenibilitat en l’acció de govern i incrementar el grau de conscienciació ambiental de la societat catalana incidint especialment en els àmbits educatius.   Entre les activitats que realitzarà destaca l’elaboració del Llibre Blanc del Desenvolupament Sostenible de CAT, la creació de l’Oficina del Canvi Climàtic, l’acció de foment i sensibilització sobre la utilització de les energies renovables, la consolidació del Programa Escoles Verdes i la gestió de les entitats de foment de la sostenibilitat i la gestió de transferències a entitats de foment de la sostenibilitat incloent l’administració local i les entitats ambientalistes de Catalunya.

PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL: 10 M€

El programa de la Direcció General de Qualitat Ambiental vetlla per la qualitat de l’aire, mesurant les immissions, controlant les emissions dels contaminants atmosfèrics, i desenvolupant els aspectes relatius a la prevenció de la contaminació acústica i lluminosa. En aquest sentit, es potenciaran els convenis amb les entitats locals i comarcals per reduir la contaminació lluminosa. També es fomenten la producció neta i la gestió ambiental en qualsevol sector d’activitat econòmica a través dels sistemes voluntaris de qualificació ambiental (EMAS i ecoetiquetes). Així com, implicar al sector industrial en el desenvolupament de bones pràctiques ambientals, com el recent conveni firmat amb l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona que durant el 2006 desenvoluparà els criteris establerts. 

El 70,5 % del pressupost d’aquest programa el gestionarà la Direcció General de Qualitat Ambiental. Gairebé la meitat de les despeses de béns corrents i de serveis, així com gran part de les inversions van destinades al manteniment de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

METEOROLOGIA: 8 M€

El pressupost del SMC es destinarà bàsicament al manteniment i la racionalització de la xarxa d’estacions meteorològiques, als radars meteorològics en funcionament i altres equipaments; l’adquisició de nous equipaments informàtics i la instal•lació del quart radar a la zona sud de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined