El pressupost del Departament augmenta un 23,2% respecte al 2006

La política d'habitatge constitueix una de les prioritats d'aquest pressupost, amb un augment del 22% respecte a l'any passat. També augmenten les actuacions de rehabilitació en el parc públic gestionat per ADIGSA

Es destinaran 377,4 M€ a actuacions de millora en disponibilitat i abastament d'aigua, i 427,4 M € a actuacions de sanejament d'aigua

A les polítiques de gestió de residus s'hi destinaran 75M€

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha presentat avui al Parlament de Catalunya el pressupost del Departament per a l’any 2007. El pressupost per a aquest any és de 1.360,9 milions d’euros, cosa que representa un increment del 23,2% en relació amb l’exercici 2006 i del 63% en relació amb l’any 2003. Els eixos d’actuació més destacats d’aquests pressupostos es basen en el reforçament de les polítiques d’habitatge, el cicle de l’aigua, les actuacions ambientals en el àmbit de la gestió de residus, la conservació de la biodiversitat, la qualitat de l’aire i el canvi climàtic. 

Les secretaries i direccions generals tenen assignat un pressupost de 425,2 M€, xifra que representa un 13,2% en relació amb l’any passat. Quant a les empreses públiques adscrites al DMAH, el pressupost és de 1.171,9 M€, un 30,5% més respecte al 2006. Aquest augment es deu, principalment, a dos factors: el finançament de les obres alternatives a l’antic PHN, que han d’executar l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter-Llobregat, i a l’increment de les actuacions de rehabilitació en el parc públic d’habitatge gestionat per Adigsa. Cal tenir en compte que el Departament de Medi Ambient i Habitatge transfereix a les empreses públiques adscrites crèdits per import de 203,89 M€. 

La política d’habitatge constitueix una de les prioritats d’aquest pressupost, amb un increment del 22% en relació amb el pressupost del 2006. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) preveu inversions en habitatge per valor de 295 M€ (196 M€ en promoció directa, 30 M€ en adquisició de sòl per a ús residencial i 69 M€ en obres per urbanitzar zones d’ús).

El Departament

El pressupost de la Secretaria Generalés de 183,6 M€ i assumeix el 43,2% de les despeses pressupostades per a l’any 2007. aquesta secretaria té assignada la gestió dels sous i salaris de tot el Departament i concentra el 59,6% de les transferències que aniran destinades a les empreses públiques adscrites. 

El pressupost de la Secretaria d’Habitatge és de 136 M€ i assumeix el 32% de les despeses pressupostades; és la unitat orgànica que experimenta un creixement més rellevant en relació amb l’exercici de 2006 (22%). La transferència interna a Adigsa també augmenta notablement (passa de 40 M€ a 62 M€). 

La Direcció General del Medi Natural assumeix gairebé el 20% del pressupost del Departament. Aquest percentatge incorpora les remuneracions del cos d’Agents Rurals (20,6 M€), la transferència al Centre de la Propietat Forestal (6,99 M€) i l’aportació a Forestal Catalana (6,08 M€). El pressupost també preveu un increment del 22,4% en transferències a ens locals. 

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat creix un 19,2%, i passa d’uns crèdits inicials de 5,2 M€ l’any 2006 a 6,2 M€. L’actuació més significativa d’enguany és la posada en marxa de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic com a instrument per incorporar aquestes polítiques. Al 2007 s’ha assignat un pressupost d’1 M€, que es destinarà a estudis i projectes, a ajuts als ens locals i altres actors socioeconòmics per promoure accions contra el canvi climàtic i a accions de difusió, conscienciació i formació sobre canvi climàtic a les escoles, ens locals, universitats i centres de recerca. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental creix un 13,4%, i passa de 14,2 M€ l’any 2006 a 16,1 M€. Aquest any està prevista l’aprovació del Pla d'actuació per millorar la qualitat de l'aire als 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona establerts pel Decret 266/2006, de 23 de maig. Per aquest motiu, el pressupost destinarà a la convocatòria d’una línia de subvencions un crèdit inicial de 600.000 €, per plans de mobilitat urbana i accions cíviques, entre d’altres. També es preveu el finançament d’una campanya de sensibilització de la qualitat de l’aire en aquesta zona. La DGQA assumeix una transferència al Servei Meteorològic de Catalunya de 7,36 M€, destinada principalment al manteniment de la xarxa d'estacions meteorològiques i dels radars, l’adquisició de noves estacions automàtiques, l’ampliació de la xarxa de detecció de llamps i la posada en funcionament del radar de Tivissa, a la Ribera d’Ebre.

Empreses públiques

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) passa de 621,4 M€ a 667,3 M€. Es produeix, per tant, un augment del 7,4% del 2006 al 2007. Les despeses corrents representen un 52,3% sobre el total del pressupost de despesa de l'ACA. En aquest sentit, destaquen les despeses d'explotació dels sistemes de sanejament, les despeses de reposició d'infraestructures hidràuliques i les despeses derivades de les anàlisis i el control de les aigües. Les inversions en infraestructures inclouen actuacions per a la construcció de sistemes de sanejament, per a la reutilització i per a correccions hidrològiques. L'import total pressupostat en infraestructures és de 220,6 M€, dels quals el 47,7%és d'execució directa per part de l'ACA, i el 52%, d'execució indirecta a través de les corporacions locals.      

Pel que fa a l’empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), el seu pressupost és de 265,6 M€ l’any 2007. Destaquen les inversions en infraestructures d'abastament, entre les quals cal esmentar: la continuació les obres de la dessaladora de l’àrea metropolitana de Barcelona; l’ampliació i millora de la planta potabilitzadora d’Abrera; la interconnexió de les xarxes de l’Alt Maresme i ATLL; la complementació de la connexió entre l’estació de tractament d’aigües potables (ETAP) d’Abrera i Cardedeu, i la perllongació de la conducció Abrera-Fontsanta fins al Prat de Llobregat. 

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) passa de 119,7 M€ a 131,8 M€. Per tant, es produeix un increment en relació al 2006. L’ARC incorpora a les seves competències el Centre d’Activitats Regionals per a la Producció Neta (CAR PN), l’objectiu principal del qual és promocionar i difondre la prevenció i la reducció de la contaminació en origen dels sectors industrial, agrícola i turístic. Del seu pressupost destaquen els crèdits que es destinaran a la gestió de residus municipals i a les convocatòries de subvencions per un import de 75M €. Concretament,  a les subvencions s’hi destinaran 29 M€.

Pressupost per a polítiques de despesa i programes 

El pressupost del Departament de Medi Ambient i Habitatge constitueix l’instrument econòmic que ha de permetre fer realitat aquelles actuacions que, en matèria d’habitatge i medi ambient demana la societat actual com a eix de centralitat en les polítiques que desenvolupa el Govern de la Generalitat de Catalunya.